Back to top

Domači razpisi

Predvideni domači razpisi ARRS in pozivi v letu 2017

Predvideni mednarodni razpisi ARRS in pozivi v letu 2017

Odprti razpisi z internimi datumi oddaje prijave:

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2018 – 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših medsebojnih obiskov do deset (10) dni in daljših medsebojnih obiskov do trideset (30) dni slovenskih in italijanskih raziskovalcev, ki bodo izvajali skupne raziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v letih 2018-2020 na spodaj dogovorjenih področjih:

  1. 1. Modra rast (Blue Growth);
  1. 2. Informacijske in komunikacijske tehnologije (Information and Communication Technology);
  1. 3. Fizika in astrofizika (Physics and Astrophysics);
  1. 4. Tehnologije za kmetijstvo, gozdove in varno hrano (Technologies applied to agriculture, forestry and food safety) ;
  1. 5. Kulturna dediščina (Cultural heritage).

Prednost se bo ugotavljala na podlagi naslednjih meril:

  1. 1. znanstvena odličnost raziskovalne skupine;
  1. 2. kompetence raziskovalne skupine
  1. 3. dodana vrednost dvostranskega sodelovanja;
  1. 4. dodana vrednost pri obravnavanju družbenih izzivov;
  1. 5. uporaba in diseminacija rezultatov;
  1. 6. vključenost mlajših raziskovalcev, predvsem na podoktorski ravni, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let - upošteva se leto zagovora doktorata.

Prijavitelji se lahko prijavijo samo na navedena področja. Prijave, ki tega ne bodo upoštevale, se ne bodo obravnavale.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije (v nadaljevanju: Slovenija) in Italija. Bilateralni projekti bodo trajali dve leti.

Interni rok za oddajo: 13.2.2018

Objava razpisa: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Italija/razpisi/17/razp-italija-18-20.asp

Za dodatne informacije se obrnite na Martino Tekavec Bembič.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2018 – 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših obiskov slovenskih in črnogorskih raziskovalcev (do 14 dni) v okviru skupnega znanstvenoraziskovalnega projekta (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v letih 2018-2020. Za podiplomske študente in podoktorande obeh držav, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let, bodo v letih 2018-2020 sofinancirani tudi daljši obiski.

Prednost pri izboru bodo imeli predlogi bilateralnih projektov in raziskovalne skupine, ki niso bili financirani v prejšnjih skupnih razpisih in prijave, ki bodo spodbujale mlajše raziskovalce, predvsem na podoktorski ravni.

Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Črna gora.

Interni rok za oddajo: 13.2.2018

Objava razpisa: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/CrnaGora/Razpisi/17/razp-crna-gora-18-20.asp

Za dodatne informacije se obrnite na Martino Tekavec Bembič.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2018

Na podlagi memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo) in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (Japan Society for the Promotion of Science; v nadaljevanju: JSPS), JSPS vsako leto zagotavlja podoktorske raziskovalne na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije. V letu 2018 sta za Slovenijo namenjeni dve štipendiji.

Raziskovalni štipendiji sta namenjeni slovenskim podoktorskim raziskovalcem (v nadaljevanju: prijavitelji) za raziskovalno delo pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah (v nadaljevanju: japonska institucija).

Raziskovalno delo na Japonskem se lahko začne kadarkoli od 1. aprila 2018 do 30. novembra 2018. Raziskovalno delo na Japonskem traja od 12 do 24 mesecev.

Kot pravočasne se štejejo prijave, oddane priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 1. marca 2018 (upošteva se poštni žig) ali oddane v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do vključno 1. marca 2018.

Objava razpisa: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Japonska/razpisi/17/razp-stip-japonska-18.asp

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer, Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega flamsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu FWO v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. Flamski vodja raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjem slovenskega dela raziskovalnega projekta pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta skladno z določili flamskega javnega razpisa in ga odda na razpisu FWO.

Cilj javnega razpisa je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojno sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne flamsko slovenske raziskovalne projekte.

Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-PROJ-LA-2018. Obe obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Interni rok za oddajo: 30.3.2018

Objava razpisa: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/17/razpis-FWO-17.asp

Za dodatne informacije se obrnite na Martino Tekavec Bembič.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis MOL za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov

Predmet razpisa je sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov v Mestni občini Ljubljana za leto 2018.

I.a. Znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani in elektronski obliki:

Znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani in elektronski obliki, ki obravnavajo vprašanje okolja in življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta.

I.b. Znanstveni oziroma strokovni posveti:

Delavnice in seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja okolja in življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano in ki pomembno prispevajo k njeni promociji.

Rok za prijavo: 8.1.2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2018-2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v letih 2018-2021 na vseh znanstvenih področjih.

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Turčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih turških raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in turških raziskovalcev na razpise programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.

Interni rok za oddajo je 20. 01. 2018.

