Back to top

 

Navodila in postopki

  

Prijava teme doktorske disertacije

 

Potrjevanje teme doktorske disertacije

 

Vrednotenje individualnega raziskovalnega dela  

 

Objava znanstvenega prispevka

 

Oddaja in zagovor doktorske disertacije

 

Vpis drugih dosežkov študenta v času študija v prilogo k diplomi

 

 

 

Prijava teme doktorske disertacije poteka elektronsko, preko portala študentskega informacijskega sistema. Študent v VIS vstopa svojim uporabniškim imenom in geslom ter v levem meniju izbere zavihek »prijava teme«. 

 

 

Prijavne listine

Študent prvega letnika prijavi temo doktorske disertacije do 1. junija tekočega študijskega leta (velja za vpisane pred 2013/14).

Študent mora najkasneje do 21. decembra v drugem letniku študija prijaviti teme doktorske disertacije (velja za vpisane od 2013/14 dalje).

Študent odda prijavo v Referat za doktorski študij (3. stopnja) (RDrŠ).

  

Prijava teme doktorske disertacije mora obsegati:

1.     vlogo, v kateri študent:

  • zaprosi za sprejem prijave teme doktorske disertacije;
  • predlaga področje, na katerem želi pridobiti doktorski naslov;
  • lahko zaprosi za pisanje doktorske disertacije v tujem jeziku.

2.     študentov življenjepis, s poudarkom na njegovem delovanju na znanstvenem področju (strokovni življenjepis);

3.     seznam objavljenih znanstvenih in drugih strokovnih del (bibliografijo);

4.     morebitno prošnjo za pisanje doktorske disertacije v tujem jeziku, kot je opredeljeno v nadaljevanju;

5.     dispozicijo doktorske disertacije, kot je opredeljena spodaj;

6.     soglasje študijskega mentorja in morebitnega somentorja s prijavljeno temo doktorske disertacije.  

 

Celotna dokumentacija za prijavo teme doktorske disertacije mora biti napisana v slovenskem jeziku.    

 

Zunanji izbirni predmet ob prijavi doktorske teme 

Če študentu  ob potrjevanju študijskega programa še ni bil določen zunanji izbirni predmet, ga mora študent s soglasjem študijskega mentorja navesti ob prijavi teme doktorske disertacije študenta (velja za študente, vpisane pred 2013/2014).

Če študentu  ob potrjevanju študijskega programa še ni bil določen zunanji izbirni predmet, ga mora študent s soglasjem študijskega mentorja navesti ob vpisu v 2. letnik študija (velja za študente, vpisane od 2013/2014 dalje).      

 

Struktura, vsebina, obseg in jezik dispozicije doktorske disertacije 

Dispozicija doktorske disertacije mora obsegati:

 • naslov doktorske disertacije (v slovenskem in angleškem jeziku v skladu s priporočili in navodili za pisanje naslovov;
 • utemeljeno znanstveno relevantnost problematike proučevanja;
 • iz problematike proučevanja izpeljano ali z njo utemeljeno raziskovalno vprašanje, tezo ali hipotezo;
 • opis in utemeljitev raziskovalne metodologije, raziskovalnih metod in strukture doktorske disertacije;
 • odgovor na vprašanje, kakšen naj bi bil izvirni prispevek doktorske disertacije k razvoju ustreznega znanstvenega področja;
 • kratko strukturo doktorske disertacije (v obliki kazala);
 • seznam temeljnih virov, na katere se bo opirala disertacija in na katere se že opira dispozicija.  

Dispozicija doktorske disertacije mora biti napisana in urejena skladno s pravili za urejanje znanstvenih in strokovnih besedil na ustreznem oddelku FF ter obsegati 3 do 5 A4 tipkanih strani oziroma 7500 znakov s presledki (brez virov in kazala).    

 

Pisanje doktorske disertacije v tujem jeziku

Če je študent ob prijavi teme doktorske disertacije predložil prošnjo za pisanje doktorske disertacije v tujem jeziku, mora biti dispozicija doktorske disertacije napisana tudi v tujem jeziku in prevedena v slovenščino.  

Doktorsko disertacijo lahko študent  piše v angleškem jeziku (111. člen Statuta UL), če so za to podani utemeljeni razlogi (tuji študent, tuji mentor, somentor ali član komisije, možnost objave v knjižni obliki pri tuji založbi ipd.). V drugem tujem jeziku se lahko piše doktorska disertacija v okviru doktorskega študija tujega jezika oz. književnosti.  

Sklep o pisanju doktorske disertacije v tujem jeziku sprejme Senat UL na predlog Senata FF.  

Doktorsko disertacijo  v tujem jeziku študent odda skupaj z izčrpnim povzetkom v slovenskem jeziku (v obsegu 10 odstotkov celotnega besedila), ki mora uporabljati ustrezno slovensko strokovno izrazje z znanstvenega področja doktorske disertacije.      

