Back to top

Domači razpisi

Predvideni domači razpisi ARRS in pozivi v letu 2019

Predvideni mednarodni razpisi ARRS in pozivi v letu 2019

Odprti razpisi z internimi datumi oddaje prijave:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2020 – 2022

Javna agencija za raziskovalno dejavnost je objavila Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2020 – 2022.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih  obiskov slovenskih in črnogorskih raziskovalcev, ki izvajajo  skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v obdobju od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2022. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Črna gora. 

Čas izvajanja sofinanciranja predmeta javnega razpisa: od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2022.

Pogoji:

 • Vodja BP lahko odda samo eno prijavo.
 • Slovenski vodja prijavljenega BP mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje.
 • Minimalni kvantitativni pogoji: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0.
 • Pri prijavljenem BP morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in črnogorski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita pristojni instituciji. V Črni gori je pristojna institucija Ministarstvo nauke Crne gore. Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje ne bo obravnavala prijav, ki niso bile oddane v obeh državah.
 • Med sodelujoče raziskovalce se mora v Republiki Sloveniji vključiti vsaj enega raziskovalca na začetku kariere, ki je doktorski študent ali podoktorand, pri katerem ni preteklo več kot pet let po zagovoru prvega doktorata znanosti.
 • Vsi sodelujoči slovenski raziskovalci morajo biti vpisani v Evidenco RO (morajo imeti šifro raziskovalca).

Sofinanciranje: Agencija bo sofinancirala krajše obiske slovenskih in črnogorskih raziskovalcev (do 14 dni) in za raziskovalce na začetku kariere tudi daljše obiske od 15 dni do 90 dni. Agencija bo slovenskim prijaviteljem financirala dejanske stroške po zaključku obiska. Odobreni bilateralni projekti, ki ne bodo začeli z realizacijo obiskov do 30. 6. 2021, v drugem letu izvajanja projekta ne bodo financirani.

 • Agencija bo sofinancirala:
  • Slovenskim raziskovalcem:
   • mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, ob obiskih v Črni gori;
  • Črnogorskim raziskovalcem:
   • stroške bivanja ob obiskih v Republiki Sloveniji do največ 100 EUR dnevno;
   • dnevnice ob obiskih v Republiki Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi, v trenutku objave tega razpisa znaša 21,39 EUR;
  • Raziskovalcem na začetku kariere iz Črne gore:
   • stroške bivanja ob obiskih v Republiki Sloveniji ob daljših obiskih največ do 1.250,00 EUR mesečno;
   • dnevnice ob obiskih v Republiki Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi v trenutku objave tega razpisa znaša 21,39 EUR;
   • mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za daljše obiske v Republiki Sloveniji.
 • Ministrstvo Črne gore, pristojno za znanost, bo sofinanciralo potovanja črnogorskih raziskovalcev v Slovenijo, stroške bivanja, dnevnice in stroške lokalnega javnega prevoza od kraja bivanja do kraja RO za slovenske raziskovalce ob obiskih v Črni gori. V primeru uporabe letalskega prevoza črnogorska stran slovenskim raziskovalcem pokrije tudi stroške javnega prevoza  od letališča do RO in od RO do letališča.

 

Prijava: Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-ME-JR-Prijava/2019 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku,  naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v angleškem jeziku.

Rokovnik razpisa: spletna stran ARRS.

Interni rok za oddajo: torek, 17. december 2019, do 12:00.

V primeru oddaje dokumentacije brez kvalificiranega digitalnega podpisa nas, prosim, obvestite najkasneje do petka, 13. 12. 2019.

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARRS.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se, prosim, obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2020

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila razpis za Štipendije za obisk pri nosilcih projektov ERC. Gre za shemo financiranja gostovanja slovenskih raziskovalcev in raziskovalk, bodočih prijaviteljev ERC projektov, pri nosilcih projektov ERC (Evropskega znanstvenega sveta) »ERC Fellowship to Visit ERC Grantee«. Agencija bo gostujočim raziskovalcem/raziskovalkam v okviru javnega razpisa so-financirala nadomestilo za delo v tujini (stroške nastanitve, prevoza in prehrane med delom v skupnem znesku 1.600 EUR mesečno, pomnoženo s korekcijskim faktorjem življenjskih stroškov za državo gostovanja. Okvirna višina sredstev razpisa za leto 2020 je 240.000 evrov.

Namen sheme: so-financiranje 1-6 mesečnega raziskovalnega obiska/gostovanja pri nekdanjih in sedanjih vodjah ERC projektov zunaj Republike Slovenije, ki so že izvedli ali trenutno izvajajo ERC projekte (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant) na področju katerekoli znanstvene vede. ERC Fellowship nudi možnost kratkotrajnega sodelovanja v ERC projektu ter predvsem pridobitev veščin in kompetenc za razvoj, prijavljanje, vodenje in izvajanje lastnega ERC projekta. Cilj in pogoj sheme je torej obvezna prijava znanstvenoraziskovalnega projekta na razpis ERC, vendar znotraj obdobja prvih dveh istovrstnih razpisov ERC po zaključku gostovanja.

Postopek prijave: raziskovalna organizacija, ki je prijavitelj na javni razpis, je hkrati raziskovalna organizacija, preko katere se gostujoči raziskovalec prijavi na razpis ERC po zaključku gostovanja. Prijavitelj se pisno obveže, da se bo gostujoči raziskovalec prijavil na razpis ERC znotraj obdobja prvih dveh istovrstnih razpisov ERC po zaključenem gostovanju. V nasprotnem primeru bo agencija skladno s pogodbo zahtevala vrnitev vseh že izplačanih sredstev.