Za dodatne informacije se obrnite na Martino Tekavec Bembič.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2018 - 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih in kitajskih raziskovalcev v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v letih 2018-2020 na vseh znanstvenih področjih.

Prednost bodo imeli predlogi projektov in raziskovalne skupine, ki niso bili financirani v prejšnjih skupnih razpisih in prijave, ki bodo spodbujale mlajše raziskovalce, predvsem na podoktorski ravni, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let. Upošteva se leto zagovora doktorata.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.

V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Ljudska republika Kitajska.

Interni rok za oddajo je 17. 01. 2018.

Za dodatne informacije se obrnite na Martino Tekavec Bembič.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Državo Izrael v letih 2018 – 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih in kitajskih raziskovalcev v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v letih 2018-2020 na vseh znanstvenih področjih.

Prednost bodo imeli predlogi projektov in raziskovalne skupine, ki niso bili financirani v prejšnjih skupnih razpisih in prijave, ki bodo spodbujale mlajše raziskovalce, predvsem na podoktorski ravni, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let. Upošteva se leto zagovora doktorata.

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Ljudsko republiko Kitajsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih kitajskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in kitajskih raziskovalcev na razpise programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij in na ostale mednarodne razpise.

Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom), ali na način, določen v točki 9.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava). Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku, naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v angleškem jeziku.

Interni rok za oddajo je 29. 01. 2018.

Za dodatne informacije se obrnite na Martino Tekavec Bembič.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017

Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2017" v letu 2017 (v nadaljnjem besedilu: Javni razpis CRP 2017) je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi z določanjem razvojnih usmeritev in politike na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije.

Javni razpis CRP 2017 temelji na strateških ciljih, opredeljenih v dokumentih udeležencev javnega razpisa CRP 2017. Seznam dokumentov je priloga javnemu razpisu.

Predmet javnega razpisa CRP 2017 je določen s prioritetnimi vsebinami v okviru težišč »CRP 2017« udeležencev CRP, in sicer:

 • Težišče 1: Ukrepi in aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja in raziskovanja,
 • Težišče 2: Slovenci zunaj Republike Slovenije,
 • Težišče 3: Krepitev in varovanje zdravja ter optimizacija zdravstvene oskrbe,
 • Težišče 4: Ugotavljanje izpostavljenosti ljudi in okolja kemikalijam,
 • Težišče 5: Regionalni razvoj: povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja in spodbujanje povečanja konkurenčnosti slovenskega turizma,
 • Težišče 6: Sodelovanje v kulturi,
 • Težišče 7: Okolje in prostor,
 • Težišče 8: Učinkovito upravljanje nasilne radikalizacije in sovražnega govora ter učinkovito delovanje pluralne policijske dejavnosti v Sloveniji,
 • Težišče 9: Učinkovita in cenejša država,
 • Težišče 10: Razvoj in načrtovanje spremljanja rabe energije preko povezovanja različnih podatkovnih baz in inovativne tehnologije v železniški infrastrukturi
 • Težišče 11: Krepitev zaupanja v pravosodne institucije,
 • Težišče 12: Izboljševanje delovanja trga dela.

Pogosta vprašanja na ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/rproj/razpisi/16/razp-proj-16.asp?Vprasanja=Da

Interni rok za oddajo je 10. 11. 2017.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis: Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 –2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja. V okviru projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja. V projekt bodo vključeni študenti različnih študijskih stopenj in smeri, kar bo prispevalo k mreženju študentov različnih disciplin in strok ter strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja.

Ciljna skupina: učitelji, študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji.

Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in trgom dela oziroma lokalnim okoljem (sektorjem negospodarstva, NVO, raziskovalnim sektorjem, socialnimi partnerji in drugimi deležniki), s čimer se bo mladim zagotovilo pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem in povečanje možnosti za lažji prehod s področja študija na področje dela.

Rok za prijavo: od 1. 10. 2017 do 25. 10. 2017 do 16. ure (2. odpiranje)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Predmet razpisa je štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2017, in sicer za gostovanje državljanov Republike Slovenije v Združenih državah Amerike ter državljanov ZDA v RS. V Fulbright generacijo 2017 so vključeni tisti Fulbright štipendisti, ki so že potrjeni s strani pristojnega organa v ZDA in kibodo večji del svojega gostovanja opravili v študijskem letu 2017/2018.
Objava: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-program-fulbright-za-leto-2017-209-jr/

Predmet razpisa je štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2018, in sicer za gostovanje državljanov Republike Slovenije v Združenih državah Amerike ter državljanov ZDA v RS. V Fulbright generacijo 2018 so vključeni tisti Fulbright štipendisti, ki so že potrjeni s strani pristojnega organa v ZDA in ki bodo večji del svojega gostovanja opravili v študijskem letu 2018/2019.
Objava: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-program-fulbright-za-leto-2018-225-jr/

 • Štipendije za program Fulbright za leto 2017 (209. JR)
 • Štipendije za program Fulbright za leto 2018 (225. JR)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za izbor operacij "Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji

