Back to top

Razpis za priznanja Študentskega sveta Filozofske fakultete

Študentski svet Filozofske fakultete (ŠSFF) je na 7. redni seji 15. junija 2017 razpisal postopek zbiranja predlogov za prejemnike priznanj ŠSFF, in sicer za:

  • priznanje za nadpovprečno uspešno pedagoško delo
  •  priznanje za udejstvovanje na področju študentskega organiziranja in obštudijskih dejavnosti
  •  priznanje za študijske dosežke,
  • priznanje za posebne dosežke,
  • priznanje za nadpovprečno strokovno delo.

Prejemnike priznanj lahko predlaga kateri koli študent FF UL, prav tako pa dekanja, prodekani, tajnica fakultete in predstojniki oddelkov.

Predlog s pisno obrazložitvijo pošljite po pošti na naslov Filozofska fakulteta UL, Študentski svet, Komisija za priznanja, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana s pripisom priznanja ŠSFF, ali po elektronski pošti

 

Rok za oddajo priznanj je 16. julij 2017. Podeljevanje priznanj ŠSFF ureja Pravilnik o podeljevanju priznanj ŠSFF.

 

Razpis je objavljen tudi na spletni strani ŠSFF tukaj.