Prijava mora obvezno vsebovati:

 • Osnutek dispozicije znanstvenoraziskovalnega projekta v slovenskem in angleškem jeziku v predpisanem formatu, s katero bo gostujoči raziskovalec kandidiral na bodočem razpisu ERC. Dolžina osnutka dispozicije je največ 15 strani za posamezno jezikovno različico. Pripadajoče tabele, grafe in ostale vizualne elemente je v prijavni vlogi mogoče priložiti kot datoteko, a največ na petih straneh ter v pdf obliki;
 • Izjavo gostujočega raziskovalca, da bo ob prijavi na razpis ERC izpolnjeval pogoje razpisa, na katerega se bo prijavil;
 • Izjavo prijavitelja in gostujočega raziskovalca, da se bo slednji po zaključenem gostovanju prijavil na razpis ERC;
 • Življenjepis - Curriculum Vitae – ki izkazuje skladnost po kriteriju ocenjevanja znanstvene odličnosti gostujočega raziskovalca. Format življenjepisa se mora skladati z navodili ERC;
 • Pismo podpore vodje ERC projekta s predpisanimi vsebinskimi elementi:
 • seznanjenost vodje ERC projekta s pogoji pobude ERC Fellowship,
 • seznanjenost vodje ERC projekta z dispozicijo gostujočega raziskovalca,
 • strokovno mnenje vodje ERC projekta glede osnutka dispozicije gostujočega raziskovalca (opis prednosti in pomanjkljivosti ter potencial za uspeh na razpisu ERC),
 • opis načrta vključitve gostujočega raziskovalca v skupno delo na projektu;
 • Izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev.

Sofinanciranje: Agencija bo gostujočim raziskovalcem v okviru javnega razpisa ob gostovanjih pri vodjah ERC projektov (so)financirala: nadomestilo za delo v tujini, ki vključuje stroške nastanitve, stroške prevoza do kraja gostovanja in nazaj, stroške prevoza na delo v kraju gostovanja in stroške prehrane med delom v skupnem znesku 1.600 EUR mesečno, pomnoženo s korekcijskim faktorjem življenjskih stroškov za državo gostovanja. 

Agencija (so)financira obisk gostujočih raziskovalcev na podlagi razpisa najmanj en mesec in največ šest mesecev. Po prejemu obvestila o sofinanciranju gostovanja prijavitelj obvesti agencijo o točnem datumu pričetka in zaključka gostovanja, ki je časovno sklenjeno gostovanje v trajanju od enega do šestih mesecev. Način in višina sofinanciranja se uredita v pogodbi, ki je sklenjena med agencijo in prijaviteljem.

 

Prijava: Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot prijavno vlogo na obrazcu ARRS-MS-ERC-FS-JR-Prijava/2019 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Obrazec prijave prijavitelj izpolni v slovenskem in angleškem jeziku.

Rokovnik razpisa: spletna stran ARRS.

Interni rok za oddajo: ponedeljek, 4. 11. 2019, do 9:00.

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARRS.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se, prosim, obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021

Javna agencija za raziskovalno dejavnost je objavila Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ameriških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v obdobju od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021 na vseh raziskovalnih področjih. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in ZDA. Na ameriški strani ni javnega razpisa, zato se ameriške raziskovalne organizacije v projekt vključujejo na lastne stroške, sodelujoče ameriške raziskovalce na projektu pa prijavi samo slovenski prijavitelj.

Čas izvajanja sofinanciranja predmeta javnega razpisa: od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021.

Pogoji:

 • Vodja BP lahko odda samo eno prijavo.
 • Slovenski vodja prijavljenega BP mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje.
 • Minimalni kvantitativni pogoji: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0.
 • Pri prijavljenem bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav.
 • Med sodelujoče raziskovalce se mora v Republiki Sloveniji vključiti vsaj enega raziskovalca na začetku kariere, ki je doktorski študent ali podoktorand (raziskovalec, pri katerem ni preteklo več kot tri leta po letu zagovora prvega doktorata znanosti), v skladu z osmim odstavkom 136. člena Pravilnika o postopkih.
 • Vsi sodelujoči slovenski raziskovalci morajo biti vpisani v evidenco RO (šifra raziskovalca).

Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje:

 • na vrh seznama se razvrsti 20% prijav, katerih vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let, po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih,
 • za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile prednostnega merila iz predhodne alineje, in sicer po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za znanstveno uspešnost vodje bilateralnega projekta, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih, pri čemer imajo prednost pri izboru projektov prijave, katerih vodje niso imeli odobrenih projektov iz javnih razpisov za obdobji 2018-2019 in 2018-2020,
 • na predlog prednostnega seznama prijav se na koncu, ločeno od ostalih prijav razvrsti prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev in zato tudi niso ocenjene.

Sofinanciranje: Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska.

 • Agencija bo slovenskim raziskovalcem v okviru predmetnega javnega razpisa ob obiskih v ZDA sofinancirala:
  • stroške namestitve, do največ 100 EUR dnevno za kratke obiske do 14 dni. Ob obiskih, daljših od 15 dni, pa stroške namestitve največ do 1.250 EUR mesečno,
  • mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa,
  • lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja raziskovalne organizacije v ZDA (tudi javni prevoz od letališča do kraja namestitve oziroma raziskovalne organizacije) in
  • dnevnice do višine, določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja v tujino.
 • Agencija bo ameriškim raziskovalnim organizacijam  v okviru predmetnega javnega razpisa ob obiskih v Republiki Sloveniji sofinancirala:
  • stroške namestitve, do največ  100 EUR dnevno  za kratke obiske do 14 dni. Ob obiskih, daljših od 15 dni, pa stroške namestitve največ do 1.250 EUR mesečno in
  • dnevnice do višine določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

 

Prijava: Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2019 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku,  naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v angleškem jeziku.

Rokovnik razpisa: spletna stran ARRS.

 

Interni rok za oddajo: sreda, 4. september 2019, do 12.00.

V primeru oddaje dokumentacije brez kvalificiranega digitalnega podpisa nas, prosim, obvestite najkasneje do ponedeljka, 2. 9. 2019.

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARRS.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se, prosim, obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019

ARRS je objavila Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019.

Udeleženci javnega razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za zdravje, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije, Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti, Zagovornik načela enakosti, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa.

Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019: izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi z določanjem razvojnih usmeritev in politike na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije.

Predmet javnega razpisa CRP 2019 je določen s prioritetnimi vsebinami v okviru težišč »CRP 2019«, in sicer:

 • Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
 • Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
 • Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje,
 • Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje,
 • Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Razpisani tematski sklopi in teme so navedeni v besedilu razpisa (Točka 2: Razpisani tematski sklopi in teme).

Okvirna višina sredstev po udeležencih za celotno obdobje trajanja projekta je navedena v besedilu razpisa (Točka 3: Okvirna višina sredstev).