Namen javnega razpisa je omogočiti govorcem s posebnimi potrebami (gluhim/naglušnim, slepim/slabovidnim, gluhoslepim, osebam s specifičnimi motnjami (npr. disleksijo), osebam z motnjami v duševnem razvoju) polno razviti sporazumevalno zmožnost za dejavnejše vključevanje v družbo, in sicer z razvojem metod in gradiv izobraževanja, gradnjo specifičnih jezikovnih orodij za učinkovitejše sporazumevanje, omogočanjem alternativnih poti sporazumevanja (npr. tiskanje v brajici, uveljavljanje znakovnega jezika) ter dejavnim udejstvovanjem govorcev s posebnimi potrebami na področju kulture (sodelovanje pri npr. filmski in gledališki produkciji, na bralnih ali pogovornih urah o leposlovju, razstavah, filmih ipd.).

Namen razpisa je tudi ozaveščati javnost o specifiki sporazumevalnih potreb omenjenih govorcev in o sprejemljivosti drugih (in drugačnih) poti komuniciranja, kar je eden od pogojev, da se alternativnim potem sporazumevanja prizna enakovreden položaj, kot ga ima slovenščina. Osebe s posebnimi potrebami morajo namreč svoje sporazumevalne potrebe uresničevati po drugih poteh. Možnost takšnega alternativnega izražanja je nujna za preprečitev njihove izolacije.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018

ARRS je dne 16. 6. 2017 na svojih spletnih straneh objavila Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018, katerega namen je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:

 • manjših temeljnih raziskovalnih projektov in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov
 • podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov

Manjši temeljni oziroma aplikativni raziskovalni projekti bodo financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 EUR. Vsak projekt, prijavljen v višini 100.000 EUR, je lahko odobren v višini 100.000 EUR ali 50.000 EUR.

Agencija je pred objavo javnega razpisa za sofinanciranje obvestila vodje raziskovalnih programov o možnosti prijave omejenega števila predlogov projektov na razpis:

 • Če člani raziskovalnega programa kot vodje projektov na razpis prijavijo največ en projekt več, kot je število temeljnih oziroma aplikativnih projektov (brez upoštevanja podoktorskih projektov), katerih (so)financiranje je končano, se v izvedbi razpisa v dveh fazah njihove prijave neposredno uvrstijo v drugo fazo razpisa.
 • Če člani raziskovalnega programa oddajo večje število prijav projektov, kot je določeno v prejšnjem odstavku, se v primeru izvedbe razpisa v dveh fazah vse te prijave, enako kot vse druge, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, najprej ocenijo v prvi fazi.

Pogoji za prijavitelje:

 • Podatki o kapaciteti raziskovalnih področjih so objavljeni na spletnih straneh agencije.
 • Znotraj vsake vede mora biti izbranih vsaj 10% podoktorskih projektov. Vsaj 30% projektov s področja tehnike, vsaj 20% s področja biotehnike, vsaj 10% s področja medicine in družboslovja ter vsaj 5% s področja naravoslovja, mora biti aplikativnih. Med izbranimi projekti mora biti vsaj 20% takšnih, katerih nosilci so mlajši raziskovalci (največ 10 let po zagovoru prvega doktorata).
 • Interdisciplinarnim raziskavam je namenjenih 10% sredstev vsake znanstvene vede. Prijavitelji morajo pri prijavi interdisciplinarnih projektov obvezno navesti, kateremu družbenemu cilju sledi predlog raziskovalnega projekta. Izbrani družbeni cilj mora biti s področja primarne vede, ki jo prijavitelj navede v prijavi interdisciplinarnega projekta. V primeru, da izbrani družbeni cilj ni s področja primarne vede, se prijavna vloga zavrne. Krajši opisi družbenih ciljev s tematskimi polji oziroma raziskovalnimi področji so objavljeni na spletnih straneh agencije.
 • Na razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, ki je v zadnjih treh letih pred letom začetka razpisa prejel negativno oceno zaključnega poročila za projekt.
 • Podoktorand mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ob prijavi na razpis in najmanj za čas trajanja podoktorskega projekta.
 • Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, če od zagovora njegovega prvega doktorata niso potekla več kot tri leta (doktorat v obdobju 2014 – 4. 9. 2017). Podoktorand mora imeti opravljen zagovor doktorata do 4. 9. 2017.
 • Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko le tista raziskovalna organizacija, v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti. Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja projekta sodelovati vsaj s 170 urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 ur.
 • Na razpisu lahko kot vodje projektov sodelujejo le tisti raziskovalci, ki so eno leto po datumu za oddajo prijave za prvo fazo razpisa vodje največ enega projekta (ciljni raziskovalni programi (CRP) in projekti iz 139. in 146. člena Pravilnika ter nov projekt ne štejejo, prav tako ne štejejo projekti iz 145. člena Pravilnika, ki so sofinancirani v obsegu, manjšem od 50.000 EUR letno).
 • Postopek ocenjevanja prijav praviloma poteka v dveh fazah. Vsi prijavitelji se na razpis prijavijo v I. fazi s kratko prijavo z obrazcem ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2017-I. Pri številu prijav, ki bi glede na razpoložljiva sredstva in število recenzentov, potrebnih za izvedbo ocenjevanja razširjenih prijav, omogočalo izvedbo enofaznega postopka ocenjevanja, lahko direktor s sklepom odloči, da se postopek ocenjevanja izvede v eni fazi, in sicer v skladu z določbami Pravilnika, ki veljajo za ocenjevanje prijav v drugi fazi. V tem primeru agencija pozove vse prijavitelje, da oddajo razširjeno prijavo.
 • Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je med 1. 7. 2018 in 1. 10. 2018, odvisno od razpoložljivih sredstev v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.
 • Prijavitelj mora po odobritvi projekta na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oz. podstran, ki bo namenjena projektu, ter bo omogočala diseminacijo dosežkov.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • A1/2 ≥ 400 ali A' ≥ 200 ali A" ≥ 50 ali osnovni pogoj
 • A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in A3 ≥ A3 minimalni
 • Vodje vseh raziskovalnih projektov morajo izpolnjevati pogoj, da je vrednost A' več kot 0. Minimalna vrednost A3 je za vodje temeljnih in aplikativnih projektov enaka 0.
 • Ne glede na vse prejšnje določbe je vstopni pogoj za vodje podoktorskih projektov, da imajo A1 > 0 in A' >0.

Prosimo, da pri pripravi in izpolnjevanju prijav na javni razpis natančno upoštevate navodila v javnem razpisu, želimo pa vas opozoriti na sledeče:

 • Podatki o kapaciteti raziskovalnih področjih so objavljeni na spletnih straneh agencije.
 • Interdisciplinarnim raziskavam je namenjenih 10% sredstev vsake znanstvene vede. Prijavitelji morajo pri prijavi interdisciplinarnih projektov obvezno navesti, kateremu družbenemu cilju sledi predlog raziskovalnega projekta. Izbrani družbeni cilj mora biti s področja primarne vede, ki jo prijavitelj navede v prijavi interdisciplinarnega projekta. V primeru, da izbrani družbeni cilj ni s področja primarne vede, se prijavna vloga zavrne. Krajši opisi družbenih ciljev s tematskimi polji oziroma raziskovalnimi področji so objavljeni na spletnih straneh agencije.
 • Na razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, ki je v zadnjih treh letih pred letom začetka razpisa prejel negativno oceno zaključnega poročila za projekt.
 • Podoktorand mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ob prijavi na razpis in najmanj za čas trajanja podoktorskega projekta. Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, če od zagovora njegovega prvega doktorata niso potekla več kot tri leta (doktorat v obdobju 2014 – 4. 9. 2017). Podoktorand mora imeti opravljen zagovor doktorata do 4. 9. 2017.
 • Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko le tista raziskovalna organizacija, v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti. Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja projekta sodelovati vsaj s 170 urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 ur.
 • Vse prijave je potrebno oddati elektronsko v spletni aplikaciji eObrazci. Elektronsko obliko prijave mora obvezno oddati vodja prijavljenega projekta sam.
 • Prijave so lahko digitalno podpisane ali pa jih je potrebno po elektronski oddaji natisniti in podpisne in žigosane poslati v pisni obliki na ARRS skladno z navodili v javnem razpisu v pravilno označeni ovojnici.
 • V priponki vam pošiljamo vzorce medsebojnih izjav.
 • Rokovnik javnega razpis je dostopen na: http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/rproj/razpisi/17/razp-proj-17.asp?Rokovnik=Da
 • Dodatne informacije in pojasnila so na voljo na spletni strani ARRS pri objavljenem javnem razpisu pod rubriko Pogosta vprašanja.

Rok za prijavo: 1. september 2017

Obveščamo vas, da bo ZIFF med 1. 8. in 15. 8. zaprt zaradi kolektivnega dopusta. Pred in po kolektivnem dopustu bomo na voljo za vsa vaša vprašanja.

Dodatne informacije in pomoč ob prijavi dobite pri Martini Tekavec Bembič.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2018 – 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v Zvezni republiki Nemčiji v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov (v nadaljevanju: bilateralnih projektov) v obdobju od 1. 1. 2018 do 31.12.2019 na vseh področjih znanosti.

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Zvezno republiko Nemčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih nemških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij ter druge mednarodne razpise.

Rok za prijavo: 9. september 2017

Dodatne informacije in pomoč ob prijavi dobite pri Martini Tekavec Bembič.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov (v nadaljevanju: bilateralnih projektov) v obdobju od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2020 na vseh znanstvenih področjih (na japonski strani so ta področja vključena v znanstvene vede: družboslovje, naravoslovje in humanistika). Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Japonska.

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Zvezno republiko Nemčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih nemških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij ter druge mednarodne razpise.

