Back to top

Pravilnik o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje

 

I. Splošne določbe

 1. člen

Ta pravilnik določa splošni pogoje in postopke ob zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje in ne more posegati v pogoje in način zaključevanja študija, kot jih predvideva besedilo akreditiranega študijskega programa, v katerega je študentka vpisana.

 

 1. člen

V pravilniku uporabljen ženski slovnični spol (študentka, učiteljica, itn.) se nanaša na kateri koli spol.

 

 1. člen

Diplomski izpiti in zagovori diplomskih in seminarskih del v študijskih programih prve stopnje so po načinu razpisovanja rokov, prijavljanja, odjavljanja ter drugih vidikov izvedbe izenačeni z ostalimi izpiti. Če študijski program tega ne predvideva, za pristop k zagovoru diplomskega dela ali k diplomskemu izpitu ni treba imeti opravljenih vseh ostalih študijskih obveznosti. Študentka študij zaključi in pridobi ustrezni strokovni naslov, ko opravi vse študijske obveznosti iz akreditiranega študijskega programa v obsegu 180 ETCS ter ima poravnane vse finančne in druge obveznosti do Filozofske fakultete.

 1. člen

Če tako predvideva študijski program, študentka zaključi študij z diplomskim delom. Diplomsko delo je izdelek, s katerim študentka dokaže celovito poznavanje področja, s katerega je tema njenega dela.

Diplomsko delo mora biti rezultat samostojnega dela kandidatke. Diplomsko delo je lahko tudi rezultat dela dveh ali več kandidatk, pri čemer mora biti iz njega razviden prispevek posamezne kandidatke.

 

 1. člen

Diplomsko delo je javni dokument, katerega izvod je shranjen in dostopen v oddelčni knjižnici in Repozitoriju UL.

 

II. Izbira in prijava teme diplomskega dela

 

 1. člen

Študentka temo diplomskega dela prijavi v skladu z vpisanim študijskim programom in v soglasju z mentorico. Študentka, ki želi prijaviti skupno diplomsko delo na dvopredmetnem študijskem programu, mora pridobiti pisno soglasje mentoric z obeh vpisanih študijskih programov.

 

 1. člen

 Študentka prijavi izbrano temo diplomskega dela v skladu s študijskim programom, oziroma najkasneje do pričetka šestega semestra študija v študentskem informacijskem sistemu.

 

 1. člen

V primeru skupnega diplomskega dela na dvopredmetnem študijskem programu, ki se izvaja na dveh oddelkih, se mentorici dogovorita, kateri oddelek bo vodil formalne postopke v zvezi z zaključevanjem študija. Izbrani oddelek je dolžan drugi oddelek obveščati o vseh fazah postopka v zvezi z izdelavo in zagovorom diplomskega dela.

 1. člen

Če želi študentka spremeniti temo svojega diplomskega dela, mora oddati novo prijavo v študentski informacijski sistem. Temo lahko spremeni le ob soglasju mentorice/mentoric in predstojnice/predstojnic oddelka/oddelkov.

 

III. Izbira mentorice

 1. člen

Študentka izbere mentorico iz vrst habilitiranih visokošolskih učiteljic (docentka, izredna profesorica ali redna profesorica), ki so vključene v izvajanje vpisanega študijskega programa. Somentorico diplomskega dela lahko v soglasju z mentorico in predstojnico oddelka izbira tudi izven oddelka ali fakultete, ne glede na to, ali je somentorica vključena v izvajanje študijskega programa. Somentorica je lahko visokošolska učiteljica (docentka, izredna profesorica, redna profesorica ali lektorica z doktoratom), znanstvena delavka (znanstvena sodelavka, višja znanstvena sodelavka, znanstvena svetnica) s področja teme diplomskega dela, visokošolska sodelavka z doktoratom s področja teme diplomskega dela ali strokovnjakinja z doktoratom s področja teme diplomskega dela.