Pogoji: določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Pravilniku o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP),Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16), Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, Metodologiji CRP za izvedbo Javnega razpisa v letu 2019 in v Usmeritvah Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019.

Pogoji za prijavitelje in vodje projekta:

 • Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci.
 • V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.
 • Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta v skladu z 29. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in 3. členom Pravilnika o kriterijih (vodja aplikativnega projekta), oz. 4. členom Pravilnika o kriterijih, če ima vodja raziskovalnega projekta status podoktoranda.
 • Vodja raziskovalnega projekta s statusom mladega doktorja je tisti raziskovalec, pri katerem je na dan izteka roka za oddajo prijav na poziv poteklo največ deset let po letu zagovora njegovega prvega doktorata. Raziskovalec, ki je že izvajal CRP projekt kot mladi doktor, ne more več prijaviti CRP projekta kot mladi doktor.
 • Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca. Pogoji glede zaposlitve se preverijo ob podpisu pogodbe. Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru projektov.
 • Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih RO, mora imeti  prijavitelj z drugimi sodelujočimi RO podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.

Kriteriji za izbor projektov: relevantnost in potencialni vpliv predloga projekta, raziskovalna oziroma razvojna kakovost predloga projekta ter izvedljivost predloga projekta. Kriteriji so podrobneje določeni z Metodologijo CRP, ki je skupaj z ocenjevalnima listoma sestavni del razpisne dokumentacije.

Previden začetek in čas trajanja projektov: 1. 10. 2019. Projekti praviloma trajajo od 12 do 24 mesecev. Izjemoma lahko projekti trajajo do 36 mesecev, kar je v prijavi treba posebej utemeljiti.

Prijava: Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-CRP-JR-Prijava/2019 izpolnjuje na spletnem portalu agencije eObrazci. Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem jeziku, točke 1, 11, 12, 21.1, 21.2 in 21.3 pa tudi v angleškem jeziku (navedene točke morajo biti izpolnjene v obeh jezikih).

Prijavitelji bodo o izboru projektov obveščeni predvidoma v septembru 2019.

Rokovnik razpisa: spletna stran ARRS.

 

Interni rok za oddajo: petek, 28. 6. 2019.

V primeru oddaje dokumentacije brez kvalificiranega digitalnega podpisa nas, prosim, obvestite najkasneje do četrtka, 27. 6. 2019.

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARRS.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022

ARRS je objavila Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte z japonskimi raziskovalci v obdobju od  1. 4. 2020 do 31. 3. 2022 na vseh znanstvenih področjih (na japonski strani so ta področja vključena v znanstvene vede: družboslovje, naravoslovje in humanistika). Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Japonska.

Cilji javnega razpisa: okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Japonsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev ter povečati število prijav slovenskih in japonskih raziskovalcev na razpise Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.

Pogoji:

 • Vodja bilateralnega projekta lahko odda samo eno prijavo.
 • Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta.
 • Minimalni kvantitativni vstopni pogoji za vodjo prijavljenega bilateralnega projekta: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0.
 • Pri prijavljenem bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav.
 • Kot sodelujoče raziskovalce se mora vključiti vsaj enega slovenskega raziskovalca na začetku kariere (doktorski študenti in podoktorandi, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot tri leta). Vsi sodelujoči raziskovalci morajo imeti šifro raziskovalca.
 • Slovenski in japonski prijavitelj (vodja) morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji. Na japonski strani je pristojna institucija: Japonsko združenje za spodbujanje znanosti.

Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje bilateralnih projektov:

 • Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa za obdobje od  1. 4. 2020 do 31. 3. 2022 znaša okvirno 48.000,00 EUR. Dogovor med državama je, da se sprejme štiri prijave, ki se  sofinancirajo za celotno razpisno obdobje dveh let do višine 12.000,00 EUR oziroma do višine 6.000,00 EUR v posameznem letu.
 • V skladu z dogovorom  obeh držav, vsaka država sofinancira stroške obiskov svojih raziskovalcev. Agencija bo sofinancirala slovenskim raziskovalcem ob obiskih na Japonskem:
  • mednarodne prevozne stroške na najbolj  ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa,
  • prevozne stroške na Japonskem,
  • stroške namestitve na Japonskem  do največ  100 EUR dnevno  za kratke obiske do 14 dni. Ob obiskih, daljših od 15 dni, pa stroške namestitve največ do 1.250 EUR mesečno in
  • dnevnice na Japonskem do višine, določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja v tujino.

Čas izvajanja razpisa: od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022.

Prijava: Prijavo se izpolni in odda  na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-BI-JP-JR-Prijava/2019 na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci. Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku,  naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v angleškem jeziku.

Prijavitelji bodo o izboru projektov obveščeni predvidoma januarja 2020.

Rokovnik razpisa: spletna stran ARRS.

 

Interni rok za oddajo: četrtek, 5. 9. 2019, do 12.00.

V primeru oddaje dokumentacije brez kvalificiranega digitalnega podpisa nas, prosim, obvestite najkasneje do torka, 3. 9. 2019.

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARRS.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2019

ARRS je objavila »Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2019«.

Predmet razpisa: sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primerna mednarodna in strokovna udeležba in povezovanje znanstvenih dosežkov.

Cilji in pogoji javnega razpisa: raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskovalci se lahko upravičeno prijavijo na Cilj 1 ali Cilj 4, prijava pa je možna le na en cilj.

 • Cilj 1: podpora aktivnemu sodelovanju s povabilom na dogodkih, ki jih organizirajo (soorganizacija ne šteje) priznana mednarodna združenja, mednarodne organizacije ali Evropska komisija. Sodelovanje lahko poteka v obliki naslovnega predavanja, vabljenega predavanja ali vabljene udeležbe v razpravi (npr. panel). Pri tem lahko enakopravno sodelujejo slovenski raziskovalci iz zamejstva oziroma slovenski raziskovalci, živeči po svetu;
 • Cilj 4: spodbujanje vzpostavitve in razvoja inovativnih komunikacijskih aktivnosti za promocijo slovenske znanosti v tujini, da bi tako izboljšala razumevanje znanosti v javnosti, pri čemer so kot inovativne komunikacijske aktivnosti opredeljene tiste, ki pomenijo novost v načinu promocije znanosti v slovenskem prostoru in hkrati kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:
  • zagotovljena pokritost vseh znanstvenih ved,
  • zagotovljeno komuniciranje s tujimi javnostmi,
  • združevanje znanstvene odličnosti sodelujočih raziskovalcev z medijskimi in komunikacijskimi znanji prijavitelja.