Rok za prijavo: 4. september 2017

Dodatne informacije in pomoč ob prijavi dobite pri Martini Tekavec Bembič.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Argentino v letih 2018 in 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2018-2019 na naslednjih prednostnih področjih in sicer:

 • hrana
 • biotehnologija
 • znanosti o morju in okolje.

 

Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Argentino, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih argentinskih raziskovalcev v Sloveniji, povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in inovacij ter povečati število bilateralnih projektov, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega prvega zagovora doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata).

Rok za prijavo: 5. julij 2017

Dodatne informacije in pomoč ob prijavi dobite pri Martini Tekavec Bembič.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2018-2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in hrvaških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2018-2019 na naslednjih prednostnih področjih in sicer:

 • biotehnologija in biomedicina (Frascati – 2.8, 2.9, 3.3, 3.4, 4.4),
 • nanotehnologija (Frascati – 2.10),
 • optimizacija procesov in materialov (Frascati - 2.5, 2.11),
 • informatika in telekomunikacije (1.2, 2.2),
 • ekologija in varstvo okolja (Frascati – 1.5, 2.7, 4.1),
 • energija in transport (Frascati - 2.2, 2,3, 2.4, 2.11),
 • družboslovje in humanistika (Frascati 5 in 6).

 

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Hrvaško, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj hrvaških raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij.

Rok za prijavo: 13. julij 2017

Dodatne informacije in pomoč ob prijavi dobite pri Martini Tekavec Bembič.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2018 in 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših medsebojnih obiskov (do 14 dni) slovenskih in srbskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2018-2019. Srbskim podiplomskim študentom in mladim doktorjem znanosti do 35. leta starosti, (v nadaljevanju: mlajši srbski raziskovalci) bodo v letih 2018-2019 sofinancirani tudi daljši obiski, in sicer od enega do treh mesecev in jih prijavitelj posebej navede v prijavni vlogi.

Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Srbijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih srbskih raziskovalcev v Sloveniji, povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in inovacij ter povečati število bilateralnih projektov, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega prvega zagovora doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata).

Rok za prijavo: 19. junij 2017

Dodatne informacije in pomoč ob prijavi dobite pri Martini Tekavec Bembič.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2017

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2017 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primerna mednarodna in strokovna udeležba in povezovanje znanstvenih dosežkov.

Cilji in pogoji javnega razpisa so:

(1) Cilj 1: podpora aktivnemu sodelovanju s povabilom na dogodkih, ki jih organizirajo (soorganizacija ne šteje) priznana mednarodna združenja, mednarodne organizacije ali Evropska komisija. …

(2) Cilj 2: podpora slovenskim ustanovam ali združenjem, ki na raziskovalnem področju povezujejo dejavnost slovenskih humanistov, naravoslovcev in drugih strokovnjakov v zamejstvu …

(3) Cilj 3: podpora združenjem, ki obveščajo o politikah in evropski zakonodaji na področju raziskovalne in inovacijske dejavnosti ter visokega šolstva na ravni Evropske unije (EU)…

(4) Cilj 4: spodbujanje vzpostavitve in razvoja inovativnih komunikacijskih aktivnosti za promocijo slovenske znanosti v tujini, da bi tako izboljšala razumevanje znanosti v javnosti …

Rok za prijavo: 5. maj 2017

Dodatne informacije in pomoč ob prijavi dobite pri Martini Tekavec Bembič.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2017

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2017, in sicer za udeležbe slovenskih predstavnikov, izvoljenih za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj, na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj.

Cilj javnega razpisa je povečanje mednarodne prepoznavnosti in konkurenčnosti slovenske znanosti v evropskem in svetovnem merilu s poudarkom na spodbujanju znanstvene odličnosti in mobilnosti slovenskih raziskovalcev, kar omogoča kroženje znanstvenih spoznanj, pomembnih za znanost in družbo kot celoto.

Rok za prijavo: 10. maj 2017

Dodatne informacije in pomoč ob prijavi dobite pri Martini Tekavec Bembič.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2018 in 2019

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje medsebojnih obiskov raziskovalcev iz Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS) in iz Združenih držav Amerike (v nadaljevanju: ZDA), ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2018 in 2019 na vseh raziskovalnih področjih. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega javnega razpisa sodelujeta RS in ZDA.

Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z ZDA, povečati mobilnost raziskovalcev iz RS in število gostovanj vrhunskih raziskovalcev iz ZDA v RS, ter spodbujati skupne prijave na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in inovacij.

Rok za prijavo: 15. maj 2017

Dodatne informacije in pomoč ob prijavi dobite pri Martini Tekavec Bembič.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razpis za poletne raziskovalne štipendije Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije (ASEF)

Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija (ASEF) je objavila razpis za poletne raziskovalne štipendije na 19 vrhunskih ameriških, kanadskih in angleških univerzah. Možne so prijave za področja fizike, biologije, medicine, računalništva, okoljskih znanosti, politoloških in humanističnih ved.

Razpis je objavljen na spletni strani ASEF: http://www.asef.net/fellowship.

