Back to top

 

Razpisi


Javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2018/2019. 

Obljavljen na povezavi:

razpis erasmus izmenjava

Javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2018/2019.

Obljavljen na povezavi:

razpis erasmus prakticno usposabljanje.


Dodaten razpis za mobilnost zaposlenih v okviru programa ERASMUS+ (nepedagoški)

Objavljen je dodaten razpis za mobilnost strokovnega osebja v okviru programa Erasmus+. Ker gre za sredstva iz razpisnega leta 2016/2017 je potrebno mobilnost opraviti do 31. 5. 2018.

Pripenjam tudi seznam pogodb Erasmus+, ki že vključujejo STT mobilnost.

Več izobraževanj je objavljenih tukaj: http://staffmobility.eu/staff-week-search

Lepo prosim, če z razpisom seznanite vaše sodelavce.

Prijave zbiramo v Mednarodni pisarni do vključno srede 15. 11. 2017.


Razpis za dodatno financiranje iz sklada Heyning-Roelli, ki je namenjeno študentom, ki prihajajo iz okolij z manj možnostmi (socialno depriviligirani) in bodo svojo mobilnost (v II. semestru) izvedli v Švici. Višina štipendije so določi glede na socialni status študenta in dolžino mobilnosti. Rok prijave je 20.oktober 2017. Informacije so podane na http://www.heyning-roelli-stiftung.ch/index_en.htm.

Za prijavo ali nadaljnje informacije se študentje obrnejo neposredno na organizatorja. 


Naknadni razpis za mobilnost v letnem semestru Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2017/2018

Objavljen na povezavi.


Objavljamo obvestilo o razpisanih štipendijah Nemške akademske službe za izmenjavo (DAAD) za študijsko leto 2018/2019
Podrobne informacije o posameznih štipendijah DAAD so na voljo na spletni strani www.funding-guide.de . Vprašanja v zvezi s štipendijami lahko naslovite tudi na Nemško veleposlaništvo v Ljubljani, kulturni oddelek (E-naslov: info@laibach.diplo.de , T: 01 479 03 00).


Objavljamo rezultate: 

 • razpisa Erasmus+ študijske izmenjave za študijsko leto 2017/2018. Seznam odobrenih mobilnosti najdete tukaj Priloga 1.
 • razpisa Erasmus+ praktično usposabljanje za študijsko leto 2017/2018. Seznam odobrenih mobilnosti najdete tukaj Priloga 2.

Sprejeti kandidati prejmete sklep o odobritvi in nadaljnja navodila po e-pošti.

Neodobreni kandidati bodo prejeli sklep o zavrnitvi po navadni pošti.


Razpis za mobilnost zaposlenih v okviru programa ERASMUS+ (nepedagoški)

Objavljen je Razpis za mobilnost zaposlenih v okviru programa ERASMUS+ za študijsko leto 2016-2017. Prilagamo seznam že podpisanih pogodb, ki vključujejo tovrstno mobilnost. Rok za oddajo izpolnjene prijavnice v Mednarodno pisarno FF je sreda 5.7.2017 (prijavni obrazec). 

Naj le opozorim, da se finančna pomoč za leto 2017-2018 omeji na 6 dni mobilnosti (vključno s potjo).

Najvišje upravičene dotacije za bivanje so določene na dan glede na državo obiska ter za pot glede na oddaljenost po kilometrih (distančnik EU: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4 ).

Izplačilo se lahko izvede na podlagi dejanskih stroškov razvidnih iz finančne dokumentacije (obračunan PN), ki jo je potrebno predložiti po koncu obiska, do najvišjega zneska.

Obdobje upravičenosti je od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2018, vendar se dotacija ne sme dodeliti za aktivnosti, ki so se že končale v času vloge za dotacijo.

Prijavni obrazec mora biti podpisan tudi s strani vodje/predstojnika.   

 

Vse kandidate bodo o izboru obvestili po elektronski pošti s strani UL do 20.7.2017.

Odobreni kandidati bodo prejeli tudi navodila o postopku na FF (izdaja potnega naloga, refundacija sredstev) s stani Mednarodne pisarne FF.

Izbrani kandidati bodo v skladu z razpisom dolžni najkasneje 10 dni pred odhodom oddati spletno prijavo za Erasmus finančno pomoč.

V spletno prijavo bodo vpisali osebne podatke, podatke o mobilnosti in priložili/naložili  potrjen STT Mobility Agreement (Sporazum o STT mobilnosti). O načinu vnosa v spletno prijavo bodo s strani UL prijavitelje pravočasno obvestili.