V okviru cilja 4 javnega razpisa so štirje podcilji:

 • Cilj 4.1: inovativne aktivnosti medijskih hiš oziroma tradicionalnih medijev ali drugih upravičenih prijaviteljev v sodelovanju z medijskimi hišami oziroma tradicionalnimi mediji, za promocijo slovenske znanosti v tujini;
 • Cilj 4.2: inovativne aktivnosti razvoja alternativnih medijskih oziroma družbenih oblik poročanja ali predstavljanja slovenske raziskovalne dejavnosti;
 • Cilj 4.3: inovativne civilno-družbene aktivnosti za promocijo slovenske raziskovalne dejavnosti;
 • Cilj 4.4: spodbujanje vzpostavitve in razvoja globalnih platform povezovanja, ki predstavljajo inovativne aktivnosti za promocijo slovenske znanosti v tujini preko povezovanja raziskovane skupnosti (pravne osebe Slovencev iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu) ali slovenskih raziskovalk in raziskovalcev v svetu z raziskovalno skupnostjo v Republiki Sloveniji (pravne osebe, ki delujejo na področju raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji) ali raziskovalkami in raziskovalci v Republiki Sloveniji. Namen je ustvarjanje dolgoročno delujočih platform za mreženje, vzpostavitev (projektnega) znanstvenoraziskovalnega sodelovanja in kroženja znanja. Dodatno se vzpodbuja raziskovalno medgeneracijsko sodelovanje. Prijavitelj mora za podcilj 4.4 dodatno izpolniti tudi pogoj: povezovanje raziskovalne skupnosti iz Republike Slovenije z raziskovalno skupnostjo ali slovenskimi raziskovalkami in raziskovalci iz vsaj treh držav izven EU.

Kriteriji za ocenjevanje prijav: znanstvena odličnost raziskovalcev, potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav, kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja.

Predvideni obseg sredstev za realizacijo JR:  205.000 EUR – do 15.000 EUR za cilj 1, do 25.000 EUR za podcilj 4.1, do 17.500 EUR za podcilj 4.2, do 17.500 EUR za podcilj 4.3 in do 25.000 EUR za podcilj 4.4.

Sofinanciranje: Agencija sofinancira neposredne stroške izvedene promocijske aktivnosti. Agencija bo v okviru cilja 1 sofinancirala prevozne stroške za vodjo promocijske aktivnosti v višini mednarodnih prevoznih stroškov po najbolj ekonomični tarifi in strošek višine ene dnevnice, kot je določeno z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Prijava: Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki. Elektronsko prijavo oddajte Emi Karo (Ema.Karo@ff.uni-lj.si) po elektronski pošti, tiskano in podpisano pa v sobo 512. Predizpolnjen obrazec »ARRS-MS-PROM-Prijava-2019« za UL FF je priložen v priponki. Prijavitelji, ki  se prijavljajo na cilj 1, morajo k prijavni vlogi priložiti še naslednja dokazila:

 • kopijo vabila organizatorja na vabljeno predavanje,
 • predračun mednarodnih prevoznih stroškov in
 • spletni naslov mednarodnega združenja ali mednarodne organizacije.

Interni rok: ponedeljek, 10. junij 2019, do 12.00.

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARRS.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se obrnite na Emo Karo (Ema.Karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2020 – 2021

Javna agencija za raziskovalno dejavnost je objavila Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2020 – 2021.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v Zvezni republiki Nemčiji, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte z nemškimi raziskovalci v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 na vseh znanstvenih področjih. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Zvezna republika Nemčija.

Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:

 1. V okviru  javnega razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega bilateralnega projekta.
 2. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta.
 3. Minimalni kvantitativni vstopni pogoji: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0.
 4. Slovenski in nemški prijavitelj (vodja) morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita pristojni instituciji.
 5. Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav.
 6. Med sodelujoče raziskovalce se mora vključiti vsaj enega raziskovalca, ki je doktorski študent ali podoktorand (raziskovalec, pri katerem ni preteklo več kot tri leta po zagovoru prvega doktorata znanosti).
 7. Vsi sodelujoči slovenski raziskovalci morajo biti vpisani v Evidenco RO pri agenciji (morajo imeti šifro raziskovalca).

Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje:

 1. Na vrh seznama se razvrsti 20 % prijav, katerih vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let, po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno uspešnost vodje projekta.
 2. Za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile prednostnega merila iz prejšnje alineje, in sicer po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za znanstveno uspešnost vodje projekta. 
 3. Na seznam prijav se na koncu, ločeno od ostalih zgoraj omenjenih prijav, razvrsti prijave, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in zato tudi niso ocenjene.

(So)financiranje: V skladu z dogovorom  obeh držav, vsaka država sofinancira stroške obiskov svojih raziskovalcev. Agencija bo slovenskim raziskovalcem financirala obiske v Zvezni republiki Nemčiji. Podrobnejši opis upravičenih stroškov je na voljo na spletni strani ARRS (točka 7: Okvirna višina sredstev). Sprejeti projekti, ki ne bodo imeli izmenjav do 31. 12. 2020, v letu 2021 ne bodo sofinancirani.

Interni rok: četrtek, 27. junij 2019, do 12:00.

V primeru oddaje dokumentacije brez kvalificiranega digitalnega podpisa nas, prosim, obvestite najkasneje do srede, 26. junija 2019.

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARRS.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2020 in 2021

Javna agencija za raziskovalno dejavnost je objavila Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2020 in 2021.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in hrvaških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2020 in 2021 na vseh področjih znanosti.

Izbrani bilateralni projekti se pričnejo izvajati s 1. januarjem 2020  in trajajo dve leti (od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021).  V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Hrvaška.  