Če vsebina in metode doktorske disertacije to zahtevajo, mora študent za izvedbo raziskave v okviru izdelave doktorske disertacije, pridobiti soglasje ustrezne komisije, pristojne za etiko.  

Vlogo za pridobitev soglasja študent odda najkasneje, ko komisija za oceno primernosti teme doktorske disertacije sprejeme dispozicijo.  

Komisija za etiko Filozofske fakultete    

 

                                        

Potrjevanje teme doktorske disertacije  

Pred obravnavo na Komisiji za doktorski študij (KDRŠ) in Senatu FF morata strinjanje s prijavljeno temo doktorske disertacije s podpisom potrditi študijski mentor in morebitni študijski somentor. 

 

Imenovanje komisije za oceno primernosti teme doktorske disertacije

Referat najkasneje v šestih dneh od prejema popolne prijave teme doktorske disertacije pozove predstojnika oddelka, da v dogovoru s študijskim mentorjem in področnim koordinatorjem predlaga komisijo za oceno primernosti teme doktorske disertacije. Po pooblastilu Senata FF z dne 11. 5. 2011 komisijo imenuje KDRŠ.  

Enega izmed članov komisije KDRŠ imenuje za poročevalca, ki napiše končno poročilo o oceni primernosti teme doktorske disertacije. Komisija je dolžna pripraviti poročilo v dveh mesecih po imenovanju.  

 

Javna predstavitev dispozicije doktorske disertacije

Študent mora imenovanim članom komisije za oceno primernosti teme doktorske disertacije še pred ocenjevanjem ustno predstaviti svoje delo: koncept doktorske disertacije, raziskovalna vprašanja in hipoteze, predvideno metodologijo, predvidene vire ter izvedbeni načrt. Predstavitev organizira študijski mentor oziroma somentor praviloma v 45 dneh po imenovanju komisije za oceno primernosti teme doktorske disertacije, pri čemer v ta rok ne šteje obdobje od 15. julija do 20. avgusta.  

 

Popravki dispozicije doktorske disertacije po javni predstavitvi

Komisija lahko že med ocenjevanjem dispozicije doktorske disertacije posreduje študentu morebitne predloge za njeno izboljšanje, vendar lahko to stori le enkrat. Študent mora popravke oz. dopolnitve oddati v roku 1 meseca od javne predstavitve ter svojo odločitev sporočiti v Referat za doktorski študij. Tudi če študent na predloge v določenem roku ne odgovori, mora komisija napisati poročilo, ki ga obravnavata KDRŠ in Senat FF. Rok za pripravo poročila se podaljša za čas, ki ga je za popravke oziroma dopolnitve komisija določila študentu.  

 

Potrditev poročila o primernosti teme doktorske disertacije

Poročilo komisije za oceno primernosti teme doktorske disertacije obravnava KDRŠ in ga posreduje v potrditev Senatu FF. Po potrditvi na Senatu FF referat dispozicijo posreduje v obravnavo na UL. Ko Senat UL sprejme temo ter imenuje mentorja in morebitnega somentorja, dekan FF izda odločbo o temi doktorske disertacije.

 

                                        

Vrednotenje individualnega raziskovalnega dela

Individualno raziskovalno delo študentov ovrednoti mentor in ga potrdi kot opravljenega na način, kot velja za ostale izpitne obveznosti (rumena prijavnica k izpitu, ocena: opravljeno, podpis).  

Mentorji doktorskih študentov naj pri vrednotenju individualnega raziskovalnega dela študentov upoštevajo naslednje kategorije:

 • vključenost v raziskovalni projekt,
 • delo na doktorski disertaciji,
 • delo na znanstvenem članku,
 • aktivna udeležba na domačih in tujih kongresih, seminarjih, posvetih, izobraževanjih, poletnih šolah, tečajih…,
 • študijsko bivanje v tujini,
 • terensko delo, laboratorijsko delo,
 • raziskovalno delo v delovni organizaciji pod mentorskim nadzorom,
 • druge aktivnosti v povezavi z izdelavo doktorske disertacije.    

  

                                        

Objava znanstvenega prispevka

V skladu s študijskim programom mora biti znanstveni prispevek objavljen ali sprejet v objavo najkasneje pred zagovorom doktorske disertacije.

Ustreznost študentovega znanstvenega prispevka pred zagovorom doktorske disertacije potrdijo člani komisije za oceno in zagovor doktorske disertacije.

Če znanstveni prispevek še ni bil objavljen, mora študent predložiti potrdilo uredništva, v katerem je navedeno, da  je znanstveni  prispevek sprejet v objavo in kdaj bo objavljen. Znanstveni prispevek mora biti objavljen do promocije študenta za doktorja znanosti na UL.

 

                                        

Oddaja in zagovor doktorske disertacije

Študent mora najkasneje v štirih letih od dneva, ko je bila na Senatu UL sprejeta tema doktorske disertacije, fakulteti predložiti izdelano doktorsko disertacijo v 7 izvodih oziroma v 8 izvodih, če je komisija za oceno doktorske disertacije štiričlanska.  