Na podlagi ustrezno oddane prijave bodo z UL prijavitelju izdali pogodbo o Erasmus+ financiranju. Izdaja pogodbe pred izvedbo mobilnosti je pogoj za refundacijo sredstev po opravljeni mobilnosti.

Zaključno dokumentacijo (Potrdilo, Končno poročilo in Obrazec upravičenih stroškov s kopijami računov, PN z vsemi dokazili) bodo zaposleni dolžni oddati v Mednarodni pisarni najkasneje v 14 dneh po zaključku mobilnosti ter zahtevane dokumente naložiti v spletno aplikacijo UL. Te obrazce bomo posredovali odobrenim prijaviteljem.

 

Prijav, oddanih po internem roku, ne bomo upoštevali.


Naknadni razpis za praktično usposabljanje za študijsko leto 2016/2017

 

Prijavijo se lahko le študentje, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • mobilnosti v letu 2015-2016 niso izvedli;
 • imajo v času prijave že izbranega delodajalca (dokazilo o tem je obvezna priloga);
 • bodo tokratno mobilnost izvedli do 31. 5. 2017;
 • seštevek že opravljene mobilnost in načrtovane mobilnosti ne presega 12 mesecev na študijski stopnji, v okviru katere se prijavljajo.

 

Rok za oddajo s strani oddelka potrjenih prijav z dokazilom delodajalca v Mednarodno pisarno je torek 24. 1. 2017.

Prijav oddanih po roku in nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

Besedilo razpisa in Prijavnica.


ERASMUS+ razpis za študijske izmenjave in praktično usposabljanje 2017/2018

JE ZAKLJUČEN!

Seznam bilateralnih pogodb po oddelkih.

 

Navodila za prijavo na Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2017/2018

Pozor: pripravite si vse zahtevane priloge, ki jih morate naložiti v prijavo.

Prijavite se preko VISa, razdelek Prijava na izmenjavo.

Rok za oddajo popolne prijave preko VISa ter natisnjene prijavnice z vsemi dokazili na oddelku, je petek 16. 12. 2016.  

Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.

Izbor in rangiranje kandidatov se opravi na oddelku, preko katerega se prijavljate za izmenjavo

Dvodisciplinarni ali dvopredmetni študenti imajo možnost oddaje dveh prijav, ostali ene. V kolikor je dvodisciplinarni ali dvopredmetni študent izbran na obeh oddelkih, se mora odločiti za eno destinacijo.

Prijave so možne samo v okviru podpisanih bilateralnih sporazumov, ki jih imajo oddelki podpisane s tujimi partnerji. Seznam je objavljen tukaj (link).

PRIJAVE PREKO DRUGIH ODDELKOV NISO MOGOČE!

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

-          da ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na matični članici UL,

-          da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija,

-          na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

•             Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (določeno z bilateralno pogodbo). To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na študij gre študent lahko od drugega letnika dalje.

Študenti, ki so do leta 2017-18 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev.

 

Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj preko VISa izpolniti prijavnico ter naložiti spodaj naštete dokumente, ki jih najkasneje do petka 16. 12. 2016 v natisnjeni obliki odda tudi na oddelku koordinatorju za izmenjave:

 • Prijavnica (izpolnjena v VISu in natisnjena)
 • Dokazilo o povprečni oceni – se samodejno izpiše na prijavnico
 • Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh

 * morebitna dodatna dokazila/dokumentacijo, ki jih zahteva oddelek se oddajo direktno na oddelku (preverite na spletni strani oddelka oz. pri oddelčnem koordinatorju)

 

DODATNI RAZPISNI POGOJI POSAMEZNIH ODDELKOV:

- Oddelek za anglistiko: dodatna navodila ter zahteve so v prilogi 1, prilogi 2 in prilogi 3.

- Oddelek za arheologijo: dodatna zahteva je motivacijsko pismo v tujem jeziku, v katerem se imajo študentje namen sporazumevati na izmenjavi.

- Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo: http://oddelki.ff.uni-lj.si/biblio/studenti/tujina.html 

- Oddelek za geografijo: dodatna zahteva je v prilogi 1.

- Oddelek za muzikologijo: dodatni zahtevi sta

 • Študenti se lahko prijavijo na izmenjavo šele v 2. letniku 1. stopnje (Na izmenjavo gre lahko študent od tretjega letnika 1. stopnje in od prvega letnika 2. stopnje dalje).
 • Povprečna ocena nad 8,5.

- Oddelek za psihologijo: potrdilo o znanju ustreznega tujega jezika (lahko tudi maturitetno spričevalo).

- Oddelek za umetnostno zgodovino: dodatne zahteve so priložene.

 

Razpis za študijske izmenjave 2017-2018.

