Back to top

Pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah

Namen programa

Program je namenjen diplomantom visokošolskih študijskih programov, ki morajo po zakonu imeti pedagoško-andragoško izobrazbo, s ciljem pridobitve temeljnih znanj za izvajanje pedagoškega procesa v osnovnem in srednjem izobraževanju.

Cilji programa

Glavni cilj programa je omogočiti strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, da pridobijo pedagoško-andragoško usposobljenost, ki jim bo omogočala kakovostno vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih in srednjih šolah.

Program omogoča pridobitev:

  • kompetence učinkovitega poučevanja
  • kompetence vseživljenjskega poučevanja
  • kompetence vodenja in komunikacije
  • kompetence preverjanja in ocenjevanja znanja ter spremljanja napredka učencev
  • širših profesionalnih kompetenc

 V skladu z Merili za akreditacijo študijskih programov za izobraževanje učiteljev program obsega 60 KT ter vključuje pedagoško, psihološko, andragoško, splošnodidaktično znanje, znanje specialnih oz. predmetnih didaktik in pedagoško oz. andragoško prakso (15 KT).

Vpisni pogoj

končan prvostopenjski študijski program oz. diploma visokošolskega ali višješolskega študijskega programa

Opozorilo:

Za redno zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja ter za pristop k strokovnemu izpitu potrebujete poleg opravljene pedagoško-andragoške izobrazbe, ki jo boste pridobili z zaključkom našega programa, tudi ustrezno izobrazbo oz. diplomo z ustreznega področja. Preden potrdite prijavo na program, se o ustreznosti svoje izobrazbe za zaposlitev na področju šolstva prepričajte v Sektorju za razvoj kadrov v šolstvu Urada za razvoj in kakovost izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

 

Predstavitveni zbornik programa Pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah

Razpis za š.l. 2019/2020

Elektronska prijava na razpis za vpis v program