Back to top

Domači razpisi

Predvideni domači razpisi ARRS in pozivi v letu 2019

Predvideni mednarodni razpisi ARRS in pozivi v letu 2019

Odprti razpisi z internimi datumi oddaje prijave:

 

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2020 in 2021

Javna agencija za raziskovalno dejavnost je objavila razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2020 in 2021.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in srbskih raziskovalcev (do 14 dni), ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2020 in 2021 na vseh področjih znanosti. Slovenska stran bo dodatno sofinancirala tudi daljše obiske (od 1 – 3 mesece) v Republiki Sloveniji za mlajše srbske raziskovalce, ki jih prijavitelj poimensko navede v prijavni vlogi.

Obdobje realizacije predmeta razpisa: 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

Pogoji, ki se preverijo na dan zaključka javnega razpisa:

 1. slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta
 2. slovenski vodja projekta mora izpolnjevati minimalne kvantitativne vstopne pogoje: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0
 3. pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav
 4. med sodelujoče raziskovalce se mora vključiti vsaj enega raziskovalca na začetku kariere (doktorski študenti in raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let)
 5. vsi sodelujoči slovenski raziskovalci morajo imeti šifro raziskovalca

Merila za izbor in prednostna merila:

 1. izpolnjevanje vstopnih pogojev
 2. prednostno merilo prijav, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let
 3. prednost prijav, katerih vodje niso imeli odobrenih projektov na zadnjih dveh razpisih
 4. kvantitativna ocena za znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi ocene A1

Sofinanciranje:

Agencija bo sofinancirala:

 • Slovenskim raziskovalcem:
  • mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, ob obiskih v Republiki Srbiji
 • Srbskim raziskovalcem:
  • stroške bivanja ob obiskih v Republiki Sloveniji do največ 100 EUR dnevno,
  • dnevnice ob obiskih v Republiki Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi, v trenutku objave tega razpisa 21,39 EUR;
 • Mlajšim srbskim raziskovalcem:
  • stroške bivanja ob obiskih v Republiki Sloveniji ob daljših obiskih največ do 1.250,00 EUR mesečno;
  • dnevnice ob obiskih v Republiki Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi v trenutku objave tega razpisa 21,39 EUR;
  • mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za daljše obiske v Republiki Sloveniji.

Odobreni bilateralni projekti, ki v skladu s ciljem do 31. 12. 2020 na slovenski strani ne bodo imeli nobene izmenjave, v letu 2021 ne bodo financirani.

 

Interni rok: sreda, 22. maj 2019, do 12:00.

V primeru oddaje dokumentacije po pošti nas, prosim, predhodno obvestite.

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARRS.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javno naročilo za izvedbo raziskave »Potrebe na področju integracije delavcev iz drugih držav članic EU v Sloveniji«

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil javno naročilo za izvedbo raziskave »Potrebe na področju integracije delavcev iz drugih držav članic EU v Sloveniji«.

 

Namen raziskave:

 • Raziskati obstoječe integracijske programe v Republiki Sloveniji in v drugih državah članicah EU ter priprava podlag za uvedbo le-teh v Republiki Sloveniji.

 

Predmet raziskave:

 • Predstavitev podatkov o tem kakšen je dejanski priliv in odliv delavcev iz tretjih držav in iz drugih držav članic EU v in iz Republike Slovenije.
 • Predstavitev kvantitativnih in kvalitativnih podatkov o tem kakšne podporne mehanizme ponuja Slovenija priseljenim delavcem (in njihovim družinam) iz drugih držav članic EU.
 • Predstavitev podatkov o integracijskih programih, ki obstajajo v RS in ugotovitev ali so namenjeni tudi delavcem EU in njihovim družinam (ali pa so morda le-ti diskriminirani) prav tako pa kdo izvaja integracijske programe za lažje vključevanje tujcev (tretje države in EU) v delovno in družbeno okolje in kakšna je njihova vsebina.
 • Predstavitev kvantitativnega podatka o tem koliko delavcev EU in njihovih družinskih članov se vključi v integracijske programe v RS.
 • Predstavitev primerjalne analize o tem na kakšen način je integracija delavcev EU urejena v drugih državah članicah.
 • Priprava predlogov potrebnih sprememb zakonodaje RS za boljšo integracijo delavcev iz drugih držav članic EU v družbeno in delovno okolje RS (na podlagi primerov dobre prakse iz tujine).

 

Posredujemo povabilo k sodelovanju in podrobne zahteve glede obsega storitev, celotna razpisna dokumentacija pa je na voljo na spletni strani eNAROČANJE.

 

Interni rok ZIFF: petek, 22. 3. 2019, do 12. ure.

Rok za oddajo ponudbe na portalu: ponedeljek, 25. 3. 2019, do 9. ure.

Objava razpisa: spletna stran eNaročanje.

 

Za dodatne informacije, pripravo dokumentacije in pomoč ob prijavi se, prosim, obrnite na Emo Karo (Ema.Karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2020 in 2021

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS je 19. 2. 2019 objavila Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2020 in 2021.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in avstrijskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2020 in 2021 na vseh področjih znanosti. Bilateralni projekti trajajo dve leti.

Čas izvajanja javnega razpisa: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

Pogoji:

 • V okviru  javnega razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega bilateralnega projekta.
 • Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta.
 • Minimalni kvantitativni vstopni pogoji: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0.
 • Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav.
 • Bilaterani projekt mora imeti vljučenega vsaj enega doktorskega študenta ali podoktoranda.
 • Vsi vključeni raziskovalci morajo imeti šifro raziskovalca.
 • Slovenski in avstrijski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita pristojni instituciji. V  Republiki Avstriji se prijavo odda na Austrian Agency for international mobility and cooperation in education, science and research.

