Back to top

 

Komisija za dodiplomski in magistrski študij

105. člen

 

Komisija za dodiplomski in magistrski študij (v nadaljevanju KDMŠ):

 • obravnava dodiplomske in magistrske študijske programe ter njihove spremembe,
 • obravnava programe za izpopolnjevanje,
 • spremlja in vrednoti študijski proces ter daje pobude za njegove izboljšave,
 • usklajuje izvajanje dodiplomskega in magistrskega študija,
 • pripravlja gradiva ter predloge za Senat FF,
 • Senatu FF predlaga besedilo vsakoletnega Razpisa za vpis in število vpisnih mest,
 • spremlja kakovost na svojem področju in svoje ugotovitve posreduje Komisiji za kakovost,
 • pripravlja predloge za priznavanje v tujini opravljenega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v Republiki Sloveniji.

KDMŠ sestavljajo po en predstavnik vsakega oddelka iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev, prodekan študent, predstavnik Študentskega sveta FF in predsednik Komisije za tutorstvo. KDMŠ vodi prodekan, zadolžen za študijske zadeve. Če prodekana ni, sejo skliče in vodi član KDMŠ, ki ga določi dekan.

KDMŠ ima dva odbora:

 • Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje,
 • Odbor za študentske Prešernove nagrade.

Člani komisije:

 1. doc. dr. Frančiška Lipovšek
 2. doc. dr. Simona Petru
 3. doc. dr. Luka Culiberg
 4. izr. prof. dr. Andrej Blatnik
 5. doc. dr. Mateja Habinc
 6. red. prof. dr. Franci Zore
 7. doc. dr. Tajan Trobec
 8. doc. dr. Irena Samide
 9. doc. dr. Andreja Inkret
 10. doc. dr. Aleš Nagode
 11. izr. prof. dr. Barbara Šteh
 12. doc. dr. Marija Zlatnar Moe
 13. red. prof. dr. Vid Snoj
 14. red. prof. dr. Marina Zorman
 15. izr. prof. dr. Andreja Avsec
 16. izr. prof. dr. Maja Šabec
 17. izr. prof. dr. Petra Stankovska
 18. red. prof. dr. Irena Orel
 19. doc. dr. Primož Krašovec
 20. doc. dr. Stanko Kokole
 21. doc. dr. Alenka Cedilnik
 22. Luka Kropivnik, prodekan študent
 23. Maja Valant, predstavnica ŠS FF
 24. red. prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar, predsednica Komisije za tutorstvo

Mandatna doba članov KDMŠ traja 4 leta, in sicer od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2019.

 

Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje

 

Člani odbora:       

 1. izr. prof. dr. Urška Fekonja Peklaj
 2. doc. dr. Mladen Uhlik
 3. red. prof. dr. Mihael Kovač
 4. lekt. dr. Cvetka Sokolov
 5. doc. dr. Blaž Repe
 6. Luka Kropivnik, prodekan študent
 7. Timotej Klopčič, predsednik Študentskega sveta FF

Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje opravlja naloge v skladu z določili 106. člena Pravil FF.

Mandatna doba članov odbora iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev traja za čas mandata KDMŠ, in sicer od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2019.

KDMŠ FF je po postopku, določenem v 106. Členu Pravil FF, na seji dne 2. 9. 2015 izvedla volitve članov Odbora za študentska vprašanja in usmerjanje iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

 

Fakultetna komisija za Nahtigalove nagrade

 

Člani komisije:

 1. doc. dr. Bojan Balkovec
 2. doc. dr. Vanda Babič
 3. red. prof. dr. Primož Južnič
 4. izr. prof. dr. Gregor Pompe
 5. red. prof. dr. Melita Puklek Levpušček

Fakultetna komisija za Nahtigalove nagrade opravlja naloge v skladu z določili 103. člena Pravil FF.

Delovanje komisije natančneje opredeljuje Pravilnik o podeljevanju nagrad študentom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Mandatna doba članov komisije traja za čas mandata KDMŠ, in sicer od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2019.

KDMŠ FF je po postopku, določenem v 103. členu Pravil FF, na seji dne 2. 9. 2015 izvedla volitve članov Fakultetne komisije za Nahtigalove nagrade.