 

Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:

 1. V okviru  javnega razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega bilateralnega projekta.
 2. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta.
 3. Minimalni kvantitativni vstopni pogoji: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0.
 4. Slovenski in hrvaški vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita pristojni instituciji. V  Republiki Hrvaški se prijavo odda na Ministrstvo za znanost in izobraževanje Republike Hrvaške.
 5. Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav.
 6. Med sodelujoče raziskovalce se mora vključiti vsaj enega raziskovalca, ki je doktorski študent ali raziskovalec, pri katerem od njegovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot 5 let.
 7. Vsi sodelujoči slovenski raziskovalci morajo biti vpisani v Evidenco RO pri agenciji (morajo imeti šifro raziskovalca).

Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje:

 1. Na vrh seznama se razvrsti 20 % prijav, katerih vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let, po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno uspešnost vodje projekta.
 2. Za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile prednostnega merila iz prejšnje alineje, in sicer po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za znanstveno uspešnost vodje projekta. 
 3. Na seznam prijav se na koncu, ločeno od ostalih zgoraj omenjenih prijav, razvrsti prijave, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in zato tudi niso ocenjene.

(So)financiranje: Agencija bo sofinancirala prevozne stroške slovenskih raziskovalcev na Hrvaško ter stroške bivanja in dnevnice  hrvaških raziskovalcev v Sloveniji v skladu z veljavnimi predpisi. Podrobnejši opis upravičenih stroškov je na voljo na spletni strani ARRS (točka 7: Okvirna višina sredstev).

Interni rok: četrtek, 13. junij 2019, do 12:00.

V primeru oddaje dokumentacije brez kvalificiranega digitalnega podpisa nas, prosim, obvestite najkasneje do torka, 11. junija 2019.

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARRS.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov kjer NKFIH deluje v vlogi vodilne agencije

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje slovenskega dela skupnega madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu NKFIH v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. Madžarski vodja raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjem slovenskega dela raziskovalnega projekta pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta skladno z določili madžarskega javnega razpisa in ga odda na razpisu NKFIH. Slovenski in madžarski del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstveni prispevek vsake izmed strani mora biti jasno razviden.

 

Vstopni in ostali pogoji:

 1. Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta.
 2. Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.
 3. Raziskovalni projekt lahko traja največ tri leta.
 4. Znesek sofinanciranja madžarskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira NKFIH, mora presegati znesek sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta.
 5. Slovenski del skupnega madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta ne sme presegati 100.000 EUR letno preračunanih v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni kategoriji.
 6. Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v raziskovalni organizaciji, izvajalki raziskovalnega projekta.
 7. Vodja raziskovalnega projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.
 8. Vodja raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.
 9. Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj 17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.
 10. Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji.
 11. Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.
 12. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.

Ocenjevalni postopek: Ocenjevalni postopek bo vodila NKFIH. Agencija na podlagi mednarodnega sporazuma o vodilni agenciji z NKFIH sofinancira udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih madžarsko slovenskih raziskovalnih projektih, ki so na razpisu NKFIH v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni in predlagani v sofinanciranje.

Obseg sofinanciranja: Agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje sprejela slovenski del madžarsko-slovenskih projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja NKFIH pozitivno ocenjeni in pri katerih bo NKFIH sofinancirala madžarski del. Slovenski del skupnega madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta za posamezen raziskovalni projekt ne sme presegati 100.000 EUR letno, preračunanih v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni kategoriji.

Prijava: Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki. Elektronsko prijavo (poimenovano ARRS-PROJ-LA-2019-Priimek.doc, kjer je »Priimek« priimek vodje raziskovalnega projekta v Sloveniji), posredujete Emi Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si), tiskano in podpisano pa v pisarno ZIFF.

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARRS.

Interni rok za oddajo: ponedeljek, 6. maj 2019, do 14:00.

Prijavna vloga: ARRS-RPROJ-LA-2019-Priimek.doc

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2020 in 2021

Javna agencija za raziskovalno dejavnost je objavila razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2020 in 2021.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in srbskih raziskovalcev (do 14 dni), ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2020 in 2021 na vseh področjih znanosti. Slovenska stran bo dodatno sofinancirala tudi daljše obiske (od 1 – 3 mesece) v Republiki Sloveniji za mlajše srbske raziskovalce, ki jih prijavitelj poimensko navede v prijavni vlogi.

Obdobje realizacije predmeta razpisa: 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

Pogoji, ki se preverijo na dan zaključka javnega razpisa:

 1. slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta
 2. slovenski vodja projekta mora izpolnjevati minimalne kvantitativne vstopne pogoje: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0
 3. pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav
 4. med sodelujoče raziskovalce se mora vključiti vsaj enega raziskovalca na začetku kariere (doktorski študenti in raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let)
 5. vsi sodelujoči slovenski raziskovalci morajo imeti šifro raziskovalca

Merila za izbor in prednostna merila:

 1. izpolnjevanje vstopnih pogojev
 2. prednostno merilo prijav, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let
 3. prednost prijav, katerih vodje niso imeli odobrenih projektov na zadnjih dveh razpisih
 4. kvantitativna ocena za znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi na podlagi ocene A1

Sofinanciranje:

Agencija bo sofinancirala:

 • Slovenskim raziskovalcem:
  • mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, ob obiskih v Republiki Srbiji
 • Srbskim raziskovalcem:
  • stroške bivanja ob obiskih v Republiki Sloveniji do največ 100 EUR dnevno,
  • dnevnice ob obiskih v Republiki Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi, v trenutku objave tega razpisa 21,39 EUR;
 • Mlajšim srbskim raziskovalcem:
  • stroške bivanja ob obiskih v Republiki Sloveniji ob daljših obiskih največ do 1.250,00 EUR mesečno;
  • dnevnice ob obiskih v Republiki Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi v trenutku objave tega razpisa 21,39 EUR;
  • mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za daljše obiske v Republiki Sloveniji.

Odobreni bilateralni projekti, ki v skladu s ciljem do 31. 12. 2020 na slovenski strani ne bodo imeli nobene izmenjave, v letu 2021 ne bodo financirani.

 

Interni rok: sreda, 22. maj 2019, do 12:00.

V primeru oddaje dokumentacije po pošti nas, prosim, predhodno obvestite.

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARRS.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javno naročilo za izvedbo raziskave »Potrebe na področju integracije delavcev iz drugih držav članic EU v Sloveniji«

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil javno naročilo za izvedbo raziskave »Potrebe na področju integracije delavcev iz drugih držav članic EU v Sloveniji«.

