Back to top

Komisija za kadrovske zadeve

114. člen

 

Komisija za kadrovske zadeve je posvetovalno telo dekana, ki:

  • sodeluje pri pripravi osnutka sistemizacije delovnih mest na FF ter osnutka njenih sprememb in dopolnitev,
  • pripravlja predloge kadrovske politike FF ter njenih sprememb in dopolnitev, spremlja njeno uresničevanje ter obvešča dekana o kadrovskih problemih,
  • dekanu podaja predloge novih zaposlitev ter mnenja, predloge in pripombe o pomembnejših zadevah s področja kadrovske politike.

 

Komisijo sestavlja sedem članov, ki jih dekan predlaga v izvolitev Senatu FF. Šest članov je iz vrst visokošolskih učiteljev, ki jih predlagajo oddelki, sedmi član kadrovske komisije je po funkciji tajnik FF.

Komisijo vodi predsednik komisije, ki ga izmed sebe na konstitutivni seji izvolijo njeni člani.

 

Člani Komisije:

  • red. prof. dr. Martin Germ, predsednik
  • doc. dr. Gorazd Kovačič
  • doc. dr. Katarina Marinčič
  • doc. dr. Dušan Mlacović
  • izr. prof. dr. Jaka Repič
  • izr. prof. dr. Špela Virant
  • red. prof. dr. Andreja Žele

 

Mandatna doba komisije je 4 leta in traja od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2018.

*V skladu s 172. členom Pravil FF z dne 8. 7. 2015 članom organov FF in oddelkov oziroma drugih organizacijskih enot ter komisij in delovnih teles, ki so bili imenovani ali izvoljeni pred uveljavitvijo teh Pravil in katerih sestava oz. mandat je bil spremenjen z novimi Pravili FF, se mandat konča s potekom časa, za katerega so bili imenovani ali izvoljeni.