Back to top

Pravilnik za Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave

 

Sklep o ustanovitvi ter predlog pravilnika je bil potrjen na dopisni seji sveta Oddelka za umetnostno zgodovino (12.–16. 11. 2015) in na dopisni seji sveta Oddelka za zgodovino (6.–11. 11. 2015).

 

 

I. USTANOVITEV

V skladu s Pravili Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani se Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave (v nadaljevanju Center) ukvarja z raziskovalno-razvojno in dokumentacijsko dejavnostjo. Deluje v okviru Oddelka za umetnostno zgodovino in Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: ustanovna oddelka). Eden od ustanovnih oddelkov lahko po odločitvi Sveta tega oddelka kadar koli izstopi iz Centra. V tem primeru se smiselno prilagodi obstoječi pravilnik.

 

II. IME

Ime Centra je: Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave: Kulturne izmenjave na križiščih in stičiščih Beneške republike in Svetega rimskega cesarstva

Angleška verzija:

International Center for Comparative Historical Studies: Cultural Exchange at and beyond the Crossroads of the Venetian Republic and the Holy Roman Empire

Kratica: ICCHS

 

III. SEDEŽ

Sedež Centra je v sobi 339 v prostorih Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

 

IV. ČLANSTVO

Člani Centra so lahko učitelji, sodelavci, znanstveni delavci in tehnični sodelavci ustanovnih oddelkov, ki podpišejo pristopno izjavo o članstvu, ne glede na delež zaposlitve ali upokojitev. Članstvo velja vse do pisnega preklica. V projektih ali dejavnostih Centra lahko sodelujejo tudi zunanji sodelavci in študenti. Zunanji člani centra so lahko inštitucije iz Slovenije in drugih držav, s katerimi fakulteta na predlog Centra podpiše dogovor o sodelovanju, in njihovi sodelavci, ki podpišejo izjavo o članstvu.

 

V. ORGANI CENTRA

Vodjo Centra in njegovega namestnika na predlog članov Svetov ustanovnih oddelkov imenujeta in razrešujeta Sveta ustanovnih oddelkov, pri čemer oba Sveta odločata o obeh kandidatih. Mandat vodje centra in namestnika je štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. V odsotnosti vodje Centra njegove obveznosti in odgovornosti prevzame namestnik vodje Centra. Vodja Centra in njegov namestnik morata biti zaposlena na ustanovnih oddelkih, eden na prvem in eden na drugem, pri čemer velja pravilo izmenjavanja (vodja je vsak mandat z drugega ustanovnega oddelka). Center ima mednarodni svetovalni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki sodelujočih inštitucij in drugi mednarodno uveljavljeni raziskovalci.

 

VI. DEJAVNOSTI IN PROJEKTI

Center bo izvajal predvsem naslednje aktivnosti:

- podpora znanstveno-raziskovalnim dejavnostim oddelkov, predvsem v mednarodnem prostoru;

- organizacija gostujočih predavanj, delavnic, seminarjev, konferenc in drugih aktivnosti;

- dokumentiranje umetnostne in druge dediščine srednjega in zgodnjega novega veka, predvsem v Sloveniji, Italiji, Avstriji in na Hrvaškem;

- vodenje dokumentacijskega internetnega portala;

- sodelovanje pri urejanju Fototeke Oddelka za umetnostno zgodovino;

- priprava in izdelava publikacij s področja delovanja v knjižni in neknjižni obliki.

 

VII. POSLOVANJE

Poslovanje Centra, z izjemo stikov z javnostmi, poteka preko skupnih organizacijskih enot in skupnih strokovnih služb Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Če ima Center dovolj lastnih sredstev, se lahko zaposli sodelavca za izvajanje posameznega projekta, dejavnosti ali za administrativne potrebe. Sredstva Centra se stekajo na transakcijski račun Filozofske fakultete. Center ima svoje stroškovno mesto. Vodji Centra in njegovemu namestniku je omogočen vpogled v celotno stanje, stanje na posameznem projektu in posameznih dejavnostih. Sredstva določenega projekta, ki se izvaja kot projekt Centra, se uporabljajo namensko za izvajanje tega projekta.

 

VIII. FINANCIRANJE

Finančna sredstva Center pridobiva z lastno dejavnostjo, s prodajo publikacij, z opravljanjem dejavnosti za druge naročnike, preko razpisov in pogodb za pridobljene in sprejete projekte ter iz skladov in donacij iz domačih in mednarodnih virov.

V primeru izstopa enega oddelka ali prenehanja delovanja centra bosta ustanovna oddelka poskrbela za dokončanje tekočih projektov in za namensko porabo projektnih sredstev v okviru omenjenih projektov. Morebitna sredstva, ki jih center pridobi s strani enega od obeh ustanovnih oddelkov in niso bila porabljena do izstopa ali ukinitve centra, se vrnejo na oddelek, ki je omenjena sredstva centru zagotovil. Vsa druga sredstva s stroškovnega mesta centra, ki niso sredstva projektov centra  in ki niso sredstva, ki jih je za delovanja centra zagotovil kateri od ustanovnih oddelkov, se ob izstopu ali ukinitvi centra enakomerno razdelijo med oba oddelka.

 

IX. HONORIRANJE

Vsa plačila so usklajena s cenikom Filozofske fakultete.

 

X. UVELJAVITEV PRAVILNIKA

Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga potrdi Senat Filozofske fakultete. Pravilnik je dostopen v tiskani in elektronski obliki.