 

Namen raziskave:

 • Raziskati obstoječe integracijske programe v Republiki Sloveniji in v drugih državah članicah EU ter priprava podlag za uvedbo le-teh v Republiki Sloveniji.

 

Predmet raziskave:

 • Predstavitev podatkov o tem kakšen je dejanski priliv in odliv delavcev iz tretjih držav in iz drugih držav članic EU v in iz Republike Slovenije.
 • Predstavitev kvantitativnih in kvalitativnih podatkov o tem kakšne podporne mehanizme ponuja Slovenija priseljenim delavcem (in njihovim družinam) iz drugih držav članic EU.
 • Predstavitev podatkov o integracijskih programih, ki obstajajo v RS in ugotovitev ali so namenjeni tudi delavcem EU in njihovim družinam (ali pa so morda le-ti diskriminirani) prav tako pa kdo izvaja integracijske programe za lažje vključevanje tujcev (tretje države in EU) v delovno in družbeno okolje in kakšna je njihova vsebina.
 • Predstavitev kvantitativnega podatka o tem koliko delavcev EU in njihovih družinskih članov se vključi v integracijske programe v RS.
 • Predstavitev primerjalne analize o tem na kakšen način je integracija delavcev EU urejena v drugih državah članicah.
 • Priprava predlogov potrebnih sprememb zakonodaje RS za boljšo integracijo delavcev iz drugih držav članic EU v družbeno in delovno okolje RS (na podlagi primerov dobre prakse iz tujine).

 

Posredujemo povabilo k sodelovanju in podrobne zahteve glede obsega storitev, celotna razpisna dokumentacija pa je na voljo na spletni strani eNAROČANJE.

 

Interni rok ZIFF: petek, 22. 3. 2019, do 12. ure.

Rok za oddajo ponudbe na portalu: ponedeljek, 25. 3. 2019, do 9. ure.

Objava razpisa: spletna stran eNaročanje.

 

Za dodatne informacije, pripravo dokumentacije in pomoč ob prijavi se, prosim, obrnite na Emo Karo (Ema.Karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2020 in 2021

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS je 19. 2. 2019 objavila Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2020 in 2021.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in avstrijskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2020 in 2021 na vseh področjih znanosti. Bilateralni projekti trajajo dve leti.

Čas izvajanja javnega razpisa: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

Pogoji:

 • V okviru  javnega razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega bilateralnega projekta.
 • Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta.
 • Minimalni kvantitativni vstopni pogoji: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0.
 • Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav.
 • Bilaterani projekt mora imeti vljučenega vsaj enega doktorskega študenta ali podoktoranda.
 • Vsi vključeni raziskovalci morajo imeti šifro raziskovalca.
 • Slovenski in avstrijski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita pristojni instituciji. V  Republiki Avstriji se prijavo odda na Austrian Agency for international mobility and cooperation in education, science and research.

Merila za izbor prijav:

 • na vrh seznama se razvrsti 20% prijav, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let,
 • za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile prednostnega merila iz prejšnje alineje,
 • na seznam prijav se na koncu, ločeno od ostalih zgoraj omenjenih prijav, razvrsti prijave, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in zato tudi niso ocenjene.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska, in sicer:

 • mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Avstriji;
 • stroške bivanja za gostujoče avstrijske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno, ob bivanjih daljših od 15 dni pa stroške bivanja največ do 1.250 EUR mesečno;
 • dnevnice za avstrijske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v uredbi, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, ki v trenutku objave tega razpisa znaša 21,39 EUR in
 • stroške lokalnega javnega prevoza od kraja bivanja do kraja raziskovalne organizacije (RO) za avstrijske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji, v primeru uporabe letalskega prevoza so upravičeni stroški tudi stroški javnega prevoza (le izjemoma taksija) od letališča do RO in od RO do letališča.

Interni rok: sreda, 24. 4. 2019, 9.00.

V primeru oddaje dokumentacije po pošti nas, prosim, predhodno obvestite.

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARRS.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2019

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS je 19. 2. 2019 objavila Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2019.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje delovanja slovenskih predstavnikov na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj, ki so izvoljeni za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj.

Cilj javnega razpisa: povečanje mednarodne prepoznavnosti in konkurenčnosti slovenske znanosti v evropskem in svetovnem merilu s poudarkom na spodbujanju znanstvene odličnosti in mobilnosti slovenskih raziskovalcev.

Pogoji za sodelovanje: slovenski predstavnik ima v mednarodnem znanstvenem združenju funkcijo predsednika, podpredsednika, generalnega sekretarja ali člana vodstvenih organov, na katerega se nanaša prijava na razpis.

Sofinanciranje: omejitev sofinanciranja agencije za delovanje v mednarodnih znanstvenih združenjih bo v primeru, če bo obseg vseh prijavljenih upravičenih stroškov presegel razpisna sredstva (90.000 EUR). Agencija bo sofinancirala naslednje upravičene stroške:

 • funkcionarjev v mednarodnih znanstvenih združenjih, vendar na največ dveh zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj letno za posameznega funkcionarja. Agencija sofinancira mednarodne prevozne stroške in največ eno dnevnico na posamezno zasedanje. Agencija ne sofinancira udeležb in delovanj na sestankih delovnih skupin in drugih ad hoc teles.

Prijava: Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki in mora vsebovati:

 • v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
 • kopijo dokazila o funkciji slovenskega predstavnika v mednarodnem znanstvenem združenju,
 • kopijo vabila na zasedanje,
 • predračun mednarodnih prevoznih stroškov.

Elektronsko prijavo posredujte na Ema.Karo@ff.uni-lj.si, tiskano pa na ZIFF.

Interni rok: ponedeljek, 6. 5. 2019, 9.00.

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARRS.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se obrnite na Emo Karo (Ema.Karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih švicarsko slovenskih projektov

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje slovenskega dela skupnega švicarsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu SNSF v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje.

 

Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa:

 

 1. Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji.
 2. Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta.
 3. Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.
 4. Raziskovalni projekt lahko traja največ tri leta.
 5. Slovenski del skupnega švicarsko slovenskega raziskovalnega projekta ne sme presegati 100.000 EUR letno preračunanih v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni kategoriji.

