Back to top

ICCHS - Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave / International Center for Comparative Historical Studies

 

Kulturne izmenjave na križiščih in stičiščih Beneške republike in Svetega rimskega cesarstva / Cultural Exchange at and beyond the Crossroads of the Venetian Republic and the Holy Roman Empire

 

 

Posvet / Colloquium 

 

Arhitekturna zgodovina 5 / Architectural History 5

MESTO V SREDNJEM IN ZGODNJEM NOVEM VEKU / TOWNS AND CITIES DURING THE MEDIEVAL AND EARLY MODERN PERIODS

 

Ljubljana, 24.–25. 11. 2017

Filozofska fakulteta / Faculty of Arts, predavalnica / Room 343

 

Petek, 24. november 2017 / Friday, 24 November 2017

 

9.30–10.00: Otvoritev posveta / Inaugural Addresses

prof. dr. Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani /Dean of the Faculty of Arts, University of Ljubljana

Jernej Hudolin, generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije / Director General of the Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia

 

10.00–13.00: Predseduje / Chair Dušan Mlacović

10.00–10.20: Miha Kosi: Ustanovitev mesta – podelitev mestnih pravic realnost ali konstrukt)

10.20–10.40: Predrag Marković: Regnum et sacerdotium: uloga vjere i politike vladara iz dinastije Arpadovića u postanku gradova Zagreba (1094.) i Čazme (1232.)

10.40–11.00: Diskusija / Discussion

11.00–11.30: Odmor / Coffee Break

11.30–11.50: Irena Benyovsky Latin: Utjecaj mletačke vlasti na urbane promjene istočnojadranskih gradova u 13. stoljeću (izabrani primjeri)

11.50–12.10: Ana Plosnić Škarić: Naručitelji i graditeljska djelatnost u Trogiru u 15. stoljeću

12.10–12.30: Laris Borić: Priča o dva grada (i jednoj dvojnoj komuni): Osor i Cres u zoru ranog novog vijeka

12.30–13.00: Diskusija / Discussion

 

15.30–18.00: Predseduje / Chair Robert Peskar

15.30–15.50: Mojca Marjana Kovač: Milje (Muggia): razlike in podobnosti ohranjenih srednjeveških urbanističnih elementov naselbine

15.50–16.10: Fedja Košir: Urejeni sestoji srednjeveških mest na Slovenskem

16.10–16.30: Diskusija / Discussion

16.30–17.00: Odmor / Coffee Break

17.00–17.20: Aleksander Ostan: Kako se paradigmatski kopernikanski obrat na prehodu iz srednjega v novi vek manifestira v podobi in oblikotvorju mest

17.20–17.40: Živa Deu: Stara naselbinska jedra – zapuščina preteklosti in sodoben življenjski utrip

17.40–18.00: Diskusija / Discussion

 

Sobota, 25. november 2017 / Saturday, 25 November 2017

 

9.30–13.00: Predseduje / Chair Ana Plosnić Škarić

9.30–9.50 : Sofija Sorić: Urbanistička transformacija Zadra od »vrtnog grada« do vojne utvrde

9.50–10.10: Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan: Transformacija srednjovjekovnog grada, primjer Varaždina i Osijeka

10.10–10.30 : Renata Novak Klemenčič, Tim Mavrič: Srednjeveški Koper v baročni preobleki

10.30–11.00: Diskusija / Discussion

11.00–11.30: Odmor / Coffee Break

11.30–11.50: Matej Klemenčič: Spremenljivke in konstante v urbanistični podobi Ljubljane v zgodnjem novem veku

11.50–12.10: Dubravka Botica: Trgovi na Gradecu. O funkciji i oblikovanju javnih prostora u gradovima 17. i 18. stoljeća u Hrvatskoj

12.10–12.30: Dušan Mlacović: Franciscejski kataster kot vir za urbano zgodovino, primer mesta Rab

12.30–13.00: Diskusija / Discussion

 

15.00–17.00: Urbanistične spremembe Ljubljane (vodstvo / guided tour)

 

Zbornik povzetkov

 

Organizator / Organised by

 

Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave (ICCHS), Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije / Department of Art History, Faculty of Arts, University of Ljubljana, International Center for Comparative Historical Studies (ICCHS), Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia