Back to top

Raziskovalni program

Članica UL UL Filozofska fakulteta
Šifra P6-0265
Naziv programa Medkulturne literarnovedne študije
Obdobje 1. 1. 2019 - 31. 12. 2024
Letni obseg 1,34 FTE
Vodja dr. Tanja Žigon
Veda Humanistika / Literarne vede
Sodelujoče RO sicris
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Vsebinski opis programa  

Raziskovalno polje medkulturnih literarnovednih študij je izjemno široko, zato je sestava programske skupine heterogena (slovenistika, slavistika, germanistika, anglistika, amerikanistika, primerjalna književnost, prevodoslovje, frankofonija in tolmačenje). Raziskave so umeščene v sodoben globalni družbeno-ekonomski in znanstveni kontekst, v katerem se težišče raziskovanja vedno bolj premika iz centra na periferijo k novim jezikom, državam in kulturam. Raziskave so usmerjene na pet temeljnih področij, ki so pomembna tako za razvoj znotraj humanistike kakor tudi za splošni družbeno-kulturni razvoj:

1.  etični vidiki literature (novi vidiki v etični literarni vedi kakor tudi novi pogledi na okvir nalog in ciljev medkulturne literarne vede);
2. medkulturne literarnozgodovinske študije (literarno-historični vidiki, recepcija, literature v neposrednih interkulturnih ter transkulturnih stikih, biografika, kanonizacija itd.);
3. imagologija (podoba Drugega v obravnavanih književnostih);
4. prevajanje/tolmačenje kot medkulturno posredovanje, odnos med centralnimi in perifernimi jeziki ter prevajanje perifernih književnosti v slovenščino in iz nje (vloga centralnih in perifernih jezikov, posredni prevodi, vloga prevodov pri oblikovanju slovenskega jezika in slovenske strokovne terminologije, tolmačenje v časih migrantske problematike) ter
5. literarna didaktika in didaktika prevajanja/tolmačenja.

Literatura in medkulturne literarnovedne študije v svetu vse intenzivnejših izmenjav med kulturami in posamezniki prispevajo pomembno znanje, ki lajša medsebojno sodelovanje, povečuje mednarodno mobilnost in zmanjšuje trenja zaradi migracij, obenem pa omogoča medkulturno ozaveščenost na vseh ravneh sodobne družbe. Zavedamo se, da se mora sodobna literarna veda učinkoviteje kot tradicionalni koncepti odzvati na problematiko erozije osebnih in kolektivnih identitet v obdobju okrepljenih med- in transkulturnih povezav, značilnih za začetek 21. stoletja, ki v marsikom zbujajo bojazni, kar se odraža tudi v političnih premikih. In prav v tem okviru je širjenje idej in diskurzov, povezanih z literaturo in kulturo, ter njihovo preučevanje osrednja naloga, ki si jo zastavlja raziskovalni program.

Sestava programske skupine SICRIS
Bibliografske reference SICRIS

 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Raziskovalni program je (so)financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.