Merila za izbor prijav:

 • na vrh seznama se razvrsti 20% prijav, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let,
 • za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile prednostnega merila iz prejšnje alineje,
 • na seznam prijav se na koncu, ločeno od ostalih zgoraj omenjenih prijav, razvrsti prijave, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in zato tudi niso ocenjene.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska, in sicer:

 • mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Avstriji;
 • stroške bivanja za gostujoče avstrijske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno, ob bivanjih daljših od 15 dni pa stroške bivanja največ do 1.250 EUR mesečno;
 • dnevnice za avstrijske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v uredbi, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, ki v trenutku objave tega razpisa znaša 21,39 EUR in
 • stroške lokalnega javnega prevoza od kraja bivanja do kraja raziskovalne organizacije (RO) za avstrijske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji, v primeru uporabe letalskega prevoza so upravičeni stroški tudi stroški javnega prevoza (le izjemoma taksija) od letališča do RO in od RO do letališča.

Interni rok: sreda, 24. 4. 2019, 9.00.

V primeru oddaje dokumentacije po pošti nas, prosim, predhodno obvestite.

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARRS.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2019

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS je 19. 2. 2019 objavila Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2019.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje delovanja slovenskih predstavnikov na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj, ki so izvoljeni za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj.

Cilj javnega razpisa: povečanje mednarodne prepoznavnosti in konkurenčnosti slovenske znanosti v evropskem in svetovnem merilu s poudarkom na spodbujanju znanstvene odličnosti in mobilnosti slovenskih raziskovalcev.

Pogoji za sodelovanje: slovenski predstavnik ima v mednarodnem znanstvenem združenju funkcijo predsednika, podpredsednika, generalnega sekretarja ali člana vodstvenih organov, na katerega se nanaša prijava na razpis.

Sofinanciranje: omejitev sofinanciranja agencije za delovanje v mednarodnih znanstvenih združenjih bo v primeru, če bo obseg vseh prijavljenih upravičenih stroškov presegel razpisna sredstva (90.000 EUR). Agencija bo sofinancirala naslednje upravičene stroške:

 • funkcionarjev v mednarodnih znanstvenih združenjih, vendar na največ dveh zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj letno za posameznega funkcionarja. Agencija sofinancira mednarodne prevozne stroške in največ eno dnevnico na posamezno zasedanje. Agencija ne sofinancira udeležb in delovanj na sestankih delovnih skupin in drugih ad hoc teles.

Prijava: Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki in mora vsebovati:

 • v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
 • kopijo dokazila o funkciji slovenskega predstavnika v mednarodnem znanstvenem združenju,
 • kopijo vabila na zasedanje,
 • predračun mednarodnih prevoznih stroškov.

Elektronsko prijavo posredujte na Ema.Karo@ff.uni-lj.si, tiskano pa na ZIFF.

Interni rok: ponedeljek, 6. 5. 2019, 9.00.

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARRS.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se obrnite na Emo Karo (Ema.Karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih švicarsko slovenskih projektov

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje slovenskega dela skupnega švicarsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu SNSF v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje.

 

Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa:

 

 1. Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji.
 2. Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta.
 3. Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.
 4. Raziskovalni projekt lahko traja največ tri leta.
 5. Slovenski del skupnega švicarsko slovenskega raziskovalnega projekta ne sme presegati 100.000 EUR letno preračunanih v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni kategoriji.

 

Ostali pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju raziskovalne dejavnosti:

 

 1. Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela.
 2. Vodja raziskovalnega projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.
 3. Vodja raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.
 4. Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj 17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.
 5. Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.
 6. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.

 

Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev javnega razpisa: Agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v roku enega leta od sklepa direktorja o izboru prijav pričela sofinancirati  okvirno 15 slovenskih delov skupnih švicarsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja SNSF pozitivno ocenjeni in pri katerih bo SNSF sofinancirala švicarski del.

 

Rok za oddajo prijav in način predložitve: Prijava mora biti izpolnjena v tiskani in elektronski obliki (vzorec elektronskega obrazca za FF prilagamo v priponki »ARRS-RPROJ-LA-2019-FF«). Izpolnjen obrazec v elektronski obliki pošljite Emi Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si), tiskano različico pa dostavite na ZIFF.

 

Interni rok za oddajo: ponedeljek, 30. 9. 2019, 11:00.

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARRS.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2020 in 2021

ARRS je objavila Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2020 in 2021.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte Proteus v letih 2020 in 2021 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih: matematika, fizika, kemija, biologija, medicina, vede o zemlji in vesolju, inženirstvo, informacijsko-komunikacijske tehnologije, agronomija in živilska industrija, družboslovje in humanistika.

Minimalni kvantitativni vstopni pogoji: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (CI = št. čistih citatov).

Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta. Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in francoski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji.

Merila za izbiro prijav za sofinanciranje:

 1. na vrh seznama se razvrsti 20% prijav, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno uspešnost vodje projekta,
 2. za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile prednostnega merila iz prejšnje alineje, in sicer po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za znanstveno uspešnost vodje projekta,
 3. na seznam prijav se na koncu, ločeno od ostalih zgoraj omenjenih prijav, razvrsti prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev in zato tudi niso ocenjene.

 

V skladu z dogovorom obeh držav bo agencija sofinancirala:

 • mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Francoski republiki;
 • stroške bivanja za gostujoče francoske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1.250,00 EUR mesečno;
 • dnevnice za gostujoče francoske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, ki v  trenutku objave tega razpisa znaša 21,39 EUR.

 

Interni rok za oddajo: torek, 23. april 2019, do 11:00. V primeru oddaje dokumentacije po pošti nas, prosim, predhodno obvestite.

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARRS.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni poziv za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2019

ARRS je v petek, 22. 2. 2019, objavila Javni poziv za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij - 2019.

Pogoji (za vodjo raziskovalnega programa, sestavo programske skupine, obremenitev članov programske skupine)  in kriteriji ocenjevanja so na voljo v pozivni dokumentaciji na spletni strani ARRS.