Fundacija ASEF štipendira slovenske študente in Američane slovenskih korenin za 10-tedenske poletne raziskovalne obiske na vrhunskih univerzah in raziskovalnih institucijah izven Slovenije. Štipendije krijejo stroške potovanja, nastanitve in življenja.

Štipendijski program ASEF krepi sodelovanje in izmenjavo znanja med Slovenijo in odličnimi tujimi univerzami. ASEF nadarjenim slovenskim študentom omogoča, da se osredotočijo na raziskovanje in razvijejo svoje potenciale v največji možni meri.

Rok za prijavo: 29. maj 2017

Kontakt: Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija, ASEF, E- pošta: info@asef.net

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2018 in 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in avstrijskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2018 in 2019 na vseh področjih znanosti. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Avstrija.

Cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Avstrijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih avstrijskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in inovacij.

Rok za prijavo: 29. maj 2017

Dodatne informacije in pomoč ob prijavi dobite pri Martini Tekavec Bembič.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem v letu 2017 za raziskovalce iz Republike Slovenije

Na podlagi Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (v nadaljevanju: JSPS), podpisan aprila 2001, JSPS vsako leto zagotavlja podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije. V letu 2017 sta za Slovenijo namenjeni 2 štipendiji.

Raziskovalni štipendiji sta namenjeni slovenskim podoktorskim raziskovalcem (v nadaljevanju: prijavitelji) za raziskovalno delo pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah (v nadaljevanju: japonska institucija). Od pridobitve doktorata ne sme preteči več kot šest let.

Trajanje raziskovalnega dela: od 12 do 24 mesecev.
Začetek raziskovalnega dela na Japonskem: kadarkoli do 30. 11. 2017.

Rok za prijavo: 28. april 2017

Dodatne informacije in pomoč ob prijavi dobite pri Martini Tekavec Bembič.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2018 in 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte Proteus (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2018 in 2019. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Francoska republika.

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih francoskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorja 2020.

Rok za prijavo: 26. maj 2017

Dodatne informacije in pomoč ob prijavi dobite pri Martini Tekavec Bembič.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U.S. Embassy Slovenia: Cultural Grants Program

Veleposlaništvo podpira naslednje aktivnosti: izmenjave, kulturne in umetniške prireditve, razstave, delavnice, predavanja ter kulturne projekte, ki spodbujajo in poglabljajo razumevanje ameriške kulture v Sloveniji.

Povprečni znesek financiranja je od 3000 do 5000 ameriških dolarjev in ne sme presegati 10.000 ameriških dolarjev.

Rok za prijavo: Vsako leto se lahko na razpis prijavite v dveh prijavnih rokih: do 1. marca in 1. avgusta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis sofinanciranja podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European University Institute (EUI) za leto 2017

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enoletnega podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European University Institute (v nadaljevanju: EUI) enemu (1) vlagatelju, ki bo na podoktorsko raziskovalno izobraževanje sprejet in se bo nanj vpisal v študijskem letu 2017/2018.

Rok za prijavo: 31. 3. 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štipendije za program Fulbright za leto 2018 (225. JR)

Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji.

Predmet razpisa: Predmet razpisa je štipendiranje slovenskih državljanov za gostovanje v ZDA ter ameriških državljanov v RS na podlagi predhodne potrditve kandidatov s strani pristojnega organa v ZDA.

Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:

 • sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred;
 • mesečno štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najkasneje do vključno 30. 9. 2019.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem v letu 2017 za raziskovalce iz Republike Slovenije

V Uradnem listu je bil objavljen javni razpis za podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem v letu 2017 za raziskovalce iz Republike Slovenije.

Predmet razpisa: Na podlagi Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (v nadaljevanju: JSPS), podpisan aprila 2001, JSPS vsako leto zagotavlja podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije. V letu 2017 sta za Slovenijo namenjeni 2 štipendiji.

Znanstvena področja: ni omejitve.

Trajanje raziskovalnega dela: od 12 do 24 mesecev.

Začetek raziskovalnega dela na Japonskem: kadarkoli do 30. 11. 2017.

Kot pravočasne se štejejo prijave z ustrezno označeno kuverto (»Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem v letu 2017 za raziskovalce iz Republike Slovenije«, s pripisanim imenom in priimkom ter naslovom prijavitelja), oddane priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 28. aprila 2017, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2017

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve objektov, oziroma sofinanciranje splošnih in strokovnih izobraževalno-ozaveščevalnih projektov promocije na področju prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja in oblikovanja, načrtovanja, urejanja i razvoja mest in naselij ter arhitekture in graditve.

Razpis je razdeljen na 2 sklopa:

Sklop A: sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju prostorskega načrtovanja in urejanja prostora, graditve, zemljiške in stanovanjske politike. Razpis je namenjen sofinanciranju projektov kot so npr. razstave, simpoziji, konference, delavnice, izobraževanja, posveti, okrogle mize, izmenjave in širjenje primerov dobih praks.