 

Navodila za prijavo na Erasmus+ praktično usposabljanje za leto 2017/2018

Pozor: pripravite si vse zahtevane priloge, ki jih morate naložiti v prijavo.

Prijavite se preko VISa, razdelek Prijava na izmenjavo. Ob prijavi še ni potrebno navesti, kje boste prakso opravljali.

Rok za oddajo popolne prijave preko VISa ter natisnjene prijavnice z vsemi dokazili na oddelku, je petek 16. 12. 2016

Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

-          Na razpis se lahko prijavi študent UL, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični članici UL z izjemo diplomantov/magistrantov/doktorandov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi/magisteriju/zaključku doktorata ter v upravičenem obdobju trajanja razpisa, ki je 30.9.2018.

-          Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na usposabljanje gre lahko študent že v prvem letniku.

Študenti, ki so do leta 2017-18 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev.

 

Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj preko VISa izpolniti prijavnico ter naložiti spodaj naštete dokumente, ki jih najkasneje do petka 16. 12. 2016 v natisnjeni obliki odda tudi na oddelku koordinatorju za izmenjave:

 • Prijavnica (izpolnjena v VISu in natisnjena)
 • Dokazilo o povprečni oceni – se samodejno izpiše na prijavnico
 • Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh

 * morebitna dodatna dokazila/dokumentacijo, ki jih zahteva oddelek se oddajo direktno na oddelku (preverite na spletni strani oddelka oz. pri oddelčnem koordinatorju)

 

Razpis za praktično usposabljanje 2017-2018.

 


Razpis ERMA (European Master in Democracy) program (2. stopnja)

Odprt je razpis za vpis na 2. stopenjski program ERMA. Več informacij najdete v priloženem gradivu: Priloga 1,Priloga 2Priloga 3 in Priloga 4.


 

Razpis štipendij na Univerzi v Pecsu, Madžarska

Objavljen je razpis štipendij na Univerzi v Pecsu, Madžarska. Več o razpisu si preberite tukaj, prijavnica se nahaja na povezavi.

 


BEASISWA KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG
(DEVELOPING COUNTRIES PARTNERSHIP SCHOLARSHIP)
 

Deadline: Early May 2016
 
The Indonesian government realizes that higher education could compose a more constructive role in helping such a country to achieve a long-term socio-economic goal as it has a clear and practical impact on society. We are convinced that it can promote responsible citizens, ethical behavior, educational ambition, professional development in a broad range of fields, and even cross border engagement. And as part of our commitment to help our international society surviving the global social and economic challenges, sharing our experience and resources in nurturing highly skilled and educated society has become our primary approach to contribute in the human resources development in our neighboring developing countries. The developing countries certainly need leaders, well-mannered society, educated citizens, and skilled workers for their industry, government, and academia. In this respect, the KNB scholarship offered by the Indonesian government provides the opportunity for potential students in developing countries to develop their knowledge and competencies that will subsequently enhance their chances to fulfill those roles back in their home countries. The KNB scholarship opens the opportunity to experience life in the culturally most diverse nation in the world while studying and earning a master degree. 

The scholarship is offered to potential students from developing countries to earn their Master Degree at one of 15 prominent universities in Indonesia. Officially launched in 2006 by the Directorate General of Higher Education of the Republic of Indonesia, this program has been attracting a significant number of applicants, as by 2015, 896 students from 64 countries had been awarded this scholarship. 
For academic year 2016, the Ministry of Education and Culture is offering 130 scholarships for graduates and post graduate level. Areas of study covered are humanities, engineering, social sciences, multi-disciplinary studies, education and sciences.

Requirements

 1. Having maximum age of 35 year-old
 2. Having a bachelor degree for applying a master degree program
 3. Having a TOEFL /IELTS/other English Proficiency Certificate scores of 500/5. or equivalent
 4. Completing the on-line application form
 5. Signing a statement letter provided by the KNB Scholarship management for the successful candidates prior to the departure to Indonesia.

 
Procedures

 1. Downloading the Invitation Letter posted in the KNB Scholarship website
 2. Submitting the Invitation letter, Passport, Academic Certificates and Academic Transcripts to the Indonesian Embassy to acquire the recommendation letter
 3. Completing the online application for selection process
 4. Receiving the selection result broadcasted online in the KNB Scholarship Website and/or officially announced through the Indonesian Embassy publication network.