 

Ostali pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju raziskovalne dejavnosti:

 

 1. Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela.
 2. Vodja raziskovalnega projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.
 3. Vodja raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.
 4. Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj 17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.
 5. Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.
 6. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.

 

Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev javnega razpisa: Agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v roku enega leta od sklepa direktorja o izboru prijav pričela sofinancirati  okvirno 15 slovenskih delov skupnih švicarsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja SNSF pozitivno ocenjeni in pri katerih bo SNSF sofinancirala švicarski del.

 

Rok za oddajo prijav in način predložitve: Prijava mora biti izpolnjena v tiskani in elektronski obliki (vzorec elektronskega obrazca za FF prilagamo v priponki »ARRS-RPROJ-LA-2019-FF«). Izpolnjen obrazec v elektronski obliki pošljite Emi Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si), tiskano različico pa dostavite na ZIFF.

 

Interni rok za oddajo: ponedeljek, 30. 9. 2019, 11:00.

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARRS.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2020 in 2021

ARRS je objavila Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2020 in 2021.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte Proteus v letih 2020 in 2021 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih: matematika, fizika, kemija, biologija, medicina, vede o zemlji in vesolju, inženirstvo, informacijsko-komunikacijske tehnologije, agronomija in živilska industrija, družboslovje in humanistika.

Minimalni kvantitativni vstopni pogoji: A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (CI = št. čistih citatov).

Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta. Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in francoski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji.

Merila za izbiro prijav za sofinanciranje:

 1. na vrh seznama se razvrsti 20% prijav, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno uspešnost vodje projekta,
 2. za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile prednostnega merila iz prejšnje alineje, in sicer po padajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za znanstveno uspešnost vodje projekta,
 3. na seznam prijav se na koncu, ločeno od ostalih zgoraj omenjenih prijav, razvrsti prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev in zato tudi niso ocenjene.

 

V skladu z dogovorom obeh držav bo agencija sofinancirala:

 • mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Francoski republiki;
 • stroške bivanja za gostujoče francoske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1.250,00 EUR mesečno;
 • dnevnice za gostujoče francoske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi, ki ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, ki v  trenutku objave tega razpisa znaša 21,39 EUR.

 

Interni rok za oddajo: torek, 23. april 2019, do 11:00. V primeru oddaje dokumentacije po pošti nas, prosim, predhodno obvestite.

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARRS.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni poziv za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2019

ARRS je v petek, 22. 2. 2019, objavila Javni poziv za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij - 2019.

Pogoji (za vodjo raziskovalnega programa, sestavo programske skupine, obremenitev članov programske skupine)  in kriteriji ocenjevanja so na voljo v pozivni dokumentaciji na spletni strani ARRS.

V okviru razpisa so možne naslednje prijave:

 

 1. Nadaljevanje financiranja obstoječega raziskovalnega programa.
 2. Preoblikovanje raziskovalnih programov (združitev, razdružitev, druga preoblikovanja).

 

V letu 2019 ni razpoložljivih dodatnih sredstev za izbor prijav novih raziskovalnih programov (tip prijave »Nova prijava«). Prijave novih raziskovalnih programov prijaviteljev JRO ne bodo posredovane v ocenjevanje in bodo zavržene, razen v primeru, če prijavitelj na javni poziv ne odda prijave tipa »Nadaljevanje obstoječega programa« in namesto te odda prijavo tipa »Nova prijava«.

 

Obdobje in začetek financiranja: Izbrane raziskovalne programe bo agencija financirala za obdobje šestih let. Predvideni začetek oziroma nadaljevanje financiranja izbranih raziskovalnih programov je 1. 1. 2020.

 

Prijave se lahko oddaja le elektronsko v spletni aplikaciji eObrazci.

Podpisnik prijave na javni poziv, medsebojnega dogovora in izjav je rektor in ne dekan.

Rektor bo elektronske prijave podpisoval sproti in bodo z njegovim podpisom samodejno oddane.

Vse prijave morajo biti predhodno potrjene na fakulteti.

V primeru prijave za preoblikovanje raziskovalnega programa ali programov (tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje) je treba o nameri predhodno (najkasneje do 20. 3. 2019) obvestiti agencijo, da se lahko pravočasno omogoči priprava prijave v elektronski obliki.

 

Interni rok za oddajo: torek, 2. april 2019, 11:00.

Pozivna dokumentacija in več informacij: na spletni strani ARRS.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov

ARRS je objavila Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov, kjer Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije.

 

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje slovenskega dela skupnega flamsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu FWO v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje.

Pogoji:

 1. Agencija bo sofinancirala slovenski del skupnih flamsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja FWO pozitivno ocenjeni in bo FWO sofinancirala flamski del.
 2. Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta.
 3. Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji na dan zaključka javnega razpisa, člani projektne skupine pa na dan podpisa pogodbe.
 4. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni raziskovalni projekt je 17 ur. Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 ur. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.
 5. Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti ob podpisu pogodbe proste kapacitete in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v raziskovalni organizaciji, izvajalki raziskovalnega projekta.
 6. Vodja raziskovalnega projekta mora imeti ob podpisu pogodbe najmanj 170 prostih raziskovalnih ur na letnem nivoju.
 7. Slovenski del skupnega flamsko slovenskega raziskovalnega projekta ne sme presegati 75.000 EUR letno preračunanih v FTE po izbrani cenovni kategoriji oziroma za podoktorski projekt 1700 efektivnih raziskovalnih ur (1FTE) cenovne kategorije B..
 8. Raziskovalni projekti se izvajajo kot temeljni projekti.
 9. Raziskovalni projekti trajajo najmanj tri in največ štiri leta oziroma podoktorski projekt dve leti.
 10. Slovenski in flamski del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstvena prispevka ene in druge strani morata biti jasno razvidna.

 

Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev javnega razpisa: Agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje z začetkom leta 2020 sprejela okvirno do 10 slovenskih delov skupnih flamsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja FWO pozitivno ocenjeni in bo FWO sofinancirala flamski del.

