Back to top

 

Erasmus+ študijske izmenjave


Rezultati razpisa ERASMUS+ študijske izmenjave za leto 2019/2020

Na povezavi so objavljeni rezultati razpisa ERASMUS+ za študijske izmenjave 2019/2020. REZULTATI

Zavrnjeni kandidati bodo prejeli sklep po navadni pošti.


Razpis Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2019/2020

 

Objavljen je Javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020.

Navodila za prijavo na Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2019/2020

Pozor: pripravite si vse zahtevane priloge, ki jih morate naložiti v prijavo.

Prijavite se preko VISa, razdelek Prijava na izmenjavo.

Rok za oddajo popolne prijave preko VISa ter natisnjene prijavnice z vsemi dokazili na oddelku, je torek 18. 12. 2018.

Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.

Potrditev kandidatov se opravi na oddelku, preko katerega se prijavljate za izmenjavo

Prijave so možne samo v okviru prostih mest. Seznam je objavljen na naslednji povezavi: seznam pogodb.

PRIJAVE PREKO DRUGIH ODDELKOV NISO MOGOČE!

 

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

-          da ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na matični članici UL,

-          da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija,

-          na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

 

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (določeno z bilateralno pogodbo). To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na študij gre študent lahko od drugega letnika dalje.

Študenti, ki so do leta 2018/19 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev.

 

Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj preko VISa izpolniti prijavnico ter naložiti spodaj naštete dokumente, ki jih najkasneje do torka 18. 12. 2018 v natisnjeni obliki oddate tudi na oddelku koordinatorju za izmenjave:

  • Prijavnica (izpolnjena v VISu in natisnjena).
  • Dokazilo o povprečni oceni – se samodejno izpiše na prijavnico. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.
  • Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh.

 * morebitna dodatna dokazila/dokumentacijo, ki jih zahteva oddelek, se oddajo direktno na oddelku (preverite na spletni strani oddelka ter pri oddelčnem koordinatorju).

 

Merila za izbor kandidatov po posameznih oddelkih

- Oddelek za umetnostno zgodovino: Merila.

- Oddelek za prevajalstvo: ustrezno izpolnjen osnutek študijskega sporazuma (obrazec LA FF) za prvo izbrano univerzo.

- Oddelek za psihologijo: potrdilo o znanju ustreznega jezika. 

- Oddelek za geografijo: Merila.

- Oddelek za anglistiko: Merila.

- Oddelek za zgodovino: Merila.

*Razpis je objavljen na spletni strani Univerze v Ljubljani pod aktualno, razpisi : https://www.uni-lj.si/aktualno/razpisi/.


OBVESTILO ZA ŠTUDENTE, KI ODHAJAJO NA IZMENJAVO V TUJINO

 

Študentje, ki odhajajo na izmenjavo v tujino, morajo tam opraviti del rednih študijskih obveznosti. Študenti lahko odhajajo na izmenjavo v tujino le na tiste institucije, kjer je mogoče zagotoviti priznavanje opravljenih obveznosti. Štipenditor preverja priznavanje v tujini opravljenih obveznosti in v primeru nepriznavanja lahko zahteva vračilo štipendije.

Študenti lahko sodelujejo v programu mednarodne izmenjave, v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni z razpisom.

PRED ODHODOM V TUJINO

Študent, ki odhaja na študij v tujino, kjer bo poslušal predmete in opravljal izpitne in druge obveznosti svojega študijskega programa, mora pred odhodom v tujino pripraviti obrazec Študijski sporazum FF, ki zagotavlja priznavanje študijskih obveznosti po vrnitvi.

V kolikor študent v tujini pripravlja diplomsko oziroma magistrsko delo, pripravi opis dela, ki ga s podpisom odobri mentor. V diplomi oziroma magistrski nalogi študent zapiše, da je del naloge/dela opravljen v okviru mednarodne izmenjave.

