Back to top

 

Komisija za dodiplomski in magistrski študij

101. člen

 

Komisija za dodiplomski in magistrski študij (v nadaljevanju KDMŠ):

 • obravnava dodiplomske in magistrske študijske programe ter njihove spremembe in jih posreduje v obravnavo Senatu FF,
 • obravnava programe za izpopolnjevanje in jih posreduje v obravnavo Senatu FF,
 • spremlja in vrednoti študijski proces ter daje pobude za njegove izboljšave,
 • usklajuje izvajanje dodiplomskega in magistrskega študija,
 • pripravlja gradiva ter predloge za Senat FF,
 • Senatu FF predlaga besedilo vsakoletnega Razpisa za vpis in število vpisnih mest,
 • spremlja kakovost na svojem področju in svoje ugotovitve posreduje Komisiji za kakovost.

KDMŠ sestavljajo po en predstavnik vsakega oddelka iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev, prodekan študent, predstavnik Študentskega sveta FF in predsednik Komisije za tutorstvo. KDMŠ vodi prodekan, zadolžen za študijske zadeve. Če prodekana ni, sejo skliče in vodi član KDMŠ, ki ga določi dekan.

KDMŠ ima odbor in komisijo:

 • Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje,
 • Fakultetna komisija za Nahtigalove nagrade.

Člani komisije:

 1. doc. dr. Frančiška Lipovšek
 2. doc. dr. Simona Petru
 3. doc. dr. Luka Culiberg
 4. izr. prof. dr. Andrej Blatnik
 5. izr. prof. dr. Mateja Habinc
 6. prof. dr. Olga Markič
 7. doc. dr. Tajan Trobec
 8. doc. dr. Petra Kramberger
 9. doc. dr. Andreja Inkret
 10. doc. dr. Aleš Nagode
 11. izr. prof. dr. Barbara Šteh
 12. doc. dr. Tamara Mikolič Južnič
 13. asist. dr. Igor Žunkovič
 14. izr. prof. dr. Christina Manouilidou
 15. izr. prof. dr. Eva Boštjančič
 16. izr. prof. dr. Maja Šabec
 17. izr. prof. dr. Petra Stankovska
 18. doc. dr. Darja Pavlič
 19. doc. dr. Gorazd Kovačič
 20. doc. dr. Stanko Kokole
 21. doc. dr. Alenka Cedilnik
 22. Katja Černe, prodekanja študentka
 23. Sara Svati Sharan, predstavnica ŠS FF
 24. doc. dr. Adriana Mezeg, predsednica Komisije za tutorstvo

Mandatna doba članov KDMŠ traja 4 leta, in sicer od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2023.

 

Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje

 

Člani odbora:       

 1. lekt. dr. Cvetka Sokolov
 2. doc. dr. Blaž Repe
 3. doc. dr. Matej Hriberšek
 4. asist. dr. Mirjam Premrl
 5. doc. dr. Mladen Uhlik
 6. Katja Černe, prodekanja študentka
 7. Mia Hočevar, predsednica Študentskega sveta FF

Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje opravlja naloge v skladu z določili 102. člena Pravil FF.

Mandatna doba članov odbora iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev traja za čas mandata KDMŠ, in sicer od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2023.

KDMŠ FF je po postopku, določenem v 102. členu Pravil FF, na seji dne 9. 10. 2019 izvedla volitve članov Odbora za študentska vprašanja in usmerjanje iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

 

Fakultetna komisija za Nahtigalove nagrade

 

Člani komisije:

 1. prof. dr. Marko Marinčič
 2. prof. dr. Gregor Pompe
 3. prof. dr. Tone Smolej
 4. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak
 5. izr. prof. dr. Mitja Ferenc

Fakultetna komisija za Nahtigalove nagrade opravlja naloge v skladu z določili 103. člena Pravil FF.

Delovanje komisije natančneje opredeljuje Pravilnik o podeljevanju nagrad študentom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Mandatna doba članov komisije traja za čas mandata KDMŠ, in sicer od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2023.

KDMŠ FF je po postopku, določenem v 103. členu Pravil FF, na seji dne 9. 10. 2019 izvedla volitve članov Fakultetne komisije za Nahtigalove nagrade.