V okviru razpisa so možne naslednje prijave:

 

 1. Nadaljevanje financiranja obstoječega raziskovalnega programa.
 2. Preoblikovanje raziskovalnih programov (združitev, razdružitev, druga preoblikovanja).

 

V letu 2019 ni razpoložljivih dodatnih sredstev za izbor prijav novih raziskovalnih programov (tip prijave »Nova prijava«). Prijave novih raziskovalnih programov prijaviteljev JRO ne bodo posredovane v ocenjevanje in bodo zavržene, razen v primeru, če prijavitelj na javni poziv ne odda prijave tipa »Nadaljevanje obstoječega programa« in namesto te odda prijavo tipa »Nova prijava«.

 

Obdobje in začetek financiranja: Izbrane raziskovalne programe bo agencija financirala za obdobje šestih let. Predvideni začetek oziroma nadaljevanje financiranja izbranih raziskovalnih programov je 1. 1. 2020.

 

Prijave se lahko oddaja le elektronsko v spletni aplikaciji eObrazci.

Podpisnik prijave na javni poziv, medsebojnega dogovora in izjav je rektor in ne dekan.

Rektor bo elektronske prijave podpisoval sproti in bodo z njegovim podpisom samodejno oddane.

Vse prijave morajo biti predhodno potrjene na fakulteti.

V primeru prijave za preoblikovanje raziskovalnega programa ali programov (tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje) je treba o nameri predhodno (najkasneje do 20. 3. 2019) obvestiti agencijo, da se lahko pravočasno omogoči priprava prijave v elektronski obliki.

 

Interni rok za oddajo: torek, 2. april 2019, 11:00.

Pozivna dokumentacija in več informacij: na spletni strani ARRS.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov

ARRS je objavila Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov, kjer Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije.

 

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje slovenskega dela skupnega flamsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu FWO v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje.

Pogoji:

 1. Agencija bo sofinancirala slovenski del skupnih flamsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja FWO pozitivno ocenjeni in bo FWO sofinancirala flamski del.
 2. Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta.
 3. Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji na dan zaključka javnega razpisa, člani projektne skupine pa na dan podpisa pogodbe.
 4. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni raziskovalni projekt je 17 ur. Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 ur. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.
 5. Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti ob podpisu pogodbe proste kapacitete in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v raziskovalni organizaciji, izvajalki raziskovalnega projekta.
 6. Vodja raziskovalnega projekta mora imeti ob podpisu pogodbe najmanj 170 prostih raziskovalnih ur na letnem nivoju.
 7. Slovenski del skupnega flamsko slovenskega raziskovalnega projekta ne sme presegati 75.000 EUR letno preračunanih v FTE po izbrani cenovni kategoriji oziroma za podoktorski projekt 1700 efektivnih raziskovalnih ur (1FTE) cenovne kategorije B..
 8. Raziskovalni projekti se izvajajo kot temeljni projekti.
 9. Raziskovalni projekti trajajo najmanj tri in največ štiri leta oziroma podoktorski projekt dve leti.
 10. Slovenski in flamski del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstvena prispevka ene in druge strani morata biti jasno razvidna.

 

Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev javnega razpisa: Agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje z začetkom leta 2020 sprejela okvirno do 10 slovenskih delov skupnih flamsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja FWO pozitivno ocenjeni in bo FWO sofinancirala flamski del.

 

Rok za oddajo prijav in način predložitve: Prijava mora biti izpolnjena v tiskani in elektronski obliki (vzorec elektronskega obrazca za FF prilagamo v priponki – ARRS-RPROJ-LA-2019-FF). Izpolnjen obrazec v elektronski obliki pošljite Emi Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si), tiskano različico pa dostavite na ZIFF.

 

Interni rok za oddajo: petek, 29. 3. 2019, 11:00.

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARRS.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019

obveščamo vas, da je danes, 9. 11. 2018, ARRS objavila drugi Javni razpis za izbor mentorjem novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – pilotni razpis MR+.

 

Predmet razpisa: izbira mentorjev za mlade raziskovalce, ki bodo začeli z usposabljanjem v letu 2019 na raziskovalnih področjih po klasifikaciji ARRS.

Omejitev mentorskih mest po področjih:

 • skupno pet mentorskih mest in največ eno mesto na posameznem raziskovalnem področju.
 • skupno pet mentorskih mest, podrobnejša razdelitev po področjih je navedena v 2. točki razpisa.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za mentorja, in ki se preverjajo na dan zaključka javnega razpisa, so:

 • A1 ≥ 0,3 v zadnjih petih letih;
 • min A'' in min CI:
  • Družboslovje: A'' v zadnjih petih letih 120 in CI v zadnjih desetih letih 50.
  • Humanistika: A'' v zadnjih petih letih 150 in CI v zadnjih desetih letih 1.
 • da na dan zaključka javnega razpisa aktivno sodeluje v raziskovalnem programu ali vsaj enem raziskovalnem projektu, ki ga izvaja RO prijaviteljica in (so)financira agencija;
 • da je v delovnem razmerju v RO prijaviteljici, kjer je zaposlen za najmanj 40 % polnega delovnega časa;
 • da je od zagovora prvega doktorata minilo najmanj 11 in ne več kot 30 let;
 • da ne usposablja več kot dveh mladih raziskovalcev;
 • da kandidat ni pridobil mentorskega mesta v okviru Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 - pilotni razpis MR+.

Pogoji se preverjajo na podlagi podatkov iz sistema SICRIS in evidenc ARRS.

Kriterij ocenjevanja je znanstvena odličnost. Znanstvena odličnost se vrednoti z A'' oziroma podredno z indeksom h oz.  A'. V primeru dveh ali več enakih A'', ima pri kandidaturi na področjih družboslovja in humanistike kandidat za mentorja z višjo  A', zaokroženo na dve decimalni mesti.

Prijavitelji bodo o izboru mentorjev mladim raziskovalcem obveščeni predvidoma do konca marca 2019.

