Back to top

 

Knjižnica Oddelka za SLOVENISTIKO in Oddelka za SLAVISTIKO

Lokacija

Filozofska fakulteta v Ljubljani, 2. nadstropje, soba 204

Uradne ure

pon, sre 7-18, 
tor, čet, pet 7-14*

*Od 1. februarja 2018 bo knjižnica odprta po začasno spremenjenem urniku:

pon, sre 9-18

tor, čet, pet 9-14

Poletne uradne ure 

 

Prazniki in dela prosti dnevi

31. 10. - 1. 11. 2017, 25. 12. - 26. 12. 2017, 1. 1. - 2. 1. 2018, 8. 2. 2018, 2. 4. 2018, 27. 4. - 30. 4. 2018, 1. 5. - 2. 5. 2018, 25. 6. 2018, 1. - 15. 8. 2018 (kolektivni dopust). 

Na dneve pred praznikom, 30. 10. 201​7, 7. 2. in 26. 4. 2018, bo knjižnica obratovala po skrajšanem urniku, in sicer do 15. ure.

Obvestila

 

Kontakti

E-naslov: ohk.sla@ff.uni-lj.si

Tel. št.: 01 241-13-00, 01 241 13 02

Zaposleni

Andreja Puc, viš. bibl.
Anka Polajnar, viš. bibl.
Kristina Pritekelj, viš. bibl.
Urška Skalicky, viš. bibl.

O knjižnici

Nastanek Knjižnice Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko je tesno povezan z ustanovitvijo univerze v Ljubljani v študijskem letu 1919/1920. Takratna knjižnice Seminarja za slovansko filologijo se je iz prostorov univerze najprej preselila v prostore NUK-a, po letu 1962 pa je kot knjižnica Oddelka za slovanske jezike in književnosti dobila prostore v 2. nadstropju FF. Svoje fonde je bogatila z nakupi, zamenjavami in darovi pomembnih slovenistov in slavistov (Gregor Krek, Maks Pleteršnik, Rajko Nahtigal, France Kidrič, Fran Ramovš idr.), posameznikov (ljubljanski župan Ivan Hribar) in društev (Slovenska matica). Za delovanje knjižnice do leta 1953 so bili zaslužni profesorji in asistenti na oddelku, ki so poskrbeli za obdelavo knjižničnega gradiva in vodenje klasičnega kataloga. Po letu 1954 je knjižnica dobila prvo bibliotekarko, Irmo Marinčič Ožbalt, njeno delo je prevzel viš. bibl. spec. Marko Kranjec, ki je knjižnico uspešno vodil do konca leta 1996. Danes je v knjižnici zaposlenih pet bibliotekark z ustrezno strokovno izobrazbo. Knjižnica ob svoji več kot devetdesetletnici hrani več kot 127.000 enot knjižničnega gradiva (monografije, serijske publikacije – okoli 950 naslovov, neknjižno gradivo). Letno z nakupom, darovi in zamenjavami pridobi okoli 2.000 enot gradiva. Nabavlja, obdeluje, hrani in posreduje gradivo s področja zahodno-, vzhodno- in južnoslovanskih jezikov in književnosti za potrebe pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela na obeh oddelkih. Poleg študentov in profesorjev oddelkov za slovenistiko in slavistiko so uporabniki knjižnice tudi študentje in profesorji drugih ljubljanskih fakultet, slovenskih univerz, strokovnih ustanov in tuji državljani. Poleg znanstvenega in strokovnega gradiva hrani tudi veliko starejših tiskov: dve protestantiki iz leta 1584 (Dalmatinov prevod Biblije, Bohoričeve Zimske urice), večje število tiskov iz obdobja baroka (Rogerij, Janez Svetokriški), Prešernove Poezije (1847), niz slovenskih slovnic iz 19. in začetka 20. stoletja, prvotiske Cankarjevih del ipd. Knjižnica je urejena po širših strokovnih področjih, znotraj le-teh pa po tekočih številkah.

Storitve

Vpis in članstvo

Z vpisom v eno od knjižnic OHK FF postane vsaka fizična ali pravna oseba članica/član vseh knjižnic Filozofske fakultete. Študentje Univerze v Ljubljani za vpis potrebujejo osebni dokument in veljavno študentsko izkaznico oz. potrdilo o vpisu. Študentska izkaznica velja tudi kot knjižnična izkaznica OHK FF. Članstvo se obnavlja na začetku vsakega študijskega leta. Tuji študentje izpolnijo vpisni obrazec za tuje študente. Vpis in uporaba knjižnice sta brezplačna. Ostali uporabniki se vpišejo v eni od oddelčnih knjižnic. Za vpis potrebujejo veljaven osebni dokument in poravnajo članarino (letno, polletno, četrtletno, enomesečno) glede na veljavni cenik OHK FF. Plačila članarine so oproščeni nezaposleni (z veljavnim potrdilom Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije), mlajši od 18. let, upokojenci in zaposleni FF in UL (po načelu vzajemnosti).