Pri ocenjevanju diplomskega dela lahko sodelujejo le visokošolske učiteljice (docentka, izredna profesorica ali redna profesorica).

 

 1. člen

Študentka sme zamenjati mentorico ali somentorico v soglasju s predstojnico oddelka in prejšnjo mentorico.

 

IV. Izdelava diplomskega dela

 

 1. člen

Diplomsko delo mora biti napisano v skladu z učnim načrtom, praviloma v slovenskem jeziku.

 

 1. člen

V tujem jeziku se lahko piše diplomsko delo v okviru študija tujega jezika in književnosti, če tako predvideva študijski program. O jeziku, v katerem se piše skupno diplomsko delo na dveh jezikovnih programih, se dogovorita mentorici.

Izjemoma lahko piše študentka diplomsko delo v angleškem jeziku, če se študij izvaja v tujem jeziku, oziroma so za to podani drugi utemeljeni razlogi (tuja študentka, tuja mentorica ipd.). O tem odloča Senat Filozofske fakultete.

Vsa diplomska dela, napisana v tujem jeziku, morajo vsebovati izčrpen povzetek v slovenščini.

 

 1. člen

Diplomsko delo mora biti oblikovno in jezikovno ustrezno. Tehnična priporočila o izdelavi diplomskega dela so sestavni del tega pravilnika.

Oddelki lahko izdelajo natančnejša tehnična navodila (npr. o obveznih poglavjih in standardu citiranja), ki morajo biti objavljena na spletnih straneh oddelka. V primeru skupnega diplomskega dela se oddelka dogovorita, po katerem standardu citiranja mora biti skupna diplomska naloga izdelana.

 

V. Pregled diplomskega dela in preverjanje podobnosti vsebine diplomskega dela

 

 1. člen

Študentka predloži diplomsko delo v pregled mentorici (in somentorici) oziroma obema mentoricama. Če študentka ne dobi povratne informacije o svojem delu v roku enega meseca, se lahko pritoži predstojnici, ki mora ustrezno ukrepati. V navedeni rok ne šteje čas od 15. julija do 20. avgusta.

Ko mentorica/ici in somentorica/-ici presodi/ta, da je diplomsko delo vsebinsko ustrezno in primerno za zagovor, o tem pisno obvesti/ta študentko in tajništvo oddelka.

 

Po prejemu povratne informacije, da je diplomsko delo vsebinsko ustrezno s strani mentoric oziroma morebitnih somentoric, študentka pred prijavo na zagovor, kot je opredeljeno v VI. poglavju tega pravilnika, v študentski informacijski sistem odda elektronsko obliko pisnega diplomskega dela. Natančna navodila so na voljo na spletni strani fakultete.

 

Vsako diplomsko delo se glede podobnosti vsebine z drugimi deli pred zagovorom preveri s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine. Preverjanje podobnosti vsebine se izvede avtomatično po oddaji elektronske oblike pisne diplomske naloge v študentski informacijski sistem in se izdela analiza. O rezultatu preverjanja podobnosti vsebine študentka prejme obvestilo v študentskem informacijskem sistemu.

 

Mentorica/ici in morebitna/i somentorica/-ici v desetih delovnih dneh preverijo dele vsebine pisnega diplomskega dela, ki jih je programska oprema označila kot enake oziroma podobne. Pri tem uporabijo analizo programske opreme in/ali interaktivni prikaz podobnosti v programski opremi ter pisno zaključno delo študija, ki je predmet preverjanja. V vizualnem in vsebinskem pregledu presodijo, ali je študentka podobne dele besedila ustrezno označila kot citirane in navedla vire ali pa gre za plagiat.

Če mentorica/ici in morebitna/i somentorica/-ici v desetih delovnih dneh ne preverijo previsokega deleža podobne vsebine, sta o tem obveščeni predstojnici oddelkov.

