Back to top

Domači razpisi

Predvideni domači razpisi ARRS in pozivi v letu 2017

Predvideni mednarodni razpisi ARRS in pozivi v letu 2017

Odprti razpisi z internimi datumi oddaje prijave:

Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2018

Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2018 je sofinanciranje
aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primerna mednarodna in strokovna udeležba in povezovanje znanstvenih dosežkov.

Cilji in pogoji javnega razpisa so štirje.
Prijavitelj se lahko v eni prijavi prijavi le na enega izmed ciljev. Filozofska fakulteta je upravičena za prijave na dva cilja razpisa; to sta Cilj 1 in cilj 4.

Interni rok za oddajo: 9. maj 2018

Za dodatne informacije se obrnite na Olivero Novaković.

Objava razpisa: https://www.arrs.gov.si/sl/medn/vecstr/Razpisi/18/prom-sloznan-tuj-18.asp

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2018

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa, ki mora biti uresničen v letu 2018, je sofinanciranje: delovanja slovenskih predstavnikov na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj, ki so izvoljeni za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj (A2).

Pogoji za sofinanciranje
Pogoji za sofinanciranje so, da: ima slovenski predstavnik v mednarodnem znanstvenem združenju funkcijo predsednika, podpredsednika, generalnega sekretarja ali člana vodstvenih organov (v nadaljevanju: funkcionar), na katerega se nanaša prijava na razpis (A2).

Agencija bo sofinancirala naslednje upravičene stroške:
unkcionarjev v mednarodnih znanstvenih združenjih, vendar na največ dveh zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj letno za posameznega funkcionarja. Agencija sofinancira mednarodne prevozne stroške in največ eno dnevnico na posamezno zasedanje.

Interni rok za oddajo: 4. maj 2018

Za dodatne informacije se obrnite na Olivero Novaković.

Objava razpisa: https://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/18/razp-medn-zdruz-18.asp

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko, v letih 2019 in 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in madžarskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2019 in 2020 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:

 • znanosti o življenju,
 • kmetijstvo,
 • tehniške vede,
 • biotehnologija,
 • kemija,
 • fizika in
 • ekologija in varstvo okolja.

Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Madžarska.

Interni rok za oddajo: 20. april 2018

Objava razpisa: https://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Madzarska/razpisi/18/razp-madzarska-19-20.asp

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 - pilotni razpis MR+

Agencija za raziskovalno dejavnost RS je v petek, 12. 1. 2018, objavila Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 – pilotni razpis MR+. Agencija v tej shemi razpisuje dodatnih 50 mentorskih mest mladim raziskovalcem v skupni predvideni višini 1,5 milijona evrov.

Pogoji za prijavo mentoric in mentorjev na ta razpis se razlikujejo od pogojev za prijavo na dosedanji poziv za dodelitev mentorskih mest programskim skupinam.
Poudarki pilotnega razpisa MR+:

 • Shema MR+ neposredno upošteva znanstveno odličnost kandidatke ali kandidata za mentorico ali mentorja.
 • Kandidiranje mentoric in mentorjev na razpisu MR+ ni vezano na njihovo vključenost v programske skupine.
 • Shema MR+ je usmerjena k srednji generaciji mentoric in mentorjev oziroma raziskovalk in raziskovalcev od 11 do 17 let po prvem doktoratu.

Rok za prijavo na razpis MR+ je 14. 2. 2018 do 14. ure.

Podpisnik prijav je rektor. Prijave, ki jih bo rektor digitalno podpisal v eObrazcih, morajo biti zaključene in digitalno podpisane s strani mentoric in mentorjev najkasneje do ponedeljka, 12. 2. 2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2018 – 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših medsebojnih obiskov do deset (10) dni in daljših medsebojnih obiskov do trideset (30) dni slovenskih in italijanskih raziskovalcev, ki bodo izvajali skupne raziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v letih 2018-2020 na spodaj dogovorjenih področjih:

  1. 1. Modra rast (Blue Growth);
  1. 2. Informacijske in komunikacijske tehnologije (Information and Communication Technology);
  1. 3. Fizika in astrofizika (Physics and Astrophysics);
  1. 4. Tehnologije za kmetijstvo, gozdove in varno hrano (Technologies applied to agriculture, forestry and food safety) ;
  1. 5. Kulturna dediščina (Cultural heritage).

Prednost se bo ugotavljala na podlagi naslednjih meril:

  1. 1. znanstvena odličnost raziskovalne skupine;
  1. 2. kompetence raziskovalne skupine
  1. 3. dodana vrednost dvostranskega sodelovanja;
  1. 4. dodana vrednost pri obravnavanju družbenih izzivov;
  1. 5. uporaba in diseminacija rezultatov;
  1. 6. vključenost mlajših raziskovalcev, predvsem na podoktorski ravni, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let - upošteva se leto zagovora doktorata.

Prijavitelji se lahko prijavijo samo na navedena področja. Prijave, ki tega ne bodo upoštevale, se ne bodo obravnavale.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije (v nadaljevanju: Slovenija) in Italija. Bilateralni projekti bodo trajali dve leti.

Interni rok za oddajo: 13.2.2018

Objava razpisa: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Italija/razpisi/17/razp-italija-18-20.asp

Za dodatne informacije se obrnite na Martino Tekavec Bembič.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2018 – 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših obiskov slovenskih in črnogorskih raziskovalcev (do 14 dni) v okviru skupnega znanstvenoraziskovalnega projekta (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v letih 2018-2020. Za podiplomske študente in podoktorande obeh držav, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let, bodo v letih 2018-2020 sofinancirani tudi daljši obiski.

Prednost pri izboru bodo imeli predlogi bilateralnih projektov in raziskovalne skupine, ki niso bili financirani v prejšnjih skupnih razpisih in prijave, ki bodo spodbujale mlajše raziskovalce, predvsem na podoktorski ravni.

Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Črna gora.

Interni rok za oddajo: 13.2.2018

Objava razpisa: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/CrnaGora/Razpisi/17/razp-crna-gora-18-20.asp

Za dodatne informacije se obrnite na Martino Tekavec Bembič.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2018

Na podlagi memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo) in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (Japan Society for the Promotion of Science; v nadaljevanju: JSPS), JSPS vsako leto zagotavlja podoktorske raziskovalne na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije. V letu 2018 sta za Slovenijo namenjeni dve štipendiji.

Raziskovalni štipendiji sta namenjeni slovenskim podoktorskim raziskovalcem (v nadaljevanju: prijavitelji) za raziskovalno delo pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah (v nadaljevanju: japonska institucija).

Raziskovalno delo na Japonskem se lahko začne kadarkoli od 1. aprila 2018 do 30. novembra 2018. Raziskovalno delo na Japonskem traja od 12 do 24 mesecev.

Kot pravočasne se štejejo prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 1. marca 2018 (upošteva se poštni žig) ali oddane v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do vključno 1. marca 2018.

Objava razpisa: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Japonska/razpisi/17/razp-stip-japonska-18.asp

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer, Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega flamsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu FWO v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. Flamski vodja raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjem slovenskega dela raziskovalnega projekta pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta skladno z določili flamskega javnega razpisa in ga odda na razpisu FWO.

Cilj javnega razpisa je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojno sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne flamsko slovenske raziskovalne projekte.

Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-PROJ-LA-2018. Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Interni rok za oddajo: 30.3.2018

Objava razpisa: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/17/razpis-FWO-17.asp

Za dodatne informacije se obrnite na Martino Tekavec Bembič.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis MOL za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov

Predmet razpisa je sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov v Mestni občini Ljubljana za leto 2018.

I.a. Znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani in elektronski obliki:

Znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani in elektronski obliki, ki obravnavajo vprašanje okolja in življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta.

I.b. Znanstveni oziroma strokovni posveti:

Delavnice in seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja okolja in življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano in ki pomembno prispevajo k njeni promociji.

Rok za prijavo: 8.1.2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2018-2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v letih 2018-2021 na vseh znanstvenih področjih.

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Turčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih turških raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in turških raziskovalcev na razpise programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.

Interni rok za oddajo je 20. 01. 2018.

Za dodatne informacije se obrnite na Martino Tekavec Bembič.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2018 - 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih in kitajskih raziskovalcev v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v letih 2018-2020 na vseh znanstvenih področjih.

