Back to top

 

Erasmus+ praktično usposabljanje


Naknadni razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje 2018/2019

Možnost dodatnih prijav na Naknadni razpis Erasmus+ SMP 2018/19

 

Pogoji za odobritev naknadne prijave (izven prijavnega roka):

-           študent izpolnjeno in s strani oddelka potrjeno prijavnico za naknadno prijavo odda vsaj 30 dni pred začetkom prakse v Mednarodno pisarno FF

-           študent ima že urejeno/potrjeno prakso pri delodajalcu in podpisan Študijski sporazum ( Learning Agreement for traineeship) – dokument more biti potrjen tudi s strani oddelčnega koordinatorja

-           študent ima na voljo še dovolj 'prostih dni' za Erasmus mobilnost ( s to prakso ne bo presegel kvote 12. oz 24. mesecev Erasmus+ mobilnosti na eni stopnji študija)

-           študent izpolnjuje razpisne pogoje

Priloge:

1. Navodila.

2. Naknadni razpis ERASMUS+ SMP 2018/19.

3. Prijavnica ERASMUS+ SMP, NAKNADNA PRIJAVA.

4. Sporazum za prakso.

 

Dokumentacijo je potrebno oddati v Mednarodno pisarno FF.

Prijave so možne do 20. 7. 2019 oz. do porabe sredstev.


Rezultati razpisa ERASMUS+ praktično usposabljanje za leto 2019/2020

Na povezavi so objavljeni rezultati razpisa ERASMUS+ za praktično usposabljanje 2019/2020. REZULTATI

Zavrnjeni kandidati bodo prejeli sklep po navadni pošti.


Razpis Erasmus+ praktično usposabljanje za leto 2019/2020

Objavljen je javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020.

 

Navodila za prijavo na Erasmus+ praktično usposabljanje za leto 2019/2020

Pozor: pripravite si vse zahtevane priloge, ki jih morate naložiti v prijavo.

Prijavite se preko VISa, razdelek Prijava na izmenjavo. Ob prijavi še ni potrebno navesti, kje boste prakso opravljali.

Rok za oddajo popolne prijave preko VISa ter natisnjene prijavnice z vsemi dokazili na oddelku, je torek 18. 12. 2018

Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.

 

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

-          Na razpis se lahko prijavi študent UL, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični članici UL z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 30. 9. 2020.

-          Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na usposabljanje gre lahko študent že v prvem letniku.

Študenti, ki so do leta 2018/19 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev.

 

Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj preko VISa izpolniti prijavnico ter naložiti spodaj naštete dokumente, ki jih najkasneje do torka 18. 12. 2018  v natisnjeni obliki odda tudi na oddelku koordinatorju za izmenjave:

  • Prijavnica (izpolnjena v VISu in natisnjena).
  • Dokazilo o povprečni oceni – se samodejno izpiše na prijavnico. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.
  • Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh.

 * morebitna dodatna dokazila/dokumentacijo, ki jih zahteva oddelek, se oddajo direktno na oddelku (preverite na spletni strani oddelka oz. pri oddelčnem koordinatorju).

 

Merila za izbor kandidatov po posameznih oddelkih

 

*Razpis je objavljen na spletni strani Univerze v Ljubljani pod aktualno, razpisi : https://www.uni-lj.si/aktualno/razpisi/.


Erasmus+ praksa mladi diplomanti, PROGRAMI ZA IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV 

Kandidat, ki želi opravljati strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, mora poleg drugih z zakonom in podzakonskimi predpisi določenih pogojev izpolnjevati tudi pogoj pridobljenih ustreznih vzgojno-izobraževalnih izkušenj v vrtcu ali šoli, preko katerih se usposablja za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela. Kot ustrezne vzgojno-izobraževalne izkušnje se lahko upošteva tudi vzgojno-izobraževalno delo, ki je opravljeno v tujini, če je primerljivo z vzgojno-izobraževalnim delom, opravljenim v vrtcu ali šoli v Republiki Sloveniji.

Kot ustrezno se upošteva vzgojno-izobraževalno delo v akreditirani instituciji, ki sodi v okvir nacionalnega izobraževalnega sistema države izvora. Vzgojno-izobraževalno delo mora biti opravljeno v javnem oziroma državno priznanem programu, in sicer v obsegu, kot je določen s pravilnikom, ki ureja strokovne izpite v vzgoji in izobraževanju.

Ne glede na obseg in program opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v tujini mora kandidat za pristop k strokovnemu izpitu v ustreznem javno veljavnem programu v Republiki Sloveniji opraviti predpisanih pet praktičnih nastopov ali pisno nalogo v skladu s pravilnikom.
 
Za namen ovrednotenja ustreznosti vzgojno-izobraževalnega dela, opravljenega v tujini, je potrebno vlogi priložiti dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah, ki ga izda institucija, v kateri je kandidat opravljal vzgojno-izobraževalno delo (lahko tudi pogodba o zaposlitvi ali pogodba o opravljanju pripravništva, v kolikor so iz nje razvidni spodaj navedeni podatki). Iz dokazila mora biti razvidno:

- ime in priimek kandidata,
- naziv in sedež institucije ter podatki o akreditaciji,
- naziv programa in podatki o javni veljavnosti (akreditacija, državna veljavnost…),
- podatki o delu (delovno mesto ali opis dela, predmet, predmetno ali strokovno področje…),
- čas in obseg opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela.


