Back to top

 

Habilitacijska komisija

105. člen

 

 • vodi postopke za izvolitve v naziv visokošolskih učiteljev, visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev in znanstvenih delavcev ter podaja gradivo in predloge za Senat FF,
 • pregleduje vloge kandidatov in svetuje morebitne dopolnitve,
 • na predlog predstojnikov oddelkov Senatu FF predlaga imenovanje poročevalcev za pripravo ocene o strokovni usposobljenosti kandidatov v posameznem habilitacijskem postopku,
 • na osnovi poročil Senatu FF predlaga izvolitve v nazive visokošolskih sodelavcev in ponovne izvolitve visokošolskih učiteljev,
 • spremlja kakovost na svojem področju in svoje ugotovitve posreduje Komisiji za kakovost. 
    

Komisijo sestavlja pet članov iz vrst visokošolskih učiteljev z nazivom redni profesor, ki jih na podlagi predlogov oddelkov dekan predlaga v izvolitev Senatu FF.

Komisijo vodi predsednik komisije, ki ga izmed sebe na konstitutivni seji izvolijo njeni člani.

Na sejah sodeluje tudi predsednik Študentskega sveta FF.

 

Člani komisije:

 • prof. dr. Martina Ožbot Currie
 • prof. dr. Polona Vilar
 • prof. dr. Milica Antić Gaber
 • prof. dr. Eva Sicherl
 • prof. dr. Mihael Budja

 

Mandatna doba članov Habilitacijske komisije traja 4 leta, in sicer od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2023.