Back to top

OBVESTILO V ZVEZI S PROŠNJAMI ZA NADALJEVANJE OZIROMA DOKONČANJE ŠTUDIJA

Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent prekinil študij, mora (v skladu s Statutom UL) za nadaljevanje študija vložiti prošnjo na Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje.

Prekinitev študija se računa od dne, ko je študent izgubil status študenta.

Če se je v času prekinitve študija spremenil študijski program, določi organ iz prvega odstavka študentu diferencialne izpite ali druge dodatne obveznosti kot pogoj za nadaljevanje študija.

Če je zaradi napredka stroke v času daljše prekinitve študija postalo znanje, ki se je zahtevalo na posameznem izpitu pred prekinitvijo študija, neustrezno, lahko organ iz prvega odstavka poleg določitve diferencialnih obveznosti odloči, da mora študent ponovno opraviti posamezne izpite ali druge obveznosti, ki jih je pred prekinitvijo študija že opravil.

 

Kandidati, ki želijo nadaljevati in dokončati študij po več kot dveletni prekinitvi,  morajo oddati prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija preko študentskega informacijskega sistema VIS  (navodilo v Obvestilu glede oddaje študentskih prošenj). Izjema velja za študente, ki želijo vložiti prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje  študija in še nikoli niso bili vodeni v študentskem informacijskem sistemu (VIS). Ti oddajo prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija na obrazcu PR-NAD.

Natisnjeno prošnjo oz. čitljivo izpolnjen obrazec (če kandidat še ni voden v študentskem informacijskem sistemu)  je potrebno podpisati in skupaj z izvirnikom  indeksa, oddati v Referatu za dodiplomski študij ali poslati priporočeno po pošti na naslov: Filozofska fakulteta, Referat za dodiplomski študij, Aškerčeva 2, 1000 LJUBLJANA,  s pripisom »Študentska prošnja«.

Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje rešuje popolne prošnje potem, ko pridobi mnenje oddelka/-ov.

Po oddaji vloge za nadaljevanje in dokončanje študija je izstavljen račun za plačilo zneska, določenega s cenikom FF. Indeks ter pisni sklep prejmejo kandidati priporočeno po pošti.       

Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov po telefonu ni mogoče  pridobiti informacij o rešitvi prošnje.

Referat za dodiplomski študij     

 

FF, junij 2018