Back to top

Obvestilo za študente, ki jim ni uspelo zaključiti študija po starem študijskem programu

 

Študenti, ki niso uspeli zaključiti študija do 30. 9. 2016 po starih študijskih  programih, lahko zaključijo študij s prehodom na bolonjski študijski program. Študent odda preko sistema VIS prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija.

 

Študent, ki želi diplomirati po novem, bolonjskem programu, mora biti v ta program tudi vpisan, in sicer vsaj v en (torej zadnji) letnik tega študijskega programa. Na podlagi študentove prošnje oddelek določi diferencialne obveznosti in letnik, v katerega se lahko vpiše. V primeru, da želi študent zaključiti študij po enopredmetnem študijskem programu, mora to eksplicitno navesti v prošnji.

 

Več informacij glede oddaje prošenj se nahaja na povezavi http://www.ff.uni-lj.si/studij/dodiplomski_studij_1_stopnja/obvestila_navodila/studentske_prosnje.

 

V skladu  z XI. točko vsakoletnega razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe  se mora študent prijaviti za vpis po merilih za prehode v višji (ali isti)  letnik bolonjskega študijskega programa  tudi prek spletnega portala eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/ .

Prijavni rok za vpis po merilih za prehode običajno traja od 1. do 16. septembra. Pri vpisu na izredni študij je potrebno plačati šolnino. Šolnina se obračuna v skladu z veljavnim cenikom FF, in sicer sorazmerno z deležem neopravljenih obveznosti. 

Pri izračunu stroškov opravljanja manjkajočih obveznosti študija se upošteva vrednost kreditnih točk (KT) posameznega predmeta in višino šolnine (13. člen Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL) za letnik študijskega programa. Strošek opravljanja posameznega predmeta  se izračuna tako, da se določi vrednost kreditne točke glede na višino šolnine posameznega letnika (ena kreditna točka se ovrednoti kot ena šestdesetina šolnine), ki se pomnoži s številom kreditnih točk predmeta (16. člen Pravilnika).V primeru, da je manjkajočih obveznosti toliko, da znesek preseže polno šolnino za izredni študij, se obračuna šolnina za letnik izrednega študija.

 

Skladno s Cenikom FF za študijsko leto 2016/17  je potrebno za vsako manjkajočo KT plačati 46,68 evrov. Šolnino je mogoče poravnati v dveh obrokih, polovico ob vpisu, drugo polovico sredi januarja.

Na bolonjskih študijskih programih se diplomske obveznosti ne plačujejo posebej in se glede plačila upoštevajo kot ena od izpitnih obveznosti.

 

Link na prevedbe

Referat za dodiplomski študij,  2016