 Required Documents

 1. A Recommendation letter from the Indonesian Embassy in the respective country
 2. A Recommendation letter from your government
 3. Two Academic Recommendation letters
 4. A Scanned passport (personal data page only)
 5. A Scanned bachelor certificate and academic transcript (in English)
 6. A Scanned TOEFL/IELTS/other English Proficiency certificate obtained within the last 2 Years
 7. A Scanned Medical Statement

More information please see: http://www.knb.dikti.go.id/aG9tZWRlcGFu


Štipendije Črne gore za študijsko leto 2016/2017

Objavljenih je 18 mesečnih štipendij za študijsko in znanstvenoraziskovalno izpopolnjevanje na visokošolskih ustanovah oziroma na znanstvenoraziskovalnih inštitutih v Črni gori v posamičnem trajanju 3–6 mesecev za kandidate do starosti 35 let.

Več o razpisu si preberite na: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/novica/n/stipendije-crne-gore-za-studijsko-leto-20162017/


Štipendije slovaške vlade

Objavljen je razpis za štipendije slovaške vlade. Več si preberite na: http://www.scholarships.sk/en/


Razpis za podelitev štipendij francoske vlade (BGF) 2016

Na strani Francoskega inštituta v Sloveniji (http://www.institutfrance.si/stipendije-za-studij.html) sta objavljena razpisa za štipendije za: - 9 mesečni študij (oktober 2016 – junij 2017) na stopnjah Master 1 ali Master 2 (1. ali 2. leto magistrskega študija). - kratka (1-3 mesečna) raziskovalna  bivanja za doktorske in post-doktorske študente.   Rok za prijavo je 29. april 2016.   Več informacij na: rudy.bazenet@institutfrance.si 


Razpis za udeležbo na Poletni šoli v Seulu

Univerza v Ljubljani vabi svoje študente, da se v okviru meduniverzitetnega sodelovanja prijavijo na Razpis za poletno šolo v Seulu, ki bo potekala od 27. junija do 28. julija 2016.

Prijavo (Prijavnica) s prilogami je treba poslati Službi za mednarodno sodelovanje (naslov: Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana) do 1. aprila 2016 .

Obvezne priloge:

§  Izpis vseh opravljenih izpitov z ocenami

§  Potrdilo o šolanju za študijsko leto 2015-16

§  Motivacijsko pismo v slovenskem jeziku

Izbrani kandidati bodo pozvani, da do 30.4. 2016 oddajo še spletno prijavo v Seul. Izbrani študenti so oproščeni šolnine, stroškov registracij, namestitve in stroškov ogledov in kulturnih aktivnosti po Seulu. Tuji študentje so tudi upravičeni do delnega sofinanciranja 4-dnevne ekskurzije na otok Jeju Island.

Potne stroške, prehrano in delno plačilo (okoli 300$)  4-dnevne ekskurzijo si plačajo študentje sami. Več informacij o poletni šoli v Seulu na: http://iice.uos.ac.kr 


Objavljen je razpis za poletno šolo v Pragi. Več informacij najdete na povezavi http://ohsd.fhs.cuni.cz/OHSD-70.html


REZULTATI ERASMUS+ razpisa za študijske izmenjave in praktično usposabljanje 2016/2017

Na spodnjih dveh povezavah se nahajajo rezultati ERASMUS+ razpisa za študijske izmenjave in praktično usposabljanje 2016/2017.

 

Seznam odobrenih prijav  za študijske izmenjave je objavljen na povezavi: rezultati ERASMUS+ razpisa za študijske izmenjave

Seznam odobrenih za praktično usposabljanje je objavljen na povezavi: rezultati ERASMUS+ razpisa za praktično usposabljanje

 


Objavljena sta razpisa: Razpis študentskih izmenjav za študijsko leto 2016/17 s konzorcijem univerz AEN v Avstraliji in Razpis študentskih izmenjav za študijsko leto 2016/17 s konzorcijem univerz MAUI v ZDA.  

Razpisa sta objavljena tudi na spletni strani https://www.uni-lj.si/aktualno/razpisi/ 

Prijave je potrebno oddati do 5. 2. 2016, na naslov: Služba za mednarodno sodelovanje, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.


 

 

CEEPUS

Prijavni roki:

 • 15. januar: prijava/podaljšanje mrež (rok relevanten za koordinatorje mrež)
 • 15. junij: za štipendije za zimski semester
 • 30. oktober : za štipendije letni semester
 • 30. november: za t.i. "freemoverje"

Za več informacij si oglejte spletno stran: http://ceepus.scholarships.atCEEPUS in CEEPUS na FF.


 

Aktualne razpise za bilateralne štipendije najdete na naslednjih spletnih straneh:

 

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

in

Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS

 

Veliko koristnih informacij in različnih razpisov pa najdete tudi na naslednjih spletnih straneh:

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

http://www.temikatujina.si/

Mladi v akciji

European Voluntary Service