Prednost bodo imeli predlogi projektov in raziskovalne skupine, ki niso bili financirani v prejšnjih skupnih razpisih in prijave, ki bodo spodbujale mlajše raziskovalce, predvsem na podoktorski ravni, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let. Upošteva se leto zagovora doktorata.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.

V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Ljudska republika Kitajska.

Interni rok za oddajo je 17. 01. 2018.

Za dodatne informacije se obrnite na Martino Tekavec Bembič.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Državo Izrael v letih 2018 – 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih in kitajskih raziskovalcev v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v letih 2018-2020 na vseh znanstvenih področjih.

Prednost bodo imeli predlogi projektov in raziskovalne skupine, ki niso bili financirani v prejšnjih skupnih razpisih in prijave, ki bodo spodbujale mlajše raziskovalce, predvsem na podoktorski ravni, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let. Upošteva se leto zagovora doktorata.

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Ljudsko republiko Kitajsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih kitajskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in kitajskih raziskovalcev na razpise programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.

Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom), ali na način, določen v točki 9.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava). Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku, naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v angleškem jeziku.

Interni rok za oddajo je 29. 01. 2018.

Za dodatne informacije se obrnite na Martino Tekavec Bembič.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Predmet razpisa je štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2017, in sicer za gostovanje državljanov Republike Slovenije v Združenih državah Amerike ter državljanov ZDA v RS. V Fulbright generacijo 2017 so vključeni tisti Fulbright štipendisti, ki so že potrjeni s strani pristojnega organa v ZDA in kibodo večji del svojega gostovanja opravili v študijskem letu 2017/2018.
Objava: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-program-fulbright-za-leto-2017-209-jr/

Predmet razpisa je štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2018, in sicer za gostovanje državljanov Republike Slovenije v Združenih državah Amerike ter državljanov ZDA v RS. V Fulbright generacijo 2018 so vključeni tisti Fulbright štipendisti, ki so že potrjeni s strani pristojnega organa v ZDA in ki bodo večji del svojega gostovanja opravili v študijskem letu 2018/2019.
Objava: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-program-fulbright-za-leto-2018-225-jr/

 • Štipendije za program Fulbright za leto 2017 (209. JR)
 • Štipendije za program Fulbright za leto 2018 (225. JR)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U.S. Embassy Slovenia: Cultural Grants Program

Veleposlaništvo podpira naslednje aktivnosti: izmenjave, kulturne in umetniške prireditve, razstave, delavnice, predavanja ter kulturne projekte, ki spodbujajo in poglabljajo razumevanje ameriške kulture v Sloveniji.

Povprečni znesek financiranja je od 3000 do 5000 ameriških dolarjev in ne sme presegati 10.000 ameriških dolarjev.

Rok za prijavo: Vsako leto se lahko na razpis prijavite v dveh prijavnih rokih: do 1. marca in 1. avgusta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis sofinanciranja podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European University Institute (EUI) za leto 2017

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enoletnega podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European University Institute (v nadaljevanju: EUI) enemu (1) vlagatelju, ki bo na podoktorsko raziskovalno izobraževanje sprejet in se bo nanj vpisal v študijskem letu 2017/2018.

Rok za prijavo: 31. 3. 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štipendije za program Fulbright za leto 2018 (225. JR)

Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji.

Predmet razpisa: Predmet razpisa je štipendiranje slovenskih državljanov za gostovanje v ZDA ter ameriških državljanov v RS na podlagi predhodne potrditve kandidatov s strani pristojnega organa v ZDA.

Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:

 • sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred;
 • mesečno štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najkasneje do vključno 30. 9. 2019.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razpis Erasmus+ 2017

Ključni ukrep 2 - KA2 – Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks

Ključni ukrep 2 omogoča projektno sodelovanje z namenom dviga ravni kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja in mladinskega dela, modernizacije institucij in inovacije družbe. V projektih sodelujejo organizacije s področja izobraževanja, usposabljanja in mladine ter podjetja, javni organi in druge organizacije, ki so dejavne na različnih področjih izobraževanja in usposabljanja.

