Back to top

Ponovni vpis v isti letnik

 • Študent lahko v času študija iste stopnje enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program.
 • Vse študente, ki bi se v prihajajočem študijskem letu želeli vpisati ponovno v isti letnik opozarjamo na posebna določila  Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki posegajo na določene člene Zakona o visokem šolstvu in so se začela uporabljati  s študijskim letom 2012/13.

Ta med drugim določa, da »…študentu  status preneha  ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer...«. To pomeni, da za študente, ki so imeli ponovni vpis v štud. letu 2012/13 in v naslednjih letih, vpis v dodatno leto (absolventski staž) ne bo mogoč. 

 • Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno izpolnjevati pogoje, predpisane s posameznim študijskim programom.

 

Pogoji za ponovni vpis:

ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Minimalno število KT

Anglistika

30 KT

Antični in humanistični študiji

15 KT

Arheologija

20 KT

Bibliotekarstvo in informatika

ni pogojev

Etnologija in kulturna antropologija

42 KT

Filozofija

15 KT

Francistika z romanistiko

15 KT

Geografija

15 KT

Germanistika

20 KT

Japonologija

15 KT

Medjezikovno posredovanje

ni pogojev

Muzikologija

15 KT

Pedagogika in andragogika

15KT

Primerjalna književnost in literarna teorija

15 KT

Psihologija

30 KT

Sinologija

15 KT

Slovenistika

ni pogojev

Sociologija kulture

30 KT

Umetnostna zgodovina

15 KT

Zgodovina

30 KT

Zahodnoslovanski študiji

15 KT

 

Na tajništvu oddelka morate najprej opraviti pregled pogojev  za ponovni vpis. Na podlagi izpolnjevanja pogojev za ponovni vpis Vam bodo omogočili elektronski vnos Vpisnega lista za ponovni vpis v isti letnik.

 

 

DVODISCIPLINARNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Minimalno število KT

Polonistika­ – dvopr./dvodisc.

15 KT

Slovenistika­ – dvopr./dvodisc.

ni pogojev

Anglistika  – dvopr./dvodisc.

 

 

 

 

 

 

 

 

15 KT skupaj na obeh dvopredm./dvodisc. Študijskih programih

Bohemistika­ – dvopr./dvodisc.

Etnologija in kulturna antropologija - dvopr./dvodisc.

Filozofija­ – dvopr./dvodisc.

Francistika­ – dvopr./dvodisc.

Geografija­ – dvopr./dvodisc.

Nemcistika­ – dvopr./dvodisc.

Grški jezik, književnost in kultura­ – dvopr./dvodisc.

Italijanski jezik in književnost­ – dvopr./dvodisc.

Japonologija­ – dvopr./dvodisc.

Južnoslovanski študiji­ – dvopr./dvodisc.

Kulture vzhodne azije­ – dvopr./dvodisc.

Latinski jezik, književnost in kultura­ – dvopr./dvodisc.

Primerjalno jezikoslovje­ – dvopr./dvodisc.

 Pedagogika in andragogika - dvopr.

Primerjalno slovansko jezikoslovje­ – dvopr./dvodisc.

Primerjalna književnost in literarna teorija­ – dvopr./dvodisc.

Rusistika­ – dvopr./dvodisc.

Slovakistika­ – dvopr./dvodisc.

Sociologija­ – dvopr./dvodisc.

Splošno jezikoslovje­ – dvopr./dvodisc.

Španski jezik in književnost­ – dvopr./dvodisc.

Umetnostna zgodovina­ – dvopr./dvodisc.

Zgodovina­ – dvopr./dvodisc.

 

Študentom dvodisciplinarnih študijskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za ponovni vpis, v času vpisa odpremo vpisni list v sobi 013 (računalniška učilnica) med 12. in 13. uro, kjer lahko opravijo vnos podatkov za vpis in pustijo vpisno dokumentacijo.

 

 • Študenti, ki so vpisani izredno, morajo za ponovni vpis preko študentskega informacijskega sistema oddati »Prošnjo za ponovni vpis v letnik (izredni študij)«. V skladu z veljavnim Cenikom FF za študijsko leto 2017/18  je potrebno za vsako manjkajočo obveznost plačati.

