Back to top

ICCHS - Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave / International Center for Comparative Historical Studies

Kulturne izmenjave na križiščih in stičiščih Beneške republike in Svetega rimskega cesarstva / Cultural Exchange at and beyond the Crossroads of the Venetian Republic and the Holy Roman Empire

 

 

[21] Riccardo Lattuada, An anti-romantic approach to Baroque Art in the ways of Federico Zeri. Remarks on building images' methods in Orazio and Artemisia Gentileschi, Luca Giordano and others / Ne-romantičen pristop k raziskovanju baročne umetnosti na Zerijev način. Opombe k kompozicijskim metodam Orazia in Artemisie Gentileschi, Luca Giordana in drugih, 10. 12. 2019

[20] Francesco Bettarini: Notaries and notary services in Late Medieval Adriatic. Professional writers between public and private / Notarji in notarsko poslovanje na Jadranu v poznem srednjem veku. Poklicni pisci med javnim in zasebnim, 8. 10. 2019

[19] Umetnost v Gradcu okrog leta 1600, 21. 5. 2019

Susanne König-Lein: "Filled with many rarities": The Kunstkammer in Graz and the cultural exchange in the Habsburg Empire around 1600 / “Poln številnih redkosti”: graški umetnostni kabinet in kulturne izmenjave v habsburškem cesarstvu okrog leta 1600.

Edgar Lein: An almost forgotten Tintoretto in the Parish church of Graz / Skoraj pozabljeni Tintoretto v župnijski cerkvi v Gradcu.

[18] Vzhodnojadranska obala med Bizancem in Karolingi (750–850), 8. 3. 2019 

Neven Budak: Prva renesansa na vzhodnem Jadranu

Miljenko Jurković, Če je politično Bizanc še prisoten, je v umetniškem izrazu izginil davno pred Karolingi

Soorganizacija s Katedro za zgodovino srednjega veka in za pomožne zgodovinske vede Oddelka za zgodovino .

[17] Benediktinstvo na Rabu: družba, umetnost, glasba. Znanstveni posvet v soorganizaciji s samostanom Sv. Andreja na Rabu in Filozofsko fakulteto Univerze na Reki; Rab, Hrvaška, .31. 1.–2. 2. 2019)

Četrtek, 31. januar 2019 ob 18.00, Rab, Dvorana mestnega sveta (Gradska vijećnica):

Dušan Mlacović, Rabsko benediktinstvo in soline

Saša Potočnjak, Regula Otcza S. Beneditta. Obrachiena u jezik hervaski iz samostana Sv. Andreja na Rabu

Barbara Španjol Pandelo, Po sledeh Vivarinijevega poliptiha iz samostanske cerkve Sv. Andreja na Rabu

Petek, 1. februarja 2019 ob 17:00, Supetarska Draga, podružnična šola:

Marijan Bradanović, Sv. Peter na Rabu in benediktinska dediščina Jadrana

Barbat, župnijska cerkev Sv. Štefana ob 19.00:

Gordana Sobota Matejčić, Kosi renesančnega poliptiha v cerkvi Sv. Štefana v Barbatu na Rabu

Sobota, 2. februarja 2019 ob 18:00, Rab, cerkev Sv. Andreja

Mirko Jankov, Ob "jeku odmeva" benediktinskega liturgično-glasbenega življenja in prizadevanj na otoku Rabu

Program znanstvenega posveta v hrvaškem jeziku

[16] Martin Krummholz: "Artisti dei Laghi" in Bohemia in 16th–18th century, 8. 6. 2018

[15] Daniel Premerl: Zagreb u Bolonji – Ikonografija baroknih zidnih slika u refektoriju Ilirsko-ugarskog kolegija u Bolonji, 5. 6. 2018

[14] Andrea De Marchi: Santa Maria Novella 1285 e 1312: sistemi di immagini nella basilica in fieri e nella basilica conclusa / Santa Maria Novella 1285 in 1312: sistem podob v baziliki v gradnji in ob zaključku del; Cristina Guarnieri: Le Storie di Santa Lucia di Jacobello del Fiore e la diffusione delle pale ribaltabili a Venezia / Zgodbe svete Lucije Jacobella del Fiore in širjenje oltarjev z zložljivimi krili v Benetkah, 25. 5. 2018