 

Objava razpisa in razpisna dokumentacija: spletna stran ARRS.

Oddaja prijav: zgolj elektronsko preko portala ARRS eObrazci. Če digitalnega potrdila nimate, vas vljudno prosimo, da si ga uredite. Za pomoč se lahko obrnete na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si).

Rok za oddajo: Ker je podpisnik prijav rektor, morajo biti prijave zaključene in digitalno podpisane s strani mentorjev najkasneje do petka, 7. 12. 2018.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2019

ARRS je objavila 3. razpis za štipendije za obisk pri nosilcih projektov ERC. Gre za shemo financiranja gostovanja slovenskih raziskovalcev in raziskovalk, bodočih prijaviteljev ERC projektov, pri nosilcih projektov ERC - Evropskega znanstvenega sveta. Gostujoči raziskovalci morajo izpolnjevati pogoje za vodjo projekta in morajo imeti številko raziskovalca. Namen sheme je so-financiranje 3-6 mesečnega raziskovalnega obiska/gostovanja pri nekdanjih in sedanjih vodjah ERC projektov zunaj Republike Slovenije, ki so že izvedli ali trenutno izvajajo ERC projekte (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant). ERC Fellowship nudi možnost kratkotrajnega sodelovanja v ERC projektu ter predvsem pridobitev veščin in kompetenc za razvoj, prijavljanje, vodenje in izvajanje lastnega ERC projekta. CILJ in POGOJ sheme je obvezna prijava znanstvenoraziskovalnega projekta na razpis ERC, vendar znotraj obdobja prvih dveh istovrstnih razpisov ERC po zaključku gostovanja. Agencija bo gostujočim raziskovalcem v okviru javnega razpisa so-financirala nadomestilo za delo v tujini (stroške nastanitve, prevoza in prehrane med delom v skupnem znesku 1.550 EUR mesečno, pomnoženo s korekcijskim faktorjem za državo gostovanja. Okvirna višina sredstev razpisa za leto 2019 je 240.000 evrov.

Prijava mora obvezno vsebovati:

 • Osnutek dispozicije znanstvenoraziskovalnega projekta v slovenskem in angleškem jeziku v predpisanem formatu, s katero bo gostujoči raziskovalec kandidiral na bodočem razpisu ERC.
 • Izjavo gostujočega raziskovalca, da bo ob prijavi na razpis ERC izpolnjeval pogoje razpisa, na katerega se bo prijavil.
 • Izjavo prijavitelja in gostujočega raziskovalca, da se bo slednji po zaključenem gostovanju prijavil na razpis ERC, kot izhaja iz 2. odstavka 3. točke javnega razpisa.
 • Življenjepis, ki izkazuje skladnost po kriteriju ocenjevanja znanstvene odličnosti gostujočega raziskovalca. Format življenjepisa se mora skladati z navodili ERC.
 • Pismo podpore vodje ERC projekta s predpisanimi vsebinskimi elementi:
  1. seznanjenost vodje ERC projekta s pogoji pobude ERC Fellowship,
  2. seznanjenost vodje ERC projekta z dispozicijo gostujočega raziskovalca,
  3. strokovno mnenje vodje ERC projekta glede osnutka dispozicije gostujočega raziskovalca (opis prednosti in pomanjkljivosti ter potencial za uspeh na razpisu ERC),
  4. opis načrta vključitve gostujočega raziskovalca v skupno delo na projektu.
 • Izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev.  

Objava razpisa in razpisna dokumentacija: spletna stran ARRS.

Interni rok za oddajo: ponedeljek, 7. 1. 2019.

V primeru oddaje prijavne dokumentacije po pošti nas, prosim, predhodno obvestite.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2019 2020

ARRS je v petek. 26. 10. 2018, objavila Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2019–2022.

Predmet razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2019–2022 na vseh raziskovalnih področjih.

Pogoji:

 1. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta.
 2. Minimalni kvantitativni vstopni pogoji: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (CI = število čistih citatov).
 3. Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav.
 4. Bilateralni projekt mora med drugimi sodelujočimi raziskovalci v Republiki Sloveniji vključevati tudi doktorske študente ali podoktorande.
 5. Vsi sodelujoči slovenski raziskovalci morajo biti vpisani v Evidenco RO agencije (šifra raziskovalca)

Strokovna komisija bo pri pripravi predloga seznama prijav upoštevala prednosti prijav po naslednjem vrstnem redu:

 1. ugotavljanje prednosti prijav glede obveznega deleža bilateralnih projektov (20%), katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata),
 2. prednost pri izboru prijav bodo imele prijave, katerih vodje niso imeli odobrenih projektov iz zadnjih treh razpisov.

Okvirna višina sredstev: 48.000,00 EUR, največ do 12.000,00 EUR za sprejeti bilateralni projekt za celotno obdobje sofinanciranja.

Objava razpisa in razpisna dokumentacija: spletna stran ARRS.

Interni rok za oddajo: ponedeljek, 17. 12. 2018.

V primeru oddaje prijavne dokumentacije po pošti nas, prosim, predhodno obvestite.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2019 - 2020

ARRS je v petek, 14. 9. 2018, objavila Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2019 – 2020.

Predvideni čas izvajanja razpisa (sofinanciranja) je od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi znaša okvirno 180.000,00 EUR.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ruskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2019 - 2020 na vseh raziskovalnih področjih. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Ruska federacija. Na ruski strani ni javnega razpisa, zato se ruske raziskovalne organizacije v projekt vključujejo na lastne stroške, sodelujoče ruske raziskovalce na projektu pa prijavi samo slovenski prijavitelj.

Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:

 • V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega bilateralnega projekta.
 • Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje.
 • Minimalni kvantitativni pogoji, ki jih določa metodologija, so: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0.
 • Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav.
 • Bilateralni projekt mora med drugimi sodelujočimi raziskovalci v Republiki Sloveniji vključevati tudi doktorske študente ali podoktorande.
 • Vsi sodelujoči slovenski raziskovalci morajo imeti šifro raziskovalca (so vpisani v Evidenco RO).