Študent lahko doktorsko disertacijo odda šele, ko ima opravljene vse preostale obveznosti, določene s študijskim programom.  

Študent, ki iz opravičljivih razlogov doktorske disertacije ne more predložiti v roku iz prejšnjega odstavka, lahko zaprosi za podaljšanje roka.

Pred oddajo doktorske disertacije v ocenjevanje mentor poda pisno soglasje. Študent lahko predloži doktorsko disertacijo v oceno tudi brez poprejšnjega soglasja mentorja, vendar mora mentor pisno pojasniti, zakaj se ne strinja s predložitvijo.

Študent odda najprej tri (oziroma 4, če ima somentorja) spiralno vezane izvode doktorske disertacije v Referat za doktorski študij, ki preveri, če študent izpolnjuje vse ostale pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pred oddajo doktorske disertacije v ocenjevanje.

Senat FF na predlog Komisije za doktorski študij FF na prvi seji po oddaji doktorske disertacije v referatu imenuje komisijo za njeno oceno in zagovor, ki jo sestavljajo najmanj trije (v primeru somentorstva pa najmanj štirje) visokošolski učitelji ali znanstveni delavci z ustreznim nazivom.

Člani komisije za oceno doktorske disertacije so dolžni v treh mesecih od svojega imenovanja predložiti vsak svojo pisno oceno Senatu FF.

Če Senat FF doktorsko disertacije sprejme, mora študent pred zagovorom doktorske disertacije v referat predložiti 4 trdo vezanih izvodov doktorske disertacije in elektronsko verzijo na zgoščenki v ustreznem formatu, primernem za objavo na spletni strani FF.  

Doktorska disertacija mora vsebovati v vsakem od izvodov na zadnji strani pisno izjavo študenta, da je avtor doktorske disertacije.

Od sprejema doktorske disertacije na Senatu FF do njenega zagovora mora miniti najmanj 7 delovnih dni. Zagovor mora biti praviloma opravljen najkasneje v roku enega meseca od sprejema doktorske disertacije na Senatu FF.  

 

 

Vpis drugih dosežkov študenta v času študija v prilogo k diplomi  

 

V prilogi k diplomi se lahko zabeležijo naslednji dosežki študenta v času študija:  

• uradne študijske izmenjave in prakse (ERASMUS, CEEPUS …),

• univerzitetna Prešernova nagrada,

• fakultetna Prešernova nagrada,

• sodelovanje v organih Univerze v Ljubljani (predsednik ŠSUL, podpredsednik ŠSUL, član ŠSUL, tajnik ŠSUL, študent senator UL, mesto v komisijah in delovnih skupinah senata UL in ŠSUL, predstavnik študentov v upravnem odboru UL),

• sodelovanje v organih članice UL (predsednik ŠS, podpredsednik ŠS, tajnik ŠS, član ŠS, študent senator, mesto v komisijah in delovnih skupinah, član upravnega odbora/prodekan študent),

• tutor študent, koordinator tutorjev študentov, demonstrator.    

 

Za vse podatke, ki jih študent želi uveljavljati, mora sam priskrbeti ustrezna dokazila/potrdila.    

 

Študent se za vpis v prilogo k diplomi odloči prostovoljno. V Referatu za doktorski študij (3. stopnja) odda obrazec »Vloga za vpis drugih dosežkov študenta v času študija v prilogo k diplomi« in priloži dokazila/potrdila. Obrazec morajo študenti doktorskega študija oddati do zagovora doktorske disertacije. Naknadnih vlog in dokazil/potrdil ne bo mogoče upoštevati.

                                        

 

Izbirni predmeti za študente drugih visokošolskih zavodov

 

 • Študent drugega visokošolskega zavoda se o izbiri izbirnega predmeta dogovori z izvajalcem predmeta.
 • V primeru pozitivnega dogovora študent izpolni in natisne obrazec Vpis zunanjih izbirnih predmetov, pridobi podpis izvajalca in ga odda v Referat za doktorski študij (3. stopnja). 
 • Če izbirni predmet ni temeljni predmet, študent k obrazcu priloži še Učni načrt doktorskega seminarja, ki ga izpolni izvajalec predmeta. Prevod v angleščino ni potreben, razen imena predmeta. 
 • Referat študenta in izbirni predmet elektronsko zavede ter študentu posreduje Obvestilo o opravljenih izpitih (rumena prijavnica k izpitu).
 • Po opravljenem izpitu študent v Referat odda izpolnjeno in podpisano Obvestilo o opravljenem izpitu (rumeno prijavnico k izpitu), na podlagi katerega prejme uradno potrdilo o opravljenem izpitu. 
 • Stroške izvedbe in opravljanja izpita krije fakulteta, na katero je študent vpisan v skladu s cenikom FF UL.