Back to top

Interni razpis za nakup raziskovalne opreme večje vrednosti

Na podlagi 11. člena Pravilnika o koriščenju amortizacijskih sredstev iz naslova ARRS, sprejetega na seji Senata FF 24. 4. 2019, Komisija za pripravo in izvedbo razpisa za nakup raziskovalne opreme večje vrednosti objavlja

Interni razpis za nakup raziskovalne opreme večje vrednosti

 

1. Predmet internega razpisa

Predmet internega razpisa je je financiranje nakupov raziskovalne opreme večje vrednosti v letu 2019, katere informativna predračunska nabavna vrednost prijavljene raziskovalne opreme znaša najmanj 5.000 EUR z DDV.

2. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis

Na razpis se lahko prijavijo posamezne programske skupine ali več programskih skupin skupaj.

3. Kriteriji za ocenjevanje prijav za financiranje nakupov raziskovalne opreme 

Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme so:

  • možnost širše uporabe raziskovalne opreme (ne le za programsko skupino, ki se prijavlja),
  • potencial za doseganje vrhunskih raziskovalnih rezultatov,
  • trajnost uporabe.

Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prioritete.

4. Način, oblika in rok za oddajo prijav

Prijava na javni razpis se izpolni na obrazcu (Prijavna vloga), ki je priloga k razpisu. Prijava se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in podpisana ter oddana po elektronski pošti na e-naslov razpis.oprema2019@ff.uni-lj.si do vključno 24. 5. 2019 do 24. ure.

5. Popolnost prijave

Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta interni razpis.

6. Datum odpiranja prijav

Komisija bo predvidoma 27. 5. 2019 odprla vse v roku prispele prijave.

7. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu internega razpisa

Prijavitelji bodo o rezultatih internega razpisa obveščeni 30. 5. 2019.

 

Datum: 10. 5. 2019

 

Komisija za pripravo in izvedbo razpisa za nakup raziskovalne opreme večje vrednosti

Kontaktni osebi za razpis: Darinka-Ika Bartol, tel: 01 241 1090 in izr. prof. dr. Jasna Mažgon, tel: 01 241 1006.

Razpisna dokumentacija: PRIJAVNA VLOGA.