Pri izračunu stroškov opravljanja manjkajočih obveznosti študija se upošteva vrednost kreditnih točk posameznega predmeta in višino šolnine (Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL) za letnik študijskega programa. Strošek opravljanja posameznega predmeta  se izračuna tako, da se določi vrednost kreditne točke glede na višino šolnine posameznega letnika (ena kreditna točka se ovrednoti kot ena šestdesetina šolnine), ki se pomnoži s številom kreditnih točk predmeta. V primeru, da je manjkajočih obveznosti toliko, da znesek preseže polno šolnino za izredni študij, se obračuna šolnina za letnik izrednega študija.

 

Potek vpisa:

 1. Redni vpis v višje letnike in ponovni vpis v isti letnik je od 1. do  30. septembra 2017.
 2. V tajništvih (enopredmetnim študentom) oziroma sobi 013 (dvopredmetnim študentom) odprejo vpisni list za ponovni vpis v isti letnik.
 3. Vnos podatkov v elektronski vpisni list lahko opravite preko spletne strani doma ali kjerkoli drugje.  Za vnos in tiskanje vpisnega lista Vam je v času vpisa na voljo tudi računalniška učilnica na fakulteti – soba 013 (vsak dan vpisa od 12.00 do 13.00 ure). Spletni vnos podatkov lahko opravite takoj, ko Vam omogočimo elektronski vpis (Točka 1). Vnos vpisnih podatkov poteka elektronsko, preko spletne strani študentskega info sistema FF (http://vis.ff.uni-lj.si ). Prijaviti se morate v sistem s svojim uporabniškim imenom in geslom in na levi strani v menuju izberete »VPIS / Vpisni list«. 
 4. Če pri ponovnem vpisu v isti letnik želite obdržati stare zunanje izbirne predmete, morate v naboru izbrati »Izbirni predmet – fiktivni« z ustreznim številom KT. V primeru pa, da želite izbrati nove zunanje izbirne predmete, morate na vpisnem listu pri izpisu predmetnika ročno označiti, katerih lanskih zunanjih izbirnih predmetov ne boste opravljali.

 

 

5.  Na vpisnem listu natančno preverite pravilnost podatkov in jih po potrebi dopolnite. Podatke na koncu vnosa potrdite. Vpisni list natisnite (menu na levi strani »VPIS / Tiskanje«) in podpišite (tiskanje je vedno možno tudi naknadno v omenjeni računalniški učilnici).

 1. Na vpisni list navedite želeno število potrdil o opravljenih izpitih, ki so plačljiva po veljavnem Ceniku FF.  
 2. Vpisno dokumentacijo, ki jo potrebujete za vpis, sestavljajo:

a)   podpisan VPISNI LIST

b)   ŠTUDENTSKA IZKAZNICA

c)   PISEMSKA OVOJNICA formata A5 s čitljivo izpisanim imenom in naslovom, kamor vam bomo vrnili dokumentacijo o vpisu. Znamke ni potrebno priložiti.

 1. Dokumente zapečatite v ovojnico, jo označite s pripisom »VPIS«  in jo 

-       pustite na označenih mestih na fakulteti

-       ali pošljite po pošti na naslov Filozofska fakulteta, Referat za dodiplomski študij, Aškerčeva 2, 1000 LJUBLJANA,  s pripisom »VPIS« .

Po opravljenem vpisnem postopku boste po pošti prejeli: 6 potrdil o vpisu, študentsko izkaznico z nalepko (v kolikor jo boste priložili) in naročena potrdila o opravljenih izpitih za katera boste naknadno prejeli račun.  

Po e-pošti boste prejeli račun s položnico za vpisnino. Vpisnino morate obvezno poravnati v roku, ki je določen na računu. Če do navedenega datuma  računa ne boste plačali, vam bo onemogočen dostop do študentskega informacijskega sistema.

 FF, junij 2017

Referat za dodiplomski študij