Aktivnosti znotraj KA2 morajo prinašati dolgoročne pozitivne učinke na sodelujoče organizacije, politične sisteme in tudi posameznike, ki so neposredno ali posredno vključeni v projekte. Projekti morajo na sistemski ravni sprožiti modernizacijo in krepitev sistemov izobraževanja, usposabljanja in mladine za odzivanje na sodobne izzive (zaposljivost, gospodarska stabilnost in rast, aktivno sodelovanje v družbi).

Namen aktivnosti je spodbuditi razvoj, prenos in izvajanje inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni. Ključni ukrep 2 omogoča prijavo decentraliziranih projektov, kjer prijavitelji sodelujejo z nacionalno agencijo v svoji državi, ter centraliziranih projektov, kjer sodelovanje poteka z Izvajalsko agencijo na evropski ravni.

Objava na CMEPIUS: http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-2/

ROKI v letu 2017 za področje izobraževanja in usposabljanja ter športa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije - Sofinanciranje podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European University Institute (EUI) (211. JR)

Predmet razpisa je sofinanciranje enoletnega podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na EUI enemu (1) vlagatelju, ki bo v študijskem letu 2017/2018 sprejet na podoktorsko raziskovalno izobraževanje in bo z njim tudi pričel v študijskem letu 2017/2018.

Rok za oddajo prijav je 31. 03. 2017.

Dodatne informacije in pomoč ob prijavi dobite pri Martini Tekavec Bembič (martina.tekavec@ff.uni-lj.si), tel. 01 241 10 84.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: Javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020

Program sodelovanja Interreg SI-AT se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja. Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki učinkovito prispevajo k skupnemu cilju programa, ki je: ob upoštevanju posebnosti posameznega dela programskega območja zagotoviti skladen razvoj sodelujočih čezmejnih regij in omogočiti vsem državljanom, da kar najbolje izkoristijo dane naravne pogoje ter priložnosti.
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem.

Dodatne informacije in pomoč ob prijavi dobite pri Martini Tekavec Bembič (martina.tekavec@ff.uni-lj.si), tel. 01 241 10 84.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska (Referenčna številka: 4300-116/2015)

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

Dodatne informacije in pomoč ob prijavi dobite pri Martini Tekavec Bembič (martina.tekavec@ff.uni-lj.si), tel. 01 241 10 84.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije: Štipendije za program Fulbright za leto 2017 (209. JR)

Predmet razpisa: štipendiranje slovenskih državljanov za gostovanje v ZDA ter ameriških državljanov v RS na podlagi predhodne potrditve kandidatov s strani pristojnega organa v ZDA.

Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:

 • sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred;
 • mesečno štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.

Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo:

 • sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in
 • štipendijo za vsak mesec gostovanja v višini 850,00 EUR, če gostujejo kot študenti ali 1.050,00 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.

Rok za prijavo: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 28. 9. 2018

Dodatne informacije in pomoč ob prijavi dobite pri Martini Tekavec Bembič (martina.tekavec@ff.uni-lj.si), tel. 01 241 10 84.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za izvedbo projekta »Izdaja slovarja namenjenega lažji komunikaciji migrantov z zdravstvenim osebjem«

Predmet javnega razpisa je priprava in distribucija gradiva, ki bo olajšalo komunikacijo s tujci, ki obiščejo zdravstveno ustanovo in ne govorijo slovenskega jezika ter izvedba krajšega medkulturnega usposabljanja za zdravstvene delavce.

Predmet javnega razpisa obsega izvajanje dveh vsebinskih sklopov, in sicer:

 • vsebinski sklop 1: Priprava gradiva za lažjo komunikacijo ciljne populacije z zdravstvenimi delavci,
 • vsebinski sklop 2: Usposabljanje zdravstvenih delavcev in predstavitev gradiva.

Predmet javnega razpisa in zahteve naročnika so podrobneje opredeljene v tem in v III. delu razpisne dokumentacije ("Opis predmeta javnega razpisa").

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa – posameznega vsebinskega sklopa.

Projekt se bo izvajal od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta, oziroma najkasneje 18 mesecev od podpisa pogodbe.

Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 100.000,00 EUR za izvajanje od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta, oziroma najkasneje 18 mesecev od podpisa pogodbe.