[13] Tomaž Lazar: Italijanski vplivi na razvoj vojskovanja in oborožitve v slovenskih deželah od 14. do 16. stoletja, 15. 5. 2018

[12] Sašo Jerše: Oder brez kulise. Deželne hiše, lontovži, notranjeavstrijskih stanov ter njihove stvarne in simbolne razsežnosti, 18. 4. 2018

[11] Diego Calaon: “L’Isola che non c’è” (Dežela Nije): pripovedi o Benetkah/Malamoccu 8. stoletja / “L’Isola che non c’è” (Never ever land): Narratives about the 8th Century Venice/Malamocco; Zgodnjesrednjeveške Benetke in suženjstvo: organizacijske strategije trgovanja in prisilnega dela med arheologijo in historiografijo / Early Medieval Venice and Slavery: Trade and Labor Organization Polices between Archaeology and Historiography; Od Ravene do Ogleja: arheologija in zamišljanje zgodnjesrednjeveškega severnega Jadrana / From Ravenna to Aquileia: Re-imaging the Early Medieval Upper Adriatic according to the Archaeology, 20. 3. 2018

[10] Arhitekturna zgodovina 5 / Architectural History 5. MESTO V SREDNJEM IN ZGODNJEM NOVEM VEKU / TOWNS AND CITIES DURING THE MEDIEVAL AND EARLY MODERN PERIODS

Posvet / Colloquium. Ljubljana, Filozofska fakulteta / Faculty of Arts, predavalnica / Room 343, 24.–25. 11. 2017
Petek, 24. november 2017 / Friday, 24 November 2017

9.30–10.00: Otvoritev posveta / Inaugural Addresses:

prof. dr. Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani /Dean of the Faculty of Arts, University of Ljubljana

Jernej Hudolin, generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije / Director General of the Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia

10.00–13.00: Predseduje / Chair Dušan Mlacović

Miha Kosi: Ustanovitev mesta – podelitev mestnih pravic realnost ali konstrukt)

Predrag Marković: Regnum et sacerdotium: uloga vjere i politike vladara iz dinastije Arpadovića u postanku gradova Zagreba (1094.) i Čazme (1232.)

Irena Benyovsky Latin: Utjecaj mletačke vlasti na urbane promjene istočnojadranskih gradova u 13. stoljeću (izabrani primjeri)

Ana Plosnić Škarić: Naručitelji i graditeljska djelatnost u Trogiru u 15. stoljeću

Laris Borić: Priča o dva grada (i jednoj dvojnoj komuni): Osor i Cres u zoru ranog novog vijeka

15.30–18.00: Predseduje / Chair Robert Peskar

Mojca Marjana Kovač: Milje (Muggia): razlike in podobnosti ohranjenih srednjeveških urbanističnih elementov naselbine

Fedja Košir: Urejeni sestoji srednjeveških mest na Slovenskem

Aleksander Ostan: Kako se paradigmatski kopernikanski obrat na prehodu iz srednjega v novi vek manifestira v podobi in oblikotvorju mest

Živa Deu: Stara naselbinska jedra – zapuščina preteklosti in sodoben življenjski utrip

Sobota, 25. november 2017 / Saturday, 25 November 2017

9.30–13.00: Predseduje / Chair Ana Plosnić Škarić

Sofija Sorić: Urbanistička transformacija Zadra od »vrtnog grada« do vojne utvrde

Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan: Transformacija srednjovjekovnog grada, primjer Varaždina i Osijeka

Renata Novak Klemenčič, Tim Mavrič: Srednjeveški Koper v baročni preobleki

Matej Klemenčič: Spremenljivke in konstante v urbanistični podobi Ljubljane v zgodnjem novem veku

Dubravka Botica: Trgovi na Gradecu. O funkciji i oblikovanju javnih prostora u gradovima 17. i 18. stoljeća u Hrvatskoj

Dušan Mlacović: Franciscejski kataster kot vir za urbano zgodovino, primer mesta Rab

15.00–17.00: Urbanistične spremembe Ljubljane (vodstvo / guided tour)

Zbornik povzetkov

Organizator / Organised by: Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave (ICCHS), Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije / Department of Art History, Faculty of Arts, University of Ljubljana, International Center for Comparative Historical Studies (ICCHS), Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia

[09] Znanstveni posvet ob 300-letnici kronanja podobe Svetogorske Matere Božje / Convegno scientifico per la ricorrenza del 300o anniversario dell´incoronazione dell´immagine della Madonna di Monte Santo.