Sofinanciranje: Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska.

Interni rok za oddajo: torek, 6. november 2018

Objava razpisa: povezava.

Kontaktna oseba za administrativne zadeve: Ema Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

V primeru oddaje dokumentacije po pošti nas, prosim, predhodno obvestite.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2019 – 2020

ARRS je v petek, 7. 9. 2018, objavila Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2019 – 2020.

Predvideni čas izvajanja razpisa (sofinanciranja) je od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2020.

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2019-2020 znaša okvirno 120.000,00 EUR.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov (do 14 dni) slovenskih raziskovalcev in raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine, ki izvajajo skupne znanstveno- raziskovalne projekte v letih 2019-2020. Slovenska stran bo za mlajše raziskovalce (t.j. podiplomske študente in podoktorande največ do pet let po doktoratu) iz Bosne in Hercegovine dodatno sofinancirala tudi daljše obiske (od 1-3 mesece) v Republiki Sloveniji.

Prednost bodo imeli projekti na skupno dogovorjenih prednostnih področjih: informatika in telekomunikacije, energetika, hrana, okolje, kulturna in kreativna ekonomija.

Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:

 • V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega bilateralnega projekta.
 • Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje.
 • Minimalni kvantitativni pogoji, ki jih določa metodologija so: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0.
 • Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav.
 • Bilateralni projekt mora med drugimi sodelujočimi raziskovalci v Republiki Sloveniji vključevati tudi doktorske študente ali podoktorande.
 • Vsi sodelujoči slovenski raziskovalci morajo imeti šifro raziskovalca.
 • lovenski prijavitelj in prijavitelj iz Bosne in Hercegovine morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določajo pristojne institucije.

Interni rok za oddajo: četrtek, 25. oktober 2018.

Objava razpisa: povezava.

V primeru oddaje dokumentacije po pošti nas, prosim, predhodno obvestite.

Za dodatne informacije se obrnite na Emo Karo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019

Javna agencija za raziskovalno dejavnost je 24. 8. 2018, objavila Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019.

Spodaj posredujemo nekaj okvirnih informacij o razpisu, celotna razpisna dokumentacija pa je na voljo na spletnih straneh ARRS.

 

Pogoji:

 • Podatki o kapaciteti raziskovalnih področij so objavljeni na spletni strani agencije.
 • Vodja projekta in člani projektnih skupin morajo imeti za izvajanje projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največja dopustna kapaciteta za polni delovni čas je 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela na leto ali 1 FTE) in morajo biti zaposleni v tisti RO, ki izvaja projekt, ali imeti status zasebnega raziskovalca.
 • Ob podpisu pogodbe mora imeti vodja projekta najmanj 170 prostih efektivnih ur raziskovalnega dela (0,1 FTE) na letni ravni.
 • Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja projekta sodelovati vsaj s 170 urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 ur.
 • Na razpisu lahko kot vodje projektov sodelujejo le tisti raziskovalci, ki so eno leto po datumu za oddajo prijave za prvo fazo razpisa vodje največ enega projekta. Projekti, ki se v to kvoto ne štejejo, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
 • Na razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, ki je v zadnjih treh letih pred letom začetka razpisa prejel negativno oceno zaključnega poročila za projekt.
 • Na razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, katerega projekt je na predhodnem razpisu v okviru prve faze ocenjevanja prejel manjše število točk od točk, ki določajo skupni mejni prag vsote vseh ocen, kot ga določata 99. oziroma 100. člen pravilnika.
 • Vodje raziskovalnih projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje: A1/2 ≥ 400 ali A' ≥ 200 ali A" ≥ 50 ali osnovni pogoj. Osnovni pogoj za kandidate za vodje raziskovalnih projektov je: A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in A3 ≥ A3 minimalni. Minimalne ocene za posamezna področja so navedena v razpisu (pod točko 6.3. Raziskovalna uspešnost raziskovalcev, kjer so navedeni tudi drugi kvantitavni pogoji).

Posebni pogoji za podoktorske projekte:

 • Raziskovalec, ki je že izvajal podoktorski projekt ali je prejel sredstva na javnem razpisu »Raziskovalci na začetku kariere«, ne more več prijaviti podoktorskega projekta.
 • Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec - podoktorand. Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vodjo podoktorskega raziskovalnega projekta, če po letu zagovora njegovega prvega doktorata niso potekla več kot tri leta (doktorat v obdobju 2015 – 2. 10. 2018). Podoktorand mora imeti opravljen zagovor doktorata do 2. 10. 2018. Izjeme so navedene v razpisni dokumentaciji.
 • vstopni pogoj za vodje podoktorskih projektov je, da imajo A1 > 0 in A' > o.

Postopek prijave:

 • Postopek ocenjevanja prijav praviloma poteka v dveh fazah. Vsi prijavitelji se na razpis prijavijo v I. fazi s kratko prijavo. Pri  številu prijav, ki bi glede na razpoložljiva sredstva in število recenzentov, potrebnih za izvedbo ocenjevanja razširjenih prijav, omogočalo izvedbo enofaznega postopka ocenjevanja, lahko direktor s sklepom odloči, da se postopek ocenjevanja izvede v eni fazi, in sicer v skladu z določbami Pravilnika, ki veljajo za ocenjevanje prijav v drugi fazi. V tem primeru agencija pozove vse prijavitelje, da oddajo razširjeno prijavo.

Prijavitelji bodo o izboru projektov po I. fazi izbora obveščeni predvidoma v februarju 2019.

Razpisna dokumentacija: povezava.

Interni rok za prijavo: 25. september 2018 do 14. ure.

V primeru oddaje prijavne dokumentacije po pošti nas, prosim, predhodno obvestite.