V primeru, da po podpisanem študijskem sporazumu, ko študent že biva v tujini, pride do spremembe v izboru predmetov, mora študent o tem takoj obvestiti koordinatorja, pridobiti njegovo pisno soglasje, z njim oblikovati predlog spremembe in potrditi nov študijski sporazum. Spremenjen študijski sporazum študent shrani in predloži ob priznavanju.

Če oddelek presodi, da vsebina praktičnega usposabljanja v tujini ustreza učnemu načrtu prakse na vpisanem študijskem programu, se lahko praksa, opravljena v tujini, prizna namesto ustreznega predmeta na FF, pod pogojem, da študent pred odhodom uredi vso dokumentacijo potrebno za priznavanje. Prav tako je možno priznavanje prakse v okviru zunanjih izbirnih vsebin.

Minimalno število kreditnih točk (v nadaljevanju KT), ki jih mora študent v tujini med izmenjavo opraviti in ki morajo biti po povratku priznane, je 20 KT za semestrsko izmenjavo. Oba podatka (opravljene KT in priznane KT) se preko spletne aplikacije VISUL in fakultetnega VISa poročata nacionalni agenciji Cmepius in v eVŠ. 20 KT v tujini opravljenih in 20 KT priznanih obveznosti je pogoj, da študent upraviči Erasmus+ finančno pomoč.

PO VRNITVI IZ TUJINE

Študent po prihodu iz tujine izpolni vlogo na obrazcu Potrdilo o priznavanju v tujini opravljenih obveznosti, koordinator s podpisom potrdi priznavanje v tujini opravljenih obveznostih ter njihovo prevedbo v priznane predmete FF. Tajništvo oddelka priznane opravljene obveznosti in prevedene ocene vnese v VIS. Prevedba ocen je potrebna za prilogo k diplomi in izračun študentovega povprečja. Tajništvo oddelka en izvod podpisanega obrazca izroči študentu, en izvod pa z vsemi prilogami (Študijski sporazum FF, morebitne Spremembe študijskega sporazuma FF in Potrdilo o opravljenih obveznostih iz tujine) po vnosu v VIS posreduje na referat tiste stopnje, na kateri je študent vpisan. 

Potrditev opravljenih obveznosti je, v kolikor je imel študent ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec Študijski sporazum FF in morebitne spremembe le-tega, le formalnega značaja.  

Študenti dvopredmetnih/dvodisciplinarnih študijskih programov, ki odidejo na izmenjavo v tujino v okviru enega od vpisanih dvopredmetnih/dvodisciplinarnih programov (ne velja za skupne študijske programe, za enopredmetne/enodisciplinarne študijske programe in za dodatno leto) lahko uveljavljajo pravico do podaljšanja statusa študenta iz opravičljivih razlogov. Prošnjo oddajo preko študentskega informacijskega sistema (VIS) in priložijo potrdilo tuje univerze o času trajanja študija v tujini in potrdilo o priznanih obveznostih na domači fakulteti.

Mednarodna pisarna FF, 2014


OPOZORILO:

Študentom svetujemo, da pred odhodom v tujino (skupaj z oddelčnim koordinatorjem) sestavijo takšen študijski sporazum, da bodo lahko opravili po povratku vse obveznosti za vpis v višji letnik oz. svetujemo, da se pred odhodom pozanimajo, če lahko opravljajo po prihodu domov predmete brez obvezne prisotnosti in tudi kakšne obveznosti imajo pri teh predmetih.

V primeru, da študentje nimajo ustreznih predmetov v tujini za predmete, ki zahtevajo obvezno prisotnost, naj ne odhajajo v tujino v tistem semestru, ko so ti predmeti.

Študentje 1. letnika pedagoških programov na drugi stopnji pa naj se predhodno pozanimajo o obveznostih pri skupnih pedagoških predmetih, saj le ti zahtevajo obvezno prisotnost.

Merila za reševanje študentskih prošenj navajajo sicer, v katerih primerih je možen vpis v višji letnik brez opravljenih pogojev ali podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov, vendar svetujemo, da študentje načrtujejo študij tujini tako, da bodo imeli vse pogoje za vpis višji letnik ali zaključek študija.