Posvet / Colloquium. Frančiškanski samostan Sveta Gora / Convento francescano di Monte Santo. Sobota, 7. oktobra 2017, ob 9.00 / Sabato, 7 ottobre 2017, alle 9.00

Odprtje posveta in pozdravni nagovori / Presentazione convegno e saluti: Matej Klemenčič, p. Simon Peter Berlec

9.30–12.30

Predseduje / Presiede: Renato Podbersič

Sergio Tavano: Kulturnozgodovinski spomini na Svetogorsko Mater Božjo in njeno svetišče / Significati (e ricordi) storico-culturali della Madonna di Monte Santo e del suo Santuario

Liliana Ferrari, Lucia Pillon: Kulturnozgodovinski oris Goriške na začetku 18. stoletja / Il contesto storico-culturale del Goriziano all´inizio del XVIII secolo

Jože Škofljanec: Frančiškani province sv. Križa, varuhi svetogorskega svetišča / I francescani della Provincia di Santa Croce, custodi del Santuario di Monte Santo

Vojko Pavlin: Prostor prve svetogorske cerkve / La localizzazione della prima chiesa di Monte Santo

Pavla Jarc: Umetnostnozgodovinska podoba cerkve na Sveti Gori / Il quadro storico-artistico della chiesa di Monte Santo

Silvin Krajnc OFM: Pomen kronanja svetih podob / Il significato delle incoronazioni delle immagini sacre

14:00-18:00

Predseduje / Presiede: Matej Klemenčič

Renato Podbersič: Kronanje Svetogorske Matere Božje in gvardijan p. Romuald Sitar / L´incoronazione della Madonna di Monte Santo ed il padre guardiano Romuald Sitar

Anchise Tempestini: Avtor milostne podobe na Sveti Gori / L´autore dell´immagine venerata nel Santuario di Monte Santo

Ferdinand Šerbelj: Kopije in variante podobe Svetogorske Matere Božje / Copie e varianti dell´immagine della Madonna di Monte Santo

Alessandro Quinzi: Ikonografija zgodbe Uršule Ferligoj / L´iconografia della storia di Ursula Ferligoi

Katra Meke: Ana Katarina pl. Schellenburg, darovalka zlatih kron / Ana Katarina Schellenburg, donatrice delle corone d´oro

Miha Jeršek: Značilnosti draguljev v kroni Svetogorske Matere Božje / Le carateristiche dei gioielli della corona della Madonna di Monte Santo

Organizator / Organizzato da: Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave (ICCHS) Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Frančiškanskim samostanom na Sveti Gori in Restavratorskim centrom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije / Centro internazionale per la ricerca storica comparata (ICCHS) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell´Università di Ljubljana in collaborazione con il Convento francescano di Monte Santo ed il Centro di restauro della Soprintendenza per i Beni Culturali Slovena.

[08] Beneško baročno kiparstvo – trenutno stanje raziskav in nove perspektive / Venetian Baroque Sculpture – Current State of Research and New Perspectives / Scultura veneziana del Sei e Settecento – Stato delle ricerche e nuove prospettive. Posvet / Colloquium, 5. 5. 2017 [poster]