Sklop B: sofinanciranje projektov za otroke in mladostnike v Mesecu prostora 2017 (2. – 31. oktober 2017) – vzgoja in izobraževanje mladih o prostoru in arhitekturi.

Rok za prijavo: 17.2.2017

Razpisna dokumentacija

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razpis Erasmus+ 2017

Ključni ukrep 2 - KA2 – Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks

Ključni ukrep 2 omogoča projektno sodelovanje z namenom dviga ravni kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja in mladinskega dela, modernizacije institucij in inovacije družbe. V projektih sodelujejo organizacije s področja izobraževanja, usposabljanja in mladine ter podjetja, javni organi in druge organizacije, ki so dejavne na različnih področjih izobraževanja in usposabljanja.

Aktivnosti znotraj KA2 morajo prinašati dolgoročne pozitivne učinke na sodelujoče organizacije, politične sisteme in tudi posameznike, ki so neposredno ali posredno vključeni v projekte. Projekti morajo na sistemski ravni sprožiti modernizacijo in krepitev sistemov izobraževanja, usposabljanja in mladine za odzivanje na sodobne izzive (zaposljivost, gospodarska stabilnost in rast, aktivno sodelovanje v družbi).

Namen aktivnosti je spodbuditi razvoj, prenos in izvajanje inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni. Ključni ukrep 2 omogoča prijavo decentraliziranih projektov, kjer prijavitelji sodelujejo z nacionalno agencijo v svoji državi, ter centraliziranih projektov, kjer sodelovanje poteka z Izvajalsko agencijo na evropski ravni.

Objava na CMEPIUS: http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-2/

ROKI v letu 2017 za področje izobraževanja in usposabljanja ter športa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije: Štipendije za program Fulbright za leto 2017 (209. JR)

Predmet razpisa je štipendiranje slovenskih državljanov za gostovanje v ZDA ter ameriških državljanov v RS na podlagi predhodne potrditve kandidatov s strani pristojnega organa v ZDA.
Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:

 • sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred;
 • mesečno štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.

Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo:

 • sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in
 • štipendijo za vsak mesec gostovanja v višini 850,00 EUR, če gostujejo kot študenti ali 1.050,00 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.

Rok za prijavo: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 28. 9. 2018

Objava razpisa: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-program-fulbright-za-leto-2017-209-jr/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije - Sofinanciranje podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European University Institute (EUI) (211. JR)

Predmet razpisa je sofinanciranje enoletnega podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na EUI enemu (1) vlagatelju, ki bo v študijskem letu 2017/2018 sprejet na podoktorsko raziskovalno izobraževanje in bo z njim tudi pričel v študijskem letu 2017/2018.

Rok za oddajo prijav je 31. 03. 2017.

Dodatne informacije in pomoč ob prijavi dobite pri Martini Tekavec Bembič (martina.tekavec@ff.uni-lj.si), tel. 01 241 10 84.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: Javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020

Program sodelovanja Interreg SI-AT se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja. Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki učinkovito prispevajo k skupnemu cilju programa, ki je: ob upoštevanju posebnosti posameznega dela programskega območja zagotoviti skladen razvoj sodelujočih čezmejnih regij in omogočiti vsem državljanom, da kar najbolje izkoristijo dane naravne pogoje ter priložnosti.
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem.

Dodatne informacije in pomoč ob prijavi dobite pri Martini Tekavec Bembič (martina.tekavec@ff.uni-lj.si), tel. 01 241 10 84.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska (Referenčna številka: 4300-116/2015)

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

Dodatne informacije in pomoč ob prijavi dobite pri Martini Tekavec Bembič (martina.tekavec@ff.uni-lj.si), tel. 01 241 10 84.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije: Štipendije za program Fulbright za leto 2017 (209. JR)

Predmet razpisa: štipendiranje slovenskih državljanov za gostovanje v ZDA ter ameriških državljanov v RS na podlagi predhodne potrditve kandidatov s strani pristojnega organa v ZDA.

Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:

 • sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred;
 • mesečno štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.

Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo:

 • sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in
 • štipendijo za vsak mesec gostovanja v višini 850,00 EUR, če gostujejo kot študenti ali 1.050,00 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.

Rok za prijavo: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 28. 9. 2018

Dodatne informacije in pomoč ob prijavi dobite pri Martini Tekavec Bembič (martina.tekavec@ff.uni-lj.si), tel. 01 241 10 84.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za izvedbo projekta »Izdaja slovarja namenjenega lažji komunikaciji migrantov z zdravstvenim osebjem«

Predmet javnega razpisa je priprava in distribucija gradiva, ki bo olajšalo komunikacijo s tujci, ki obiščejo zdravstveno ustanovo in ne govorijo slovenskega jezika ter izvedba krajšega medkulturnega usposabljanja za zdravstvene delavce.

