Back to top

Razpis: priznanja Študentskega sveta Filozofske fakultete

Študentski svet Filozofske fakultete (ŠSFF) je razpisal postopek zbiranja predlogov za prejemnike priznanj ŠSFF, in sicer za:

  • priznanje za nadpovprečno uspešno pedagoško delo,
  • priznanje za udejstvovanje na področju študentskega organiziranja in obštudijskih dejavnosti,
  • priznanje za študijske dosežke,
  • priznanje za posebne dosežke,
  • priznanje za nadpovprečno strokovno delo.

 

Prejemnike priznanj lahko predlaga kateri koli študent FF UL, prav tako pa dekan, prodekani, tajnica fakultete in predstojniki oddelkov.

Predlog s pisno obrazložitvijo pošljite po pošti na naslov: Filozofska fakulteta UL, Študentski svet, Komisija za priznanja, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana s pripisom PRIZNANJA ŠSFF ali po elektronski pošti na naslov studentski.svet@ff.uni-lj.si.

 

Rok za oddajo predlogov je 31. 8. 2018. Podeljevanje priznanj ŠSFF ureja priloženi Pravilnik o podeljevanju priznanj ŠSFF.

 

Razpis