 

Rok za oddajo prijav in način predložitve: Prijava mora biti izpolnjena v tiskani in elektronski obliki (vzorec elektronskega obrazca za FF prilagamo v priponki – ARRS-RPROJ-LA-2019-FF). Izpolnjen obrazec v elektronski obliki pošljite Emi Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si), tiskano različico pa dostavite na ZIFF.

 

Interni rok za oddajo: petek, 29. 3. 2019, 11:00.

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARRS.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019

obveščamo vas, da je danes, 9. 11. 2018, ARRS objavila drugi Javni razpis za izbor mentorjem novim mladim raziskovalcem za leto 2019 – pilotni razpis MR+.

 

Predmet razpisa: izbira mentorjev za mlade raziskovalce, ki bodo začeli z usposabljanjem v letu 2019 na raziskovalnih področjih po klasifikaciji ARRS.

Omejitev mentorskih mest po področjih:

 • skupno pet mentorskih mest in največ eno mesto na posameznem raziskovalnem področju.
 • skupno pet mentorskih mest, podrobnejša razdelitev po področjih je navedena v 2. točki razpisa.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za mentorja, in ki se preverjajo na dan zaključka javnega razpisa, so:

 • A1 ≥ 0,3 v zadnjih petih letih;
 • min A'' in min CI:
  • Družboslovje: A'' v zadnjih petih letih 120 in CI v zadnjih desetih letih 50.
  • Humanistika: A'' v zadnjih petih letih 150 in CI v zadnjih desetih letih 1.
 • da na dan zaključka javnega razpisa aktivno sodeluje v raziskovalnem programu ali vsaj enem raziskovalnem projektu, ki ga izvaja RO prijaviteljica in (so)financira agencija;
 • da je v delovnem razmerju v RO prijaviteljici, kjer je zaposlen za najmanj 40 % polnega delovnega časa;
 • da je od zagovora prvega doktorata minilo najmanj 11 in ne več kot 30 let;
 • da ne usposablja več kot dveh mladih raziskovalcev;
 • da kandidat ni pridobil mentorskega mesta v okviru Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 - pilotni razpis MR+.

Pogoji se preverjajo na podlagi podatkov iz sistema SICRIS in evidenc ARRS.

Kriterij ocenjevanja je znanstvena odličnost. Znanstvena odličnost se vrednoti z A'' oziroma podredno z indeksom h oz.  A'. V primeru dveh ali več enakih A'', ima pri kandidaturi na področjih družboslovja in humanistike kandidat za mentorja z višjo  A', zaokroženo na dve decimalni mesti.

Prijavitelji bodo o izboru mentorjev mladim raziskovalcem obveščeni predvidoma do konca marca 2019.

 

Objava razpisa in razpisna dokumentacija: spletna stran ARRS.

Oddaja prijav: zgolj elektronsko preko portala ARRS eObrazci. Če digitalnega potrdila nimate, vas vljudno prosimo, da si ga uredite. Za pomoč se lahko obrnete na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si).

Rok za oddajo: Ker je podpisnik prijav rektor, morajo biti prijave zaključene in digitalno podpisane s strani mentorjev najkasneje do petka, 7. 12. 2018.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2019

ARRS je objavila 3. razpis za štipendije za obisk pri nosilcih projektov ERC. Gre za shemo financiranja gostovanja slovenskih raziskovalcev in raziskovalk, bodočih prijaviteljev ERC projektov, pri nosilcih projektov ERC - Evropskega znanstvenega sveta. Gostujoči raziskovalci morajo izpolnjevati pogoje za vodjo projekta in morajo imeti številko raziskovalca. Namen sheme je so-financiranje 3-6 mesečnega raziskovalnega obiska/gostovanja pri nekdanjih in sedanjih vodjah ERC projektov zunaj Republike Slovenije, ki so že izvedli ali trenutno izvajajo ERC projekte (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant). ERC Fellowship nudi možnost kratkotrajnega sodelovanja v ERC projektu ter predvsem pridobitev veščin in kompetenc za razvoj, prijavljanje, vodenje in izvajanje lastnega ERC projekta. CILJ in POGOJ sheme je obvezna prijava znanstvenoraziskovalnega projekta na razpis ERC, vendar znotraj obdobja prvih dveh istovrstnih razpisov ERC po zaključku gostovanja. Agencija bo gostujočim raziskovalcem v okviru javnega razpisa so-financirala nadomestilo za delo v tujini (stroške nastanitve, prevoza in prehrane med delom v skupnem znesku 1.550 EUR mesečno, pomnoženo s korekcijskim faktorjem za državo gostovanja. Okvirna višina sredstev razpisa za leto 2019 je 240.000 evrov.

Prijava mora obvezno vsebovati:

 • Osnutek dispozicije znanstvenoraziskovalnega projekta v slovenskem in angleškem jeziku v predpisanem formatu, s katero bo gostujoči raziskovalec kandidiral na bodočem razpisu ERC.
 • Izjavo gostujočega raziskovalca, da bo ob prijavi na razpis ERC izpolnjeval pogoje razpisa, na katerega se bo prijavil.
 • Izjavo prijavitelja in gostujočega raziskovalca, da se bo slednji po zaključenem gostovanju prijavil na razpis ERC, kot izhaja iz 2. odstavka 3. točke javnega razpisa.
 • Življenjepis, ki izkazuje skladnost po kriteriju ocenjevanja znanstvene odličnosti gostujočega raziskovalca. Format življenjepisa se mora skladati z navodili ERC.
 • Pismo podpore vodje ERC projekta s predpisanimi vsebinskimi elementi:
  1. seznanjenost vodje ERC projekta s pogoji pobude ERC Fellowship,
  2. seznanjenost vodje ERC projekta z dispozicijo gostujočega raziskovalca,
  3. strokovno mnenje vodje ERC projekta glede osnutka dispozicije gostujočega raziskovalca (opis prednosti in pomanjkljivosti ter potencial za uspeh na razpisu ERC),
  4. opis načrta vključitve gostujočega raziskovalca v skupno delo na projektu.
 • Izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev.  

Objava razpisa in razpisna dokumentacija: spletna stran ARRS.

Interni rok za oddajo: ponedeljek, 7. 1. 2019.

V primeru oddaje prijavne dokumentacije po pošti nas, prosim, predhodno obvestite.

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi se obrnite na Emo Karo (ema.karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).