Back to top

OBVESTILO ŠTUDENTOM, KI ŽELIJO UVELJAVLJATI POSEBEN STATUS

Študenti, ki želijo uveljavljati poseben status (status študenta s posebnimi potrebami, status študenta športnika, status študenta priznanega umetnika, status starša) in z njim povezane prilagoditve študijskega procesa, naj vložijo ustrezno prošnjo. Prošnjo oddajo po postopku, opisanem v obvestilu glede oddaje študentskih prošenj.

Prošnji je potrebno dodati ustrezna dokazila.

Priznavanje statusa in s tem povezane prilagoditve študijskega procesa podrobneje urejajo Merila za reševanje študentskih prošenj za študente prve in druge stopnje v točki 8, ki določajo:

 

Status študenta s posebnimi potrebami

OŠVU lahko na podlagi prošnje študenta prizna študentu status študenta s posebnimi potrebami ter prilagoditve, ki jih tak študent pri svojem študiju potrebuje.

Status študenta s posebnimi potrebami se študentu prizna na osnovi prošnje, ki ji priloži ustrezno dokumentacijo, npr. ustrezno mnenje pristojne komisije za usmerjanje otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, mnenje invalidske komisije, zdravniška mnenja ipd.

 

Status študenta športnika

OŠVU lahko na podlagi prošnje študenta prizna študentu status študenta športnika ter prilagoditve, ki jih tak študent pri svojem študiju potrebuje.

Status študenta športnika je priznan študentu na osnovi prošnje, ki ji priloži potrdilo o kategorizaciji pri Olimpijskem komiteju Zveze športnih organizacij Slovenije.

 

Status študenta starša

OŠVU lahko na podlagi prošnje študenta prizna študentu status študenta starša ter prilagoditve, ki jih tak študent pri svojem študiju potrebuje.

Status študenta starša je priznan študentu na osnovi prošnje, ki ji priloži rojstni list živorojenega otroka.

 

 Priznavanje prilagoditev študijskega procesa in status študenta priznanega umetnika

Študentje, ki aktivno sodelujejo na vrhunskih strokovnih in kulturnih prireditvah, lahko zaprosijo za prilagoditev študijskega procesa (posebni izpitni roki, delni izpiti, spregled obvezne prisotnosti ipd.). O teh prošnjah odloča Senat FF na podlagi predhodnega mnenja oddelka, ki presodi, katere prilagoditve lahko študentu omogoči glede na študentovo umetniško udejstvovanje in glede na naravo in zahteve študijskega programa.

Študenti morajo priložiti naslednja dokazila: 

·         primarne dokumente: dokazila o prejetih nagradah oz. priznanjih za izjemne dosežke na umetniškem področju, ki jih izdajo ustrezne ustanove na državnem ali mednarodnem nivoju, potrdilo pristojnega ministrstva o statusu kulturnega delavca ali o umetniškem dosežku (brez primarnih dokazil status ni mogoč),

·         sekundarne dokumente, ki imajo dopolnilno in pojasnjevalno vlogo, npr. bibliografski podatki kandidata oz. kritiške reference z umetniškega področja, dokazila o članstvu v nacionalni ali mednarodni organizaciji s področja umetnosti in druga potrdila o statusu aktivnega umetniškega delovanja na državnem ali mednarodnem nivoju.

 

Marec, 2019