Objava razpisa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HERA - HUMANITIES IN EUROPEAN RESEARCH AREA - "Uses of the Past"

The HERA (Humanities in the European Research Area) Network is pleased to announce a new HERA Joint Research Programme (HERA JRP) on “Uses of the Past”. With up to €20 million available, the research programme will fund new and exciting humanities-centred projects involving researchers from four or more countries.

Funding is available for research projects addressing the theme of “Uses of the Past” that involve at least four researchers from four different eligible countries. The application process will be in two stages.

Informacija o razpisu HERA: http://heranet.info/hera-jrp-documents-1.

Pri prijavi na skupni mednarodni razpis bodo poleg slovenskih raziskovalcev sodelovali še raziskovalci iz: Avstrije, Belgije, Češke, Danske, Estonije, Finske, Hrvaške, Islandije, Irske, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Švedske, Švice in Velike Britanije. Predlogi projektov zahtevajo sodelovanje najmanj štirih partnerjev iz štirih različnih držav. Slovenski raziskovalke in raziskovalci bodo lahko sodelovali kot nosilci predloga projekta (PL - odgovorni za pripravo vloge) ali kot partner pri posameznem predlogu projekta (PI). Skupni znesek HERA razpisa znaša 20 M€. Skupna vrednost posameznega projekta pa ne bo smela presegati vrednosti 1,2 M€ za obdobje trajanje projekta, ki znaša največ 36 mesecev (3 leta).

Za vodje slovenskega dela projekta se lahko prijavijo vsi slovenski raziskovalci, ki so dosegli najmanj naziv doktor znanosti, so vpisani v bazi slovenskih raziskovalcev (SICRIS) in so zaposleni pri instituciji, ki je registrirana za opravljanje raziskovalne dejavnosti. Vodje slovenskega dela projekta morajo izkazovati tudi ustrezno znanstveno odličnost, ki velja za vodje mednarodnih raziskovalnih projektov in sicer A1+A2+A3≥1 (COBISS).

HERA konzorcij je pripravil tudi spletno orodje, ki je namenjena iskanju partnerjev: https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A0=HERA-USESOFTHEPAST

Prva faza razpisa je odprta do četrtka, 09. 04. 2015 do 19.00 ure. Vloge se oddajajo v elektronski formi preko spletne strani HERA. Svetujemo vam, da pred uradnim zaključkom prve faze razpisa kontaktirate nacionalno kontaktno osebo na MIZŠ, da skupaj preverite upravičenost za sodelovanje na projektu.

HERA NCP na MIZŠ: Davor Kozmus (+386 1 478 4693)

Prispevek ARRS k stroškom priprave in prijave projektov HORIZON 2020

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) poziva slovenske prijavitelje projektov na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (O2020, Horizon 2020 oz. H2020), da vložijo zahtevke za izplačilo predvidenega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov. Upoštevajo se razpisi Obzorja 2020, ki jih Evropska komisija objavi na svoji spletni strani. Do prispevka so upravičeni prijavitelji, ki v recenzentski oceni dosežejo več kot polovico možnega števila točk v posameznem recenzijskem postopku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strukturni skladi: Razpis transnacionalnega programa Central Europe & Apline Space

Prvi razpis transnacionalnega programa Central Europe (Srednja Evropa) 2014 – 2020: http://www.interreg-central.eu/

Prvi razpis transnacionalnega programa Alpine Space (Območje Alp) 2014 – 2020: http://www.alpine-space.eu/home/

Dodatne informacije so na voljo v priponki.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih madžarsko-slovenskih projektov pri OTKA kot vodilni agenciji (Lead agency)

Na dvakrat letno odprtem razpisu OTKA za prijavo raziskovalnih projektov raziskovalci iz Slovenije lahko prijavijo sklop skupnega temeljnega projekta z madžarskim vodjem projekta, kjer slovenski sklop v finančnem obsegu

 • ne more presegati madžarskega sklopa in
 • ne presega 100.000 EUR letno v trajanju do treh let, ali 1700 letnih raziskovalnih ur (1FTE) cenovne kategorije B v trajanju do dveh let, če slovenski sklop prijavi podoktorand.

Slovenski in madžarski sklop skupnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstvena prispevka ene in druge strani pa morata biti jasno razvidna.