Back to top

 

Komisija za doktorski študij

108. člen 

 

Komisija za doktorski študij (v nadaljevanju KDRŠ):

 • obravnava doktorske študijske programe in njihove spremembe,
 • Senatu FF na predlog oddelka predlaga v imenovanje komisijo za oceno usposobljenosti kandidata in oceno primernosti doktorske disertacije,
 • Senatu FF predlaga teme doktorskih disertacij,
 • Senatu FF predlaga v imenovanje mentorja in somentorja doktorskemu študentu,
 • Senatu FF predlaga poročevalca za oceno in komisijo za zagovor doktorske disertacije,
 • usklajuje izvajanje doktorskega študija,
 • kot prvostopenjski organ odloča o individualnih prošnjah na doktorskem študiju, razen v zadevah, ki se nanašajo na sklepe Senata FF,
 • obravnava pobude in predloge študentov na doktorskem študiju,
 • spremlja kakovost na svojem področju in svoje ugotovitve posreduje Komisiji za kakovost,
 • pripravlja predloge za priznavanje v tujini opravljenega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v Republiki Sloveniji. 

Delovanje KDRŠ je podrobneje določeno s Pravilnikom o doktorskem študiju, ki ga sprejme Senat FF.

KDRŠ sestavljajo po en predstavnik vsakega oddelka iz vrst učiteljev, ki so izvajalci doktorskega študija, in član iz vrst doktorskih študentov FF, ki ga predlaga Študentski svet FF.

KDRŠ vodi prodekan. Če prodekana ni, sejo skliče in vodi član KDRŠ, ki ga določi dekan. Na seje KDRŠ se lahko vabi tudi koordinatorje področij, ki jih koordinira FF.  

 

Člani komisije:       

 1. red. prof. dr. Smiljana Komar
 2. red. prof. dr. Predrag Novaković
 3. izr. prof. dr. Chikako Shigemori Bučar
 4. red. prof. dr. Maja Žumer
 5. red. prof. dr. Rajko Muršič
 6. izr. prof. dr. Igor Pribac
 7. red. prof. dr. Uroš Stepišnik
 8. izr. prof. dr. Darko Čuden
 9. doc. dr. Branko Senegačnik
 10. doc. dr. Katarina Bogunović Hočevar
 11. izr. prof. dr. Tadej Vidmar
 12. doc. dr. Sonia Vaupot
 13. red. prof. dr. Vanesa Matajc
 14. doc. dr. Sašo Živanović
 15. red. prof. dr. Sonja Pečjak
 16. izr. prof. dr. Primož Vitez
 17. izr. prof. dr. Maria Zofia Wtorkowska
 18. red. prof. dr. Andreja Žele
 19. doc. dr. Jože Vogrinc
 20. red. prof. dr. Samo Štefanac
 21. doc. dr. Marko Štuhec
 22. Izidor Barši, predstavnik ŠS FF

Mandatna doba članov KDRŠ traja 4 leta, in sicer od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2019.

Mandatna doba študentskega predstavnika traja eno leto.

 

 

Odbor za podeljevanje priznanj študentom FF UL  za najboljšo doktorsko disertacijo na področju humanistike in družboslovja

 

Člani odbora:

 

predseduje:

 • izr. prof. dr. Jasna Mažgon (prodekanja za doktorski študij (3. stopnja) in znanstvenoraziskovalno delo)

področje družboslovja:

 • izr. prof. dr. Gregor Sočan (Oddelek za psihologijo)
 • izr. prof. dr. Jernej Zupančič (Oddelek za geografijo)

področje humanistike:

 • izr. prof. dr. Gregor Pompe (Oddelek za muzikologijo)
 • red. prof. dr. Bojan Baskar (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo)

področje jezikoslovja:

 • doc. dr. Matej Hriberšek (Oddelek za klasično filologijo)
 • izr. prof. dr. Urška Perenič (Oddelek za slovenistiko)

Odbor za podeljevanje priznanj študentom FF UL za najboljšo doktorsko disertacijo na področju humanistike in družboslovja opravlja naloge v skladu z določili 5. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj študentom FF UL za najboljšo doktorsko disertacijo na področju humanistike in družboslovja.

Mandatna doba članov odbora traja dve leti, in sicer od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020.

Člane Odbora za podeljevanje priznanj študentom FF UL za najboljšo doktorsko disertacijo na področju humanistike in družboslovja je na predlog dekana FF UL izvolila KDRŠ FF na seji dne 13. septembra 2018 in potrdil Senat FF na seji dne 26. septembra 2018.