Predmet javnega razpisa obsega izvajanje dveh vsebinskih sklopov, in sicer:

 • vsebinski sklop 1: Priprava gradiva za lažjo komunikacijo ciljne populacije z zdravstvenimi delavci,
 • vsebinski sklop 2: Usposabljanje zdravstvenih delavcev in predstavitev gradiva.

Predmet javnega razpisa in zahteve naročnika so podrobneje opredeljene v tem in v III. delu razpisne dokumentacije ("Opis predmeta javnega razpisa").

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa – posameznega vsebinskega sklopa.

Projekt se bo izvajal od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta, oziroma najkasneje 18 mesecev od podpisa pogodbe.

Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 100.000,00 EUR za izvajanje od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta, oziroma najkasneje 18 mesecev od podpisa pogodbe.

Objava razpisa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HERA - HUMANITIES IN EUROPEAN RESEARCH AREA - "Uses of the Past"

The HERA (Humanities in the European Research Area) Network is pleased to announce a new HERA Joint Research Programme (HERA JRP) on “Uses of the Past”. With up to €20 million available, the research programme will fund new and exciting humanities-centred projects involving researchers from four or more countries.

Funding is available for research projects addressing the theme of “Uses of the Past” that involve at least four researchers from four different eligible countries. The application process will be in two stages.

Informacija o razpisu HERA: http://heranet.info/hera-jrp-documents-1.

Pri prijavi na skupni mednarodni razpis bodo poleg slovenskih raziskovalcev sodelovali še raziskovalci iz: Avstrije, Belgije, Češke, Danske, Estonije, Finske, Hrvaške, Islandije, Irske, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Švedske, Švice in Velike Britanije. Predlogi projektov zahtevajo sodelovanje najmanj štirih partnerjev iz štirih različnih držav. Slovenski raziskovalke in raziskovalci bodo lahko sodelovali kot nosilci predloga projekta (PL - odgovorni za pripravo vloge) ali kot partner pri posameznem predlogu projekta (PI). Skupni znesek HERA razpisa znaša 20 M€. Skupna vrednost posameznega projekta pa ne bo smela presegati vrednosti 1,2 M€ za obdobje trajanje projekta, ki znaša največ 36 mesecev (3 leta).

Za vodje slovenskega dela projekta se lahko prijavijo vsi slovenski raziskovalci, ki so dosegli najmanj naziv doktor znanosti, so vpisani v bazi slovenskih raziskovalcev (SICRIS) in so zaposleni pri instituciji, ki je registrirana za opravljanje raziskovalne dejavnosti. Vodje slovenskega dela projekta morajo izkazovati tudi ustrezno znanstveno odličnost, ki velja za vodje mednarodnih raziskovalnih projektov in sicer A1+A2+A3≥1 (COBISS).

HERA konzorcij je pripravil tudi spletno orodje, ki je namenjena iskanju partnerjev: https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A0=HERA-USESOFTHEPAST

Prva faza razpisa je odprta do četrtka, 09. 04. 2015 do 19.00 ure. Vloge se oddajajo v elektronski formi preko spletne strani HERA. Svetujemo vam, da pred uradnim zaključkom prve faze razpisa kontaktirate nacionalno kontaktno osebo na MIZŠ, da skupaj preverite upravičenost za sodelovanje na projektu.

HERA NCP na MIZŠ: Davor Kozmus (+386 1 478 4693)

Prispevek ARRS k stroškom priprave in prijave projektov HORIZON 2020

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) poziva slovenske prijavitelje projektov na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (O2020, Horizon 2020 oz. H2020), da vložijo zahtevke za izplačilo predvidenega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov. Upoštevajo se razpisi Obzorja 2020, ki jih Evropska komisija objavi na svoji spletni strani. Do prispevka so upravičeni prijavitelji, ki v recenzentski oceni dosežejo več kot polovico možnega števila točk v posameznem recenzijskem postopku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strukturni skladi: Razpis transnacionalnega programa Central Europe & Apline Space

Prvi razpis transnacionalnega programa Central Europe (Srednja Evropa) 2014 – 2020: http://www.interreg-central.eu/

Prvi razpis transnacionalnega programa Alpine Space (Območje Alp) 2014 – 2020: http://www.alpine-space.eu/home/

Dodatne informacije so na voljo v priponki.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih madžarsko-slovenskih projektov pri OTKA kot vodilni agenciji (Lead agency)

Na dvakrat letno odprtem razpisu OTKA za prijavo raziskovalnih projektov raziskovalci iz Slovenije lahko prijavijo sklop skupnega temeljnega projekta z madžarskim vodjem projekta, kjer slovenski sklop v finančnem obsegu

 • ne more presegati madžarskega sklopa in
 • ne presega 100.000 EUR letno v trajanju do treh let, ali 1700 letnih raziskovalnih ur (1FTE) cenovne kategorije B v trajanju do dveh let, če slovenski sklop prijavi podoktorand.

Slovenski in madžarski sklop skupnega projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, znanstvena prispevka ene in druge strani pa morata biti jasno razvidna.