Back to top

 

Obvestilo o spremembi študijskih programov

Sprememba študijskega programa pomeni:

A. opustitev študija na določenem programu in pričetek izobraževanja na novem programu. 
Študent v tem primeru za mesto na novem študijskem programu kandidira pod enakimi pogoji kot vsi novi kandidati. V skladu z razpisom za vpis se morajo prijaviti s prvo ali drugo prijavo preko spletnega portala eVŠ http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/

B. sprememba dvodisciplinarnega  študijskega programa na enopredmetni program z istega strokovnega področja 
(primer: sprememba dvodisciplinarnega študijskega programa Filozofija-Sociologija na enopredmetni študijski program Filozofija.

C. sprememba enega od dveh dvodisciplinarnih študijskih programov 
(primer: sprememba dvodisciplinarnega študijskega programa Filozofija-Sociologija v program Filozofija-Zgodovina)

D. sprememba enopredmetnega  študijskega programa v dvodisciplinarni program, od katerih je eden z istega strokovnega področja
(primer: sprememba enopredmetnega študijskega programa Filozofija na dvodisciplinarni študijski program Filozofija – Sociologija).

Kandidati pod točko B, C  in D morajo oddati ustrezno prošnjo (Prošnja za spremembo študijskega programa) v VIS-u. Sprememba je možna s ponovnim vpisom v prvi letnik.

Za vpis na nov študijski program morajo kandidati izpolnjevati vpisne pogoje, ki so določeni s študijskim programom in navedeni v http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis in če je za prihajajoče študijsko leto na novem študijskem programu omejitev vpisa, mora kandidat po razpisnih pogojih doseči najmanj toliko točk kot zadnji uvrščeni na seznamu sprejetih novincev.

Prošnji je potrebno  zato priložiti overjene kopije spričeval 3. in 4. letnika ter zaključka srednje šole (spričevalo o zaključnem izpitu,  obvestilo o uspehu pri maturi oziroma obvestilo o uspehu na poklicni maturi (v tem primeru tudi dokazilo o opravljenem petem predmetu splošne mature. To je potrebno zaradi izračuna točk, ki so potrebne za uvrstitev na želeni študijski program.

Kandidati iz točke B, ki so vpisani na dvodisciplinarni program in ki želijo spremembo dvodisciplinarnega  študijskega programa na enopredmetni program z istega strokovnega področja lahko že v teku prvega letnika preko sistema VIS oddajo prošnjo za opravljanje obveznosti po enopredmetnem študijskem programu. V tem primeru se obveznosti, ki so del enopredmetnega  študijskega programa  in jih ni mogoče priznati na osnovi opravljenih obveznosti dvopredmetnega študijskega programa, zaračunajo v skladu z veljavnim cenikom FF.  V primeru opravljenih pogojev za vpis v 2. letnik po enopredmetnem študijskem programu se lahko tak kandidat vpiše v drugi letnik enopredmetnega študijskega programa po merilih za prehode.

Kandidati vnesejo prošnjo preko študentskega informacijskega sistema (»Prošnja za spremembo programa«), natisnjeno in podpisano prošnjo pa skupaj z overjenimi kopijami spričeval pošljejo na Referat za dodiplomski študij.

Rok za oddajo vlog je od 1. junija 2017 do vključno 31. julija 2017.

Kandidati bodo o rezultatih pisno obveščeni predvidoma v začetku septembra.

V primeru, da je kandidat že izkoristil možnost ponovnega vpisa ali spremembe študijskega programa na rednem študiju, je na novem, spremenjenem študijskem programu plačnik šolnine.

 

April, 2017                              
Referat za dodiplomski študij