Pomoč pri iskanju praks: INTERNSHIP IN EUROPEJOE+LEO-NET,  Goinglobal, PraxisErasmusinternEurope Language Jobs portalEuropean Funding GuideEntrypark Career BookiAgoraE-Careerhttp://placementslovakia.com/


Portugalska nacionalna agencija je za program Erasmus+ pripravila seznam njihovih šol (z vsemi potrebnimi informacijami), ki so pripravljene gostiti Erasmus+ praktikante pedagoških smeri študija v 2017-2018. Seznam je dosegljiv na povezavi: PNA.


OBVESTILO ZA ŠTUDENTE, KI ODHAJAJO NA IZMENJAVO V TUJINO

 

Študentje, ki odhajajo na izmenjavo v tujino, morajo tam opraviti del rednih študijskih obveznosti. Študenti lahko odhajajo na izmenjavo v tujino le na tiste institucije, kjer je mogoče zagotoviti priznavanje opravljenih obveznosti. Štipenditor preverja priznavanje v tujini opravljenih obveznosti in v primeru nepriznavanja lahko zahteva vračilo štipendije.

Študenti lahko sodelujejo v programu mednarodne izmenjave, v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni z razpisom.

PRED ODHODOM V TUJINO

Študent, ki odhaja na študij v tujino, kjer bo poslušal predmete in opravljal izpitne in druge obveznosti svojega študijskega programa, mora pred odhodom v tujino pripraviti obrazec  Študijski sporazum FF, ki zagotavlja priznavanje študijskih obveznosti po vrnitvi.

V kolikor študent v tujini pripravlja diplomsko oziroma magistrsko delo, pripravi opis dela, ki ga s podpisom odobri mentor. V diplomi oziroma magistrski nalogi študent zapiše, da je del naloge/dela opravljen v okviru mednarodne izmenjave.

V primeru, da po podpisanem študijskem sporazumu, ko študent že biva v tujini, pride do spremembe v izboru predmetov, mora študent o tem takoj obvestiti koordinatorja, pridobiti njegovo pisno soglasje, z njim oblikovati predlog spremembe in potrditi nov študijski sporazum. Spremenjen študijski sporazum študent shrani in predloži ob priznavanju.

Če oddelek presodi, da vsebina praktičnega usposabljanja v tujini ustreza učnemu načrtu prakse na vpisanem študijskem programu, se lahko praksa, opravljena v tujini, prizna namesto ustreznega predmeta na FF, pod pogojem, da študent pred odhodom uredi vso dokumentacijo potrebno za priznavanje. Prav tako je možno priznavanje prakse v okviru zunanjih izbirnih vsebin.

Minimalno število kreditnih točk (v nadaljevanju KT), ki jih mora študent v tujini med izmenjavo opraviti in ki morajo biti po povratku priznane, je 20 KT za semestrsko izmenjavo. Oba podatka (opravljene KT in priznane KT) se preko spletne aplikacije VISUL in fakultetnega VISa poročata nacionalni agenciji Cmepius in v eVŠ. 20 KT v tujini opravljenih in 20 KT priznanih obveznosti je pogoj, da študent upraviči Erasmus+ finančno pomoč.

PO VRNITVI IZ TUJINE

Študent po prihodu iz tujine izpolni vlogo na obrazcu Potrdilo o priznavanju v tujini opravljenih obveznosti,koordinator s podpisom potrdi priznavanje v tujini opravljenih obveznostih ter njihovo prevedbo v priznane predmete FF. Tajništvo oddelka priznane opravljene obveznosti in prevedene ocene vnese v VIS. Prevedba ocen je potrebna za prilogo k diplomi in izračun študentovega povprečja. Tajništvo oddelka en izvod podpisanega obrazca izroči študentu, en izvod pa z vsemi prilogami (Študijski sporazum FF, morebitne Spremembe študijskega sporazuma FF in Potrdilo o opravljenih obveznostih iz tujine) po vnosu v VIS posreduje na referat tiste stopnje, na kateri je študent vpisan.

Potrditev opravljenih obveznosti je, v kolikor je imel študent ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec Študijski sporazum FF in morebitne spremembe le-tega, le formalnega značaja.  

Študenti dvopredmetnih/dvodisciplinarnih študijskih programov, ki odidejo na izmenjavo v tujino v okviru enega od vpisanih dvopredmetnih/dvodisciplinarnih programov (ne velja za skupne študijske programe, za enopredmetne/enodisciplinarne študijske programe in za dodatno leto) lahko uveljavljajo pravico do podaljšanja statusa študenta iz opravičljivih razlogov. Prošnjo oddajo preko študentskega informacijskega sistema (VIS) in priložijo potrdilo tuje univerze o času trajanja študija v tujini in potrdilo o priznanih obveznostih na domači fakulteti.

Mednarodna pisarna FF, 2014