Dostop do gradiva

Knjižnica nima prostega pristopa do knjižničnega gradiva. Gradivo je postavljeno po t. i. signaturah. Za uporabnike sta na voljo dve vrsti iskalih orodij:

 • klasični katalogi
 • abecedno-imenski (starejši, za gradivo, prispelo pred letom 1962, in novejši, za gradivo, prispelo med letoma 1962 in 2011)
 • sistematski  (stvarni)
 • geselski
 • računalniški vzajemni knjižnični katalog COBISS+, (kjer se nahaja okoli 55 %  bibliografskih podatkov o gradivu, ki ga hrani knjižnica).
Roki izposoje

Rok izposoje gradiva:

 • 1 mesec za znanstveno in strokovno literaturo,
 • 14 dni za leposlovje
 • 1 semester za jezikovne učbenike in podobno gradivo
 • 1 teden za slovarje, magistrske naloge in doktorske disertacije.

Če po izposojenem gradivu ni povpraševanja, je rok izposoje mogoče tudi podaljšati - preko COBISS+ – Moja knjižnica, po telefonu in preko el. pošte. Leksikone in diplomske naloge si je mogoče izposoditi le v čitalnico.

Gradivo si je mogoče izposoditi samo z veljavno študentsko ali člansko izkaznico ali indeksom. V knjižnici lahko uredimo tudi obveščanje o poteku roka izposoje preko elektronske pošte ali kot SMS sporočilo. Obvestilo prispe 3 dni pred datumom poteka.

 

Rezervacija gradiva

Gradivo je mogoče naročiti ali rezervirati osebno, po telefonu ali po el. pošti. Ob vrnitvi rezerviranega gradiva član prejme e-obvestilo. Prevzeti ga mora v 3 dneh.  

Vračanje gradiva

Gradivo je mogoče vrniti:

 • v oddelčno knjižnico med uradnimi urami,
 • v knjižni nabiralnik v pritličju pred sobo 37 v času odprtosti fakultete ali
 • s priporočeno pošto.
Zamudnine in opomini

Drugi dan po poteku roka vračila knjižnica začne zaračunavati zamudnino po veljavnem ceniku OHK, 5 delovnih dni po poteku roka pa bralcu lahko pošlje prvi opomin.

  

Čitalnica

Knjižnica Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko nima svoje čitalnice. Uporabnikom je na voljo skupna čitalnica v sobi 015 (klet FF). Za čitalniško gradivo, ki še ni vneseno v COBISS, in diplomske naloge je potrebno v knjižnici pustiti osebni dokument.

Moje knjižnice

Uporabniku na njegovo željo v evidenco izposoje vnesemo izbrano geslo za samostojno podaljševanje roka izposoje in za evidenco rezervacij. Uporabnik lahko nato sam spreminja svoje geslo in druge nastavitve.

Podatki za prijavo v Moje knjižnice

 • akronim ali sigla knjižnice: FFLJ, 50009
 • ime knjižnice: Ljubljana - FF, Osrednja humanistična knjižnica, Ljubljana
 • št. izkaznice: vpisna številka študenta ali članska številka
 • geslo: izbrano uporabnikovo geslo.

Podaljšanje preko Moje knjižnice je mogoče le, če ima uporabnik urejeno članstvo, poravnane obveznosti in gradivu še ni potekel rok izposoje.

Izobraževanje uporabnikov

Knjižnica izvaja organizirano uvajanje v uporabo knjižnice in informacijskih virov za študente 1. letnikov. Omogočamo tudi individualne inštrukcije za iskanje po OPAC-u ali za uporabo elektronskih informacijskih virov.

Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja poteka v OHK kot celoti. Izpolnjen zahtevek za medknjižnično izposojo je treba oddati v pisarni OHK, s. 37, ali poslati po elektronski pošti. 

 Obrazci

Obrazec za oddajo diplomskega dela 
 

Pristopna izjava

Novo na policah

Novosti Knjižnice Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko izhajajo četrtletno.        

Novosti 2017,1

Novosti 2017,2

Novosti 2017,3

Novosti 2017,4

Koristne povezave

E-revije

Zbirka študijskih nalog (seminarske in diplomske naloge)

Diplomske naloge (portal Wikiverza, vsebuje tudi polna besedila)

Knjižnični red OHK FF

Oddelek za slovenistiko

Oddelek za slavistiko 

Oddelek za slavistiko na Facebooku

Diplomski red FF  

Bibliografije raziskovalcev 

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

FRAN