Za dodatne informacije in izjave o sodelovanju se obrnite na Emo Karo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1

V petek, 13. julija 2018, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1 (nadaljevanje ukrepa Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0). Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe neodvisnih raziskav raziskovalnih organizacij, ki jih bodo izvedli v njih zaposleni raziskovalci, ki s svojim raziskovanjem predstavljajo most med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom.

Prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavijo javne raziskovalne organizacije v Republiki Sloveniji ter druge raziskovalne organizacije, ki niso ustanovljene po ZGD ali ZZad in ki izvajajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti. Prijavitelj se mora prijaviti na javni razpis s konkretnim imenom raziskovalca na začetku kariere.

V okviru javnega razpisa lahko sodeluje raziskovalec, ki je uspešno zaključil doktorski študij v obdobju med 1. 1. 2011 in rokom za oddajo vlog na ta javni razpis, na dan objave javnega razpisa ni v delovnem razmerju pri raziskovalni organizaciji prijaviteljici projekta, ni bil sofinanciran iz sredstev Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0 in izpolnjuje vse druge pogoje, določene v tem javnem razpisu.

Prijavitelji se lahko na javni razpis prijavijo z več vlogami. Vsaka vloga predstavlja en raziskovalni projekt, vezan na enega raziskovalca. Prijavitelji se lahko z imenom istega kandidata

prijavijo zgolj z eno vlogo.

Ciljna skupina javnega razpisa so raziskovalne organizacije in gospodarski subjekti, ki bodo s skupnimi raziskovalnimi projekti vzpostavili novo sodelovanje in prenos znanja preko zaposlitve raziskovalcev na začetku kariere.

Cilji javnega razpisa so:

 • spodbuditi izvedbo neodvisnih raziskav (raziskovalnih projektov) raziskovalnih organizacij v okviru učinkovitega sodelovanja z gospodarstvom (z gospodarskimi subjekti);
 • spodbuditi raziskovalne aktivnosti raziskovalcev na začetku kariere v okviru raziskovalnih organizacij in preko učinkovitega sodelovanja tudi njihovo povezovanje z gospodarstvom;
 • okrepitev povezovanja med akademsko sfero in gospodarstvom ter hkrati krepitev raziskovalnega potenciala institucij znanja in razvojno naravnanih gospodarskih subjektov;
 • prenos znanja in dobrih praks iz tujine, ki bodo imele vpliv na RRI aktivnosti, ustvarjanje novega znanja in njegovo uporabo v okviru raziskovalnih projektov.

Več informacij o razpisu in razpisna dokumentacija: TUKAJ.

Interni rok za oddajo prijav: 28. 9. 2018.

 

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020

29. 6. 2018 je Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS objavila razpis za sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ameriških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020 na vseh raziskovalnih področjih.

Na ameriški strani ni javnega razpisa, zato se ameriške raziskovalne organizacije v projekt vključujejo na lastne stroške, sodelujoče ameriške raziskovalce na projektu pa prijavi samo slovenski prijavitelj.

Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Združenimi državami Amerike, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih ameriških raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.

Interni rok za oddajo: petek, 31. 8. 2018.

V primeru oddaje prijavne dokumentacije po pošti nas prosim predhodno obvestite.

Za dodatne informacije se obrnite na Emo Karo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2018

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS je v petek, 15. 6. 2018, objavila razpis za izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorju v zvezi z razvojnimi usmeritvami kmetijske politike na posameznem področju javnega interesa, ki so nujne za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem njihovega izvajanja. Javni razpis CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« temelji na strateških ciljih, opredeljenih v sektorskih dokumentih: Resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva, Resoluciji o nacionalnem gozdnem programu in Strategiji prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam.

Predmet razpisa je določen s prioritetnimi vsebinami MKGP v okviru štirih težišč CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«:
Težišča 1: Prehranska varnost Slovenije
Težišča 2: Konkurenčnost proizvodnje hrane in obnovljivih naravnih virov
Težišča 3: Trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri
Težišča 4: Razvoj podeželja

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s predpisi agencije.

Če pri prijavi raziskovalne dejavnosti sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je ob podpisu pogodbe zaposlen vodja raziskovalnega projekta.

Predviden začetek izvajanja projektov je 1. 10. 2018. Projekti praviloma trajajo od 12 do 24 mesecev (izjemoma lahko projekti trajajo do 36 mesecev, kar je v prijavi potrebno posebej utemeljiti).

V primeru oddaje prijavne dokumentacije po pošti nas prosim predhodno obvestite.

Za dodatne informacije se obrnite na Emo Karo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021 na vseh znanstvenih področjih (na japonski strani so ta področja vključena v znanstvene vede: družboslovje, naravoslovje in humanistika).

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Japonsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev ter povečati število prijav slovenskih in japonskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij.

Bilateralni projekti trajajo dve leti.

Interni rok za oddajo: 31. avgust 2018

Objava razpisa: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Japonska/razpisi/18/razp-japonska-19-21.asp

Za dodatne informacije se obrnite na Emo Karo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis sofinanciranja gostovanja na slovenskih visokošolskih zavodih (257. javni razpis)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je v četrtek, 31.5.2018, objavil razpis za financiranje projektnih gostovanj slovenskih doktorjev znanosti, ki delujejo v tujini na slovenskih visokošolskih zavodih.

Namen javnega razpisa je spodbujati povezovanje slovenskih doktorjev znanosti, ki delujejo v tujini, in njihovih matičnih organizacij s slovenskimi visokošolskimi zavodi. Predmet razpisa je sofinanciranje pedagoškega in/ali raziskovalnega gostovanja slovenskih strokovnjakov z doktoratom znanosti, ki že dlje časa delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih za eno do dvanajstmesečno pedagoško in/ali raziskovalno sodelovanje v Republiki Sloveniji.

