Back to top

 

Erasmus+ praktično usposabljanje

 

 


Objavljamo rezultate razpisa Erasmus+ praktično usposabljanje za študijsko leto 2017/2018. Seznam odobrenih mobilnosti najdete tukaj Priloga 2.


Pomoč pri iskanju praks: INTERNSHIP IN EUROPEJOE+LEO-NET,  Goinglobal, PraxisErasmusinternEurope Language Jobs portalEuropean Funding GuideEntrypark Career BookiAgoraE-Careerhttp://placementslovakia.com/


Portugalska nacionalna agencija je za program Erasmus+ pripravila seznam njihovih šol (z vsemi potrebnimi informacijami), ki so pripravljene gostiti Erasmus+ praktikante pedagoških smeri študija v 2017-2018. Seznam je dosegljiv na povezavi: PNA.


OBVESTILO ZA ŠTUDENTE, KI ODHAJAJO NA IZMENJAVO V TUJINO

 

Študentje, ki odhajajo na izmenjavo v tujino, morajo tam opraviti del rednih študijskih obveznosti. Študenti lahko odhajajo na izmenjavo v tujino le na tiste institucije, kjer je mogoče zagotoviti priznavanje opravljenih obveznosti. Štipenditor preverja priznavanje v tujini opravljenih obveznosti in v primeru nepriznavanja lahko zahteva vračilo štipendije.

Študenti lahko sodelujejo v programu mednarodne izmenjave, v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni z razpisom.

PRED ODHODOM V TUJINO

Študent, ki odhaja na študij v tujino, kjer bo poslušal predmete in opravljal izpitne in druge obveznosti svojega študijskega programa, mora pred odhodom v tujino pripraviti obrazec  Študijski sporazum FF, ki zagotavlja priznavanje študijskih obveznosti po vrnitvi.

V kolikor študent v tujini pripravlja diplomsko oziroma magistrsko delo, pripravi opis dela, ki ga s podpisom odobri mentor. V diplomi oziroma magistrski nalogi študent zapiše, da je del naloge/dela opravljen v okviru mednarodne izmenjave.

V primeru, da po podpisanem študijskem sporazumu, ko študent že biva v tujini, pride do spremembe v izboru predmetov, mora študent o tem takoj obvestiti koordinatorja, pridobiti njegovo pisno soglasje, z njim oblikovati predlog spremembe in potrditi nov študijski sporazum. Spremenjen študijski sporazum študent shrani in predloži ob priznavanju.

Če oddelek presodi, da vsebina praktičnega usposabljanja v tujini ustreza učnemu načrtu prakse na vpisanem študijskem programu, se lahko praksa, opravljena v tujini, prizna namesto ustreznega predmeta na FF, pod pogojem, da študent pred odhodom uredi vso dokumentacijo potrebno za priznavanje. Prav tako je možno priznavanje prakse v okviru zunanjih izbirnih vsebin.

Minimalno število kreditnih točk (v nadaljevanju KT), ki jih mora študent v tujini med izmenjavo opraviti in ki morajo biti po povratku priznane, je 20 KT za semestrsko izmenjavo. Oba podatka (opravljene KT in priznane KT) se preko spletne aplikacije VISUL in fakultetnega VISa poročata nacionalni agenciji Cmepius in v eVŠ. 20 KT v tujini opravljenih in 20 KT priznanih obveznosti je pogoj, da študent upraviči Erasmus+ finančno pomoč.

PO VRNITVI IZ TUJINE

Študent po prihodu iz tujine izpolni vlogo na obrazcu Potrdilo o priznavanju v tujini opravljenih obveznosti,koordinator s podpisom potrdi priznavanje v tujini opravljenih obveznostih ter njihovo prevedbo v priznane predmete FF. Tajništvo oddelka priznane opravljene obveznosti in prevedene ocene vnese v VIS. Prevedba ocen je potrebna za prilogo k diplomi in izračun študentovega povprečja. Tajništvo oddelka en izvod podpisanega obrazca izroči študentu, en izvod pa z vsemi prilogami (Študijski sporazum FF, morebitne Spremembe študijskega sporazuma FF in Potrdilo o opravljenih obveznostih iz tujine) po vnosu v VIS posreduje na referat tiste stopnje, na kateri je študent vpisan.

Potrditev opravljenih obveznosti je, v kolikor je imel študent ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec Študijski sporazum FF in morebitne spremembe le-tega, le formalnega značaja.  

Študenti dvopredmetnih/dvodisciplinarnih študijskih programov, ki odidejo na izmenjavo v tujino v okviru enega od vpisanih dvopredmetnih/dvodisciplinarnih programov (ne velja za skupne študijske programe, za enopredmetne/enodisciplinarne študijske programe in za dodatno leto) lahko uveljavljajo pravico do podaljšanja statusa študenta iz opravičljivih razlogov. Prošnjo oddajo preko študentskega informacijskega sistema (VIS) in priložijo potrdilo tuje univerze o času trajanja študija v tujini in potrdilo o priznanih obveznostih na domači fakulteti.

Mednarodna pisarna FF, 2014