Back to top

ICCHS - Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave / International Center for Comparative Historical Studies

Kulturne izmenjave na križiščih in stičiščih Beneške republike in Svetega rimskega cesarstva / Cultural Exchange at and beyond the Crossroads of the Venetian Republic and the Holy Roman Empire

[09] Znanstveni posvet ob 300-letnici kronanja podobe Svetogorske Matere Božje / Convegno scientifico per la ricorrenza del 300o anniversario dell´incoronazione dell´immagine della Madonna di Monte Santo.

Posvet / Colloquium. Frančiškanski samostan Sveta Gora / Convento francescano di Monte Santo. Sobota, 7. oktobra 2017, ob 9.00 / Sabato, 7 ottobre 2017, alle 9.00

Odprtje posveta in pozdravni nagovori / Presentazione convegno e saluti: Matej Klemenčič, p. Simon Peter Berlec

9.30–12.30

Predseduje / Presiede: Renato Podbersič

Sergio Tavano: Kulturnozgodovinski spomini na Svetogorsko Mater Božjo in njeno svetišče / Significati (e ricordi) storico-culturali della Madonna di Monte Santo e del suo Santuario

Liliana Ferrari, Lucia Pillon: Kulturnozgodovinski oris Goriške na začetku 18. stoletja / Il contesto storico-culturale del Goriziano all´inizio del XVIII secolo

Jože Škofljanec: Frančiškani province sv. Križa, varuhi svetogorskega svetišča / I francescani della Provincia di Santa Croce, custodi del Santuario di Monte Santo

Vojko Pavlin: Prostor prve svetogorske cerkve / La localizzazione della prima chiesa di Monte Santo

Pavla Jarc: Umetnostnozgodovinska podoba cerkve na Sveti Gori / Il quadro storico-artistico della chiesa di Monte Santo

Silvin Krajnc OFM: Pomen kronanja svetih podob / Il significato delle incoronazioni delle immagini sacre

14:00-18:00

Predseduje / Presiede: Matej Klemenčič

Renato Podbersič: Kronanje Svetogorske Matere Božje in gvardijan p. Romuald Sitar / L´incoronazione della Madonna di Monte Santo ed il padre guardiano Romuald Sitar

Anchise Tempestini: Avtor milostne podobe na Sveti Gori / L´autore dell´immagine venerata nel Santuario di Monte Santo

Ferdinand Šerbelj: Kopije in variante podobe Svetogorske Matere Božje / Copie e varianti dell´immagine della Madonna di Monte Santo

Alessandro Quinzi: Ikonografija zgodbe Uršule Ferligoj / L´iconografia della storia di Ursula Ferligoi

Katra Meke: Ana Katarina pl. Schellenburg, darovalka zlatih kron / Ana Katarina Schellenburg, donatrice delle corone d´oro

Miha Jeršek: Značilnosti draguljev v kroni Svetogorske Matere Božje / Le carateristiche dei gioielli della corona della Madonna di Monte Santo

Organizator / Organizzato da: Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave (ICCHS) Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Frančiškanskim samostanom na Sveti Gori in Restavratorskim centrom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije / Centro internazionale per la ricerca storica comparata (ICCHS) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell´Università di Ljubljana in collaborazione con il Convento francescano di Monte Santo ed il Centro di restauro della Soprintendenza per i Beni Culturali Slovena.

[08] Beneško baročno kiparstvo – trenutno stanje raziskav in nove perspektive / Venetian Baroque Sculpture – Current State of Research and New Perspectives / Scultura veneziana del Sei e Settecento – Stato delle ricerche e nuove prospettive. Posvet / Colloquium, 5. 5. 2017 [poster]