Vlogi mora prijavitelj priložiti naslednje dokumente:

 • dokazilo o pridobljenem doktoratu znanosti za gostujočega strokovnjaka;
 • dokazilo o zaposlitvi gostujočega strokovnjaka v tujini na visokošolski ustanovi oziroma v raziskovalnem inštitutu (če je bil gostujoči strokovnjak zaposlen pri več delodajalcih prijavitelj predloži dokazila za toliko zaposlitev, da izkaže ustrezno trajanje zaposlitve za gostujočega strokovnjaka, to je najmanj 12 mesecev). Kot ustrezno dokazilo velja sklenjena pogodba o zaposlitvi ali uradno potrdilo delodajalca iz katerega je jasno razvidno trajanje delovnega razmerja v tujini;
 • lastnoročno podpisano izjavo gostujočega strokovnjaka, da ga prijavitelj prijavi za sofinanciranje po tem javnem razpisu;
 • sklenjen dogovor z gostujočim strokovnjakom za pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje v trajanju kot je določeno v 1. točki tega javnega razpisa. Dogovor mora vsebovati konkretne oblike gostovanja, načrt dela, pričakovane rezultate oziroma cilja gostovanja in število ali ime raziskovalnega projekta ali programa, če gre za raziskovalno sodelovanje.

Rok za oddajo prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 9. 2018

Objava razpisa: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/financiranje-projektnih-gostovanj-na-slovenskih-visokosolskih-zavodih-257-javni-razpis/

Za dodatne informacije se obrnite na Emo Karo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2019 – 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v Zvezni republiki Nemčiji v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v obdobju od 1. 1. 2019 do 31.12. 2020 na vseh znanstvenih področjih.

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Zvezno republiko Nemčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih nemških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.

Bilateralni projekti trajajo dve leti.

Interni rok za oddajo: 11. julij 2018

Objava razpisa: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Nemcija/razpisi/18/razp-nemcija-19-20.asp

Za dodatne informacije se obrnite na Emo Karo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2018

Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2018 je sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primerna mednarodna in strokovna udeležba in povezovanje znanstvenih dosežkov.

Cilji in pogoji javnega razpisa so štirje.
Prijavitelj se lahko v eni prijavi prijavi le na enega izmed ciljev. Filozofska fakulteta je upravičena za prijave na dva cilja razpisa; to sta Cilj 1 in cilj 4.

Interni rok za oddajo: 9. maj 2018

Za dodatne informacije se obrnite na Olivero Novaković.

Objava razpisa: https://www.arrs.gov.si/sl/medn/vecstr/Razpisi/18/prom-sloznan-tuj-18.asp

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2018

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa, ki mora biti uresničen v letu 2018, je sofinanciranje: delovanja slovenskih predstavnikov na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj, ki so izvoljeni za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj (A2).

Pogoji za sofinanciranje
Pogoji za sofinanciranje so, da: ima slovenski predstavnik v mednarodnem znanstvenem združenju funkcijo predsednika, podpredsednika, generalnega sekretarja ali člana vodstvenih organov (v nadaljevanju: funkcionar), na katerega se nanaša prijava na razpis (A2).

Agencija bo sofinancirala naslednje upravičene stroške:
unkcionarjev v mednarodnih znanstvenih združenjih, vendar na največ dveh zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj letno za posameznega funkcionarja. Agencija sofinancira mednarodne prevozne stroške in največ eno dnevnico na posamezno zasedanje.

Interni rok za oddajo: 4. maj 2018

Za dodatne informacije se obrnite na Olivero Novaković.

Objava razpisa: https://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/18/razp-medn-zdruz-18.asp

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko, v letih 2019 in 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in madžarskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2019 in 2020 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:

 • znanosti o življenju,
 • kmetijstvo,
 • tehniške vede,
 • biotehnologija,
 • kemija,
 • fizika in
 • ekologija in varstvo okolja.

Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Madžarska.

Interni rok za oddajo: 20. april 2018

Objava razpisa: https://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Madzarska/razpisi/18/razp-madzarska-19-20.asp

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 - pilotni razpis MR+

Agencija za raziskovalno dejavnost RS je v petek, 12. 1. 2018, objavila Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 – pilotni razpis MR+. Agencija v tej shemi razpisuje dodatnih 50 mentorskih mest mladim raziskovalcem v skupni predvideni višini 1,5 milijona evrov.

Pogoji za prijavo mentoric in mentorjev na ta razpis se razlikujejo od pogojev za prijavo na dosedanji poziv za dodelitev mentorskih mest programskim skupinam.
Poudarki pilotnega razpisa MR+:

 • Shema MR+ neposredno upošteva znanstveno odličnost kandidatke ali kandidata za mentorico ali mentorja.
 • Kandidiranje mentoric in mentorjev na razpisu MR+ ni vezano na njihovo vključenost v programske skupine.
 • Shema MR+ je usmerjena k srednji generaciji mentoric in mentorjev oziroma raziskovalk in raziskovalcev od 11 do 17 let po prvem doktoratu.

Rok za prijavo na razpis MR+ je 14. 2. 2018 do 14. ure.

Podpisnik prijav je rektor. Prijave, ki jih bo rektor digitalno podpisal v eObrazcih, morajo biti zaključene in digitalno podpisane s strani mentoric in mentorjev najkasneje do ponedeljka, 12. 2. 2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2018 – 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših medsebojnih obiskov do deset (10) dni in daljših medsebojnih obiskov do trideset (30) dni slovenskih in italijanskih raziskovalcev, ki bodo izvajali skupne raziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v letih 2018-2020 na spodaj dogovorjenih področjih:

  1. 1. Modra rast (Blue Growth);
  1. 2. Informacijske in komunikacijske tehnologije (Information and Communication Technology);
  1. 3. Fizika in astrofizika (Physics and Astrophysics);
  1. 4. Tehnologije za kmetijstvo, gozdove in varno hrano (Technologies applied to agriculture, forestry and food safety) ;
  1. 5. Kulturna dediščina (Cultural heritage).