Uvodna beseda / Introduction: Matej Klemenčič, Monica De Vincenti
Maichol Clemente: Tra questioni di metodo e nuovi spunti: il caso (quasi risolto) Le Court-Odescalchi  Metodološka vprašanja in novi predlogi: (skoraj razrešeni) primer Le Court-Odescalchi (respondent Damir Tulić)
Matej Klemenčič: Venetian Sculptors of the 18th Century in Habsburg Lands: the case of Francesco Robba / Beneški kiparji 18. stoletja v habsburških deželah: primer Francesca Robbe (respondent Stanko Kokole)
Damir Tulić: Un motivo e tre scultori: gli angeli di Clemente Molli, Pietro Baratta e Giovanni Marchiori / En motiv in trije kiparji: angeli Clementa Mollija, Pietra Baratte in Giovannija Marchiorija (respondent Simone Guerriero)
Simone Guerriero: La Madonna con il Bambino di Giusto Le Court nella basilica della Salute e la sua fortuna / Marija z detetom v beneški cerkvi Santa Maria della Salute, delo Giusta Le Courta, in njena fortuna (respondent Ruggero Rugolo)
Massimo De Grassi: Francesco Terilli e crocifissi barocchi a Venezia / Francesco Terilli in baročni Križani v Benetkah (respondent Massimo Favilla)
Monica De Vincenti: Il teatro in giardino / Gledališče na vrtu (respondent Nina Kudiš)
Massimo Favilla – Ruggero Rugolo: Per lo studio dello stucco a Venezia: il caso della famiglia Pelli / K raziskavam štuka v Benetkah: primer družine Pelli (respondent Massimo De Grassi)

[07] Irena Benyovsky Latin: Urbana transformacija Dubrovnika v 13. stoletju / The Urban Transformation of Dubrovnik in the 13th Century, 10. 3. 2017

[06] Ana Jenko: Mesto in škof v Istri v srednjem veku: Stanje raziskav / Town and Bishop in Istria in Middle Ages: Current state of research, 29. 11. 2016

[05] Jezuitska cerkev v Ljubljani / Jesuit Church in Ljubljana. Posvet / Colloquium, 22. 10. 2016 [poster]

Matej Klemenčič: Arhitektura šentjakobskih oltarjev
Katra Meke: Bartolomeo Litterini in njegova dela za jezuitsko cerkev sv. Jakoba v Ljubljani
Kristina Preininger: Šentjakobska cerkev v skicirkah Pavla Künla
Barbka Gosar Hirci: Restavratorska dela na slikah iz šentjakobske cerkve
Okrogla miza / Round Table: Nina Kudiš, Uroš Lubej, Robert Peskar; Nataša Polajnar Frelih; Damir Tulić in predavatelji / and the presenters

[04] Sašo Jerše: Schutz und Schirm des Reiches kot bucella panis. Dežele Notranje Avstrije in njihova umeščenost v Sveto rimsko cesarstvo nemške narodnosti v 16. stoletju. Predavanje in predstavitev knjige Saša Jeršeta Im Schutz und Schirm des Reiches – Spielräume der Reichspolitik der innerösterreichischen Landstände im 16. Jahrhundert (Wien: Böhlau Verlag 2016). Sodelujeta Marko Štuhec (Ljubljana) in Arno Strohmeyer (Salzburg), 10. 6. 2016 [text] [poster] [book presentation]

[03] Poznosrednjeveška Furlanija – Komunikacije, migracije, urbana družba / Late Medieval Friuli – Communication, Migration, Urban Society, 30. 5. 2016 [text] [poster]

Donata Degrassi: Ceste in oblikovanje mreže mest v poznosrednjeveški Furlaniji / The Roads and the Formation of a Network of Cities in the Late Medieval Friuli
Miriam Davide: Migracije v Furlaniji v poznem srednjem veku: Lombardi, Toskanci, Germani, Judje in Slovani / Migrations in Friuli in the Late Middle Ages: Lombards, Tuscans, Germans, Jews and Slavs

[02] Lovro Kunčević: Diplomacija in mednarodni status Dubrovniške republike v zgodnjem novem veku / The diplomacy and international status of the Ragusan Republic in the early modern period, 7. 4. 2016 [text

[01] Enrico Lucchese: Likovna umetnost, glasba in gledališče beneškega 18. stoletja v albumu karikatur Antonia Marie Zanettija / Arti figurative, musica e teatro del Settecento veneziano nell’album di caricature di A. M. Zanetti, 8. 3. 2016 [text] [poster]