Back to top

Komisija za kakovost

106. člen

 

Komisija za kakovost zlasti:

 • spremlja kakovost izobraževalne, znanstvenoraziskovalne in strokovne dejavnosti na FF,
 • pripravlja predloge za spremljanje in izboljševanje delovanja FF,
 • na osnovi poročil oddelkov in delovnih teles ter komisij Senata FF pripravlja letna poročila o kakovosti s predlogi za izboljševanje dela FF,
 • v sodelovanju z organizacijskimi enotami FF pripravlja samoevalvacijska poročila.

Komisijo sestavlja sedem članov, ki jih na podlagi predlogov oddelkov, drugih organizacijskih enot, strokovnih služb in Študentskega sveta FF iz vrst visokošolskih učiteljev, sodelavcev, strokovnih delavcev in študentov v izvolitev Senatu FF predlaga dekan.

Člani komisije v širši sestavi so tudi predsedniki oddelčnih komisij za kakovost. Komisija se v širši sestavi sestane vsaj dvakrat letno.

Delo komisije vodi prodekan, zadolžen za področje kakovosti. Če prodekana ni, sejo komisije skliče in vodi član komisije, ki ga določi dekan.

 

Člani komisije:   

 1. lekt. dr. Jana Kenda
 2. doc. dr. Blaž Repe
 3. doc. dr. Boštjan Bajec
 4. doc. dr. Adriana Mezeg
 5. Luka Hrovat
 6. Martina Strnad
 7. član študent FF

Mandatna doba članov Komisije za kakovost traja 4 leta, in sicer od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2023.