Back to top

 

Študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva (ŠPIK)

 

1. Smer za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za šolske knjižničarje (ŠPIK-Š)

Namen programa:

Program je namenjen učiteljem, ki nameravajo delati ali že delajo v šolskih knjižnicah, to je knjižnicah osnovnih, srednjih in strokovnih šol, glasbenih šol, zavodov za usposabljanje mladine in dijaških domov.

Cilji programa:

Cilj programa je, da udeležence seznani z delom v šolski knjižnici in jih pripravi za delovna opravila v njih. Program ne usposobi za izvajanje predmeta Informacijsko opismenjevanje, za katera je po veljavnih predpisih potrebna univerzitetna izobrazba bibliotekarske smeri.

Vpisni pogoj:

V program se lahko vpiše, kdor ima izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje oziroma izobrazbo pridobljeno po študijskem programu, po katerem se pridobi izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, in izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o stopnji in smeri izobrazbe za učitelja oz. svetovalnega delavca v vzgoji in izobraževanju. Pod enakimi pogoji se lahko vpisujejo tudi udeleženci, ki so končali izobraževanje v tujini.

Prednost pri vpisu imajo kandidati z opravljenim strokovnim izpitom s področja vzgoje in izobraževanja. Če je teh kandidatov več kot je razpisanih mest, se upošteva kriterij daljše dobe zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja.

 

Predstavitveni zbornik študijskega programa za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva (ŠPIK)

Razpis za š.l. 2017/2018

Elektronska prijava na razpis za vpis v program

Obrazec za Študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva (ŠPIK) 

 

2. Smer za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za bibliotekarski izpit (ŠPIK-B)

Namen programa:

Na podlagi zahtev novele Zakona o knjižničarstvu in Pravilnika o bibliotekarskem izpitu, razpisujemo novo smer znotraj programaŠPIK: Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za bibliotekarski izpit (ŠPIK-B).

Smer ŠPIK-B je namenjena kandidatom za bibliotekarski izpit za bibliotekarja, ki glede na določbe 39.a člena Zakona nimajo ustrezne smeri izobrazbe in morajo zato pred opravljanjem bibliotekarskega izpita opraviti študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva.

Cilji programa:

Temeljni cilj nove smeri je, da slušatelje, ki nimajo pridobljene izobrazbe s področja bibliotekarstva, seznani z delom v knjižnici, jih usposobi za osnovne knjižnične naloge in jih pripravi za opravljanje bibliotekarskega izpita.

Vpisni pogoj:

V program se lahko vpiše, kdor ima izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje oziroma izobrazbo pridobljeno po študijskem programu, po katerem se pridobi izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje. Pod enakimi pogoji se lahko vpisujejo tudi udeleženci, ki so končali izobraževanje v tujini.

Prednost pri vpisu v smer študijskega programa Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za bibliotekarski izpit (ŠPIK-B) imajo kandidati, ki imajo daljše delovne izkušnje z delom v knjižnici.

 

Predstavitveni zbornik študijskega programa za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva (ŠPIK-B)

Razpis za š.l. 2017/2018

Elektronska prijava na razpis za vpis v program

Obrazec za Študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva (ŠPIK-B)