Prednost se bo ugotavljala na podlagi naslednjih meril:

  1. 1. znanstvena odličnost raziskovalne skupine;
  1. 2. kompetence raziskovalne skupine
  1. 3. dodana vrednost dvostranskega sodelovanja;
  1. 4. dodana vrednost pri obravnavanju družbenih izzivov;
  1. 5. uporaba in diseminacija rezultatov;
  1. 6. vključenost mlajših raziskovalcev, predvsem na podoktorski ravni, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let - upošteva se leto zagovora doktorata.

Prijavitelji se lahko prijavijo samo na navedena področja. Prijave, ki tega ne bodo upoštevale, se ne bodo obravnavale.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije (v nadaljevanju: Slovenija) in Italija. Bilateralni projekti bodo trajali dve leti.

Interni rok za oddajo: 13.2.2018

Objava razpisa: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Italija/razpisi/17/razp-italija-18-20.asp

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer, Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega flamsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu FWO v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. Flamski vodja raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjem slovenskega dela raziskovalnega projekta pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta skladno z določili flamskega javnega razpisa in ga odda na razpisu FWO.

Cilj javnega razpisa je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojno sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne flamsko slovenske raziskovalne projekte.

Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-PROJ-LA-2018. Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Interni rok za oddajo: 30.3.2018

Objava razpisa: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/17/razpis-FWO-17.asp

Za dodatne informacije se obrnite na Martino Tekavec Bembič.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štipendije za program Fulbright za leto 2018 (225. JR)

Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji.

Predmet razpisa: Predmet razpisa je štipendiranje slovenskih državljanov za gostovanje v ZDA ter ameriških državljanov v RS na podlagi predhodne potrditve kandidatov s strani pristojnega organa v ZDA.

Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:

 • sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred;
 • mesečno štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najkasneje do vključno 30. 9. 2019.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije - Sofinanciranje podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European University Institute (EUI) (211. JR)

Predmet razpisa je sofinanciranje enoletnega podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na EUI enemu (1) vlagatelju, ki bo v študijskem letu 2017/2018 sprejet na podoktorsko raziskovalno izobraževanje in bo z njim tudi pričel v študijskem letu 2017/2018.

Rok za oddajo prijav je 31. 03. 2017.

Dodatne informacije in pomoč ob prijavi dobite pri Martini Tekavec Bembič (martina.tekavec@ff.uni-lj.si), tel. 01 241 10 84.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: Javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020

Program sodelovanja Interreg SI-AT se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja. Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki učinkovito prispevajo k skupnemu cilju programa, ki je: ob upoštevanju posebnosti posameznega dela programskega območja zagotoviti skladen razvoj sodelujočih čezmejnih regij in omogočiti vsem državljanom, da kar najbolje izkoristijo dane naravne pogoje ter priložnosti.
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem.

Dodatne informacije in pomoč ob prijavi dobite pri Martini Tekavec Bembič (martina.tekavec@ff.uni-lj.si), tel. 01 241 10 84.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska (Referenčna številka: 4300-116/2015)

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

Dodatne informacije in pomoč ob prijavi dobite pri Martini Tekavec Bembič (martina.tekavec@ff.uni-lj.si), tel. 01 241 10 84.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije: Štipendije za program Fulbright za leto 2017 (209. JR)

Predmet razpisa: štipendiranje slovenskih državljanov za gostovanje v ZDA ter ameriških državljanov v RS na podlagi predhodne potrditve kandidatov s strani pristojnega organa v ZDA.

Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:

 • sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred;
 • mesečno štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.

Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo:

 • sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in
 • štipendijo za vsak mesec gostovanja v višini 850,00 EUR, če gostujejo kot študenti ali 1.050,00 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.

Rok za prijavo: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 28. 9. 2018

Dodatne informacije in pomoč ob prijavi dobite pri Martini Tekavec Bembič (martina.tekavec@ff.uni-lj.si), tel. 01 241 10 84.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za izvedbo projekta »Izdaja slovarja namenjenega lažji komunikaciji migrantov z zdravstvenim osebjem«

Predmet javnega razpisa je priprava in distribucija gradiva, ki bo olajšalo komunikacijo s tujci, ki obiščejo zdravstveno ustanovo in ne govorijo slovenskega jezika ter izvedba krajšega medkulturnega usposabljanja za zdravstvene delavce.

Predmet javnega razpisa obsega izvajanje dveh vsebinskih sklopov, in sicer:

 • vsebinski sklop 1: Priprava gradiva za lažjo komunikacijo ciljne populacije z zdravstvenimi delavci,
 • vsebinski sklop 2: Usposabljanje zdravstvenih delavcev in predstavitev gradiva.

Predmet javnega razpisa in zahteve naročnika so podrobneje opredeljene v tem in v III. delu razpisne dokumentacije ("Opis predmeta javnega razpisa").

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa – posameznega vsebinskega sklopa.

Projekt se bo izvajal od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta, oziroma najkasneje 18 mesecev od podpisa pogodbe.

Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 100.000,00 EUR za izvajanje od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta, oziroma najkasneje 18 mesecev od podpisa pogodbe.

Objava razpisa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih madžarsko-slovenskih projektov pri OTKA kot vodilni agenciji (Lead agency)

Na dvakrat letno odprtem razpisu OTKA za prijavo raziskovalnih projektov raziskovalci iz Slovenije lahko prijavijo sklop skupnega temeljnega projekta z madžarskim vodjem projekta, kjer slovenski sklop v finančnem obsegu

 • ne more presegati madžarskega sklopa in
 • ne presega 100.000 EUR letno v trajanju do treh let, ali 1700 letnih raziskovalnih ur (1FTE) cenovne kategorije B v trajanju do dveh let, če slovenski sklop prijavi podoktorand.

Slovenski in madžarski sklop skupnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstvena prispevka ene in druge strani pa morata biti jasno razvidna.