Uvodna beseda / Introduction: Matej Klemenčič, Monica De Vincenti
Maichol Clemente: Tra questioni di metodo e nuovi spunti: il caso (quasi risolto) Le Court-Odescalchi  Metodološka vprašanja in novi predlogi: (skoraj razrešeni) primer Le Court-Odescalchi (respondent Damir Tulić)
Matej Klemenčič: Venetian Sculptors of the 18th Century in Habsburg Lands: the case of Francesco Robba / Beneški kiparji 18. stoletja v habsburških deželah: primer Francesca Robbe (respondent Stanko Kokole)
Damir Tulić: Un motivo e tre scultori: gli angeli di Clemente Molli, Pietro Baratta e Giovanni Marchiori / En motiv in trije kiparji: angeli Clementa Mollija, Pietra Baratte in Giovannija Marchiorija (respondent Simone Guerriero)
Simone Guerriero: La Madonna con il Bambino di Giusto Le Court nella basilica della Salute e la sua fortuna / Marija z detetom v beneški cerkvi Santa Maria della Salute, delo Giusta Le Courta, in njena fortuna (respondent Ruggero Rugolo)
Massimo De Grassi: Francesco Terilli e crocifissi barocchi a Venezia / Francesco Terilli in baročni Križani v Benetkah (respondent Massimo Favilla)
Monica De Vincenti: Il teatro in giardino / Gledališče na vrtu (respondent Nina Kudiš)
Massimo Favilla – Ruggero Rugolo: Per lo studio dello stucco a Venezia: il caso della famiglia Pelli / K raziskavam štuka v Benetkah: primer družine Pelli (respondent Massimo De Grassi)

[07] Irena Benyovsky Latin: Urbana transformacija Dubrovnika v 13. stoletju / The Urban Transformation of Dubrovnik in the 13th Century, 10. 3. 2017

[06] Ana Jenko: Mesto in škof v Istri v srednjem veku: Stanje raziskav / Town and Bishop in Istria in Middle Ages: Current state of research, 29. 11. 2016

[05] Jezuitska cerkev v Ljubljani / Jesuit Church in Ljubljana. Posvet / Colloquium, 22. 10. 2016 [poster]

Matej Klemenčič: Arhitektura šentjakobskih oltarjev
Katra Meke: Bartolomeo Litterini in njegova dela za jezuitsko cerkev sv. Jakoba v Ljubljani
Kristina Preininger: Šentjakobska cerkev v skicirkah Pavla Künla
Barbka Gosar Hirci: Restavratorska dela na slikah iz šentjakobske cerkve
Okrogla miza / Round Table: Nina Kudiš, Uroš Lubej, Robert Peskar; Nataša Polajnar Frelih; Damir Tulić in predavatelji / and the presenters

[04] Sašo Jerše: Schutz und Schirm des Reiches kot bucella panis. Dežele Notranje Avstrije in njihova umeščenost v Sveto rimsko cesarstvo nemške narodnosti v 16. stoletju. Predavanje in predstavitev knjige Saša Jeršeta Im Schutz und Schirm des Reiches – Spielräume der Reichspolitik der innerösterreichischen Landstände im 16. Jahrhundert (Wien: Böhlau Verlag 2016). Sodelujeta Marko Štuhec (Ljubljana) in Arno Strohmeyer (Salzburg), 10. 6. 2016 [text] [poster] [book presentation]

[03] Poznosrednjeveška Furlanija – Komunikacije, migracije, urbana družba / Late Medieval Friuli – Communication, Migration, Urban Society, 30. 5. 2016 [text] [poster]

Donata Degrassi: Ceste in oblikovanje mreže mest v poznosrednjeveški Furlaniji / The Roads and the Formation of a Network of Cities in the Late Medieval Friuli
Miriam Davide: Migracije v Furlaniji v poznem srednjem veku: Lombardi, Toskanci, Germani, Judje in Slovani / Migrations in Friuli in the Late Middle Ages: Lombards, Tuscans, Germans, Jews and Slavs

[02] Lovro Kunčević: Diplomacija in mednarodni status Dubrovniške republike v zgodnjem novem veku / The diplomacy and international status of the Ragusan Republic in the early modern period, 7. 4. 2016 [text

[01] Enrico Lucchese: Likovna umetnost, glasba in gledališče beneškega 18. stoletja v albumu karikatur Antonia Marie Zanettija / Arti figurative, musica e teatro del Settecento veneziano nell’album di caricature di A. M. Zanetti, 8. 3. 2016 [text] [poster]