 

Mentorica/-ici in morebitna/i somentorica/-ici lahko delo odobrijo, če so podobne vsebine pravilno citirane in je diplomsko delo v zahtevanem deležu rezultat študentkinega samostojnega dela, ali zahtevajo, da študentka delo ustrezno popravi. V primeru, ko so izpolnjeni pogoji za uvedbo disciplinskega postopka, zadevo posredujejo disciplinskemu organu oz. pristojni osebi za uvedbo postopka. Postopek o disciplinski odgovornosti se vodi skladno s Pravilnikom o disciplinski odgovornosti študentov UL.

 

 Če je/sta mentorica/-ici in morebitne somentorica/-ici zahtevala/i, da študentka pisno diplomsko delo študija popravi, študentka popravljeno delo ponovno odda v študijskem informacijskem sistemu. S programsko opremo se ponovno preveri podobnost vsebine z deli v korpusu programske opreme in izdela analizo, ki se shrani v tajništvu.

 

Mentorica/-ici in morebitna/i somentorica/-ici v naslednjih desetih delovnih dneh delo odobrijo, če so podobne vsebine pravilno citirane in je pisno diplomsko delo študija v zahtevanem deležu rezultat študentkinega samostojnega dela. Če diplomsko delo ni ustrezno popravljeno, mentorica/-ici in morebitna/i somentorica/-ici pisno diplomsko delo negativno ocenijo. V primeru, ko so izpolnjeni pogoji za uvedbo disciplinskega postopka, mentorica/-ici in morebitna/i somentorica/-ici zadevo posredujejo disciplinskemu organu oz. pristojni osebi za uvedbo postopka.

 

VI. Oddaja diplomskega dela in prijava na zagovor

 

 1. člen

Študentka se prijavi na zagovor diplomskega dela preko študentskega informacijskega sistema, ko pridobi soglasje mentorice/mentoric (v primeru somentorstva pa še somentorice), da je diplomsko delo vsebinsko primerno in pripravljeno za zagovor ter da so podobne vsebine ustrezno citirane.

 

Študentka ob prijavi na zagovor v tajništvo oddelka odda:

-           podpisano soglasje mentorice, da je diplomsko delo vsebinsko primerno in pripravljeno za zagovor ter da so podobne vsebine ustrezno citirane (obrazec št. 1),

-           ustrezno število vezanih izvodov diplomskega dela glede na število članov komisije za zagovor. Od tega mora 1 izvod (oziroma 2 v primeru skupnega diplomskega dela) oddati v trdi vezavi (knjižnični izvod), ostale izvode pa spiralno vezane.

-           podpisano izjavo ob oddaji diplomskega dela (obrazec št. 2).

 

Tajništvo oddelka tiskane izvode diplomskega dela posreduje članicam komisije za oceno in zagovor diplomskega dela.

Roke za zagovor diplomskih del razpiše oddelek na enak način kot roke za ostale izpite.

 

 1. člen

Študentka lahko v soglasju z mentorico ob oddaji diplomskega dela na dekanjo naslovi prošnjo za začasno nedostopnost vsebine pisnega diplomskega dela iz naslednjih razlogov:

-           zaščite poslovnih skrivnosti,

-           zaščite rezultatov zaradi uveljavljanja pravic intelektualne lastnine,

-           zagotavljanja varnosti ljudi in narave,

-           varovanja tajnih podatkov.

 

V prošnji je potrebno navesti razloge za začasno nedostopnost vsebine in predlagati dolžino obdobja začasne nedostopnosti ter priložiti ustrezna dokazila.

Če dekanja prošnji ugodi, se sklep o začasni nedostopnosti vsebine diplomskega dela študija vroči študentki, mentorici/mentoricam in referatu ter priloži tiskanim izvodom zaključnega dela študija. Če dekanja prošnjo zavrne, se sklep vroči študentki, mentorici/ mentoricam in referatu.

Odločitev dekanje je dokončna.

 

 1. člen

Če študentka diplomskega dela ne odda v dveh letih od prijave teme, tema dela zapade in jo je potrebno ponovno prijaviti.

 

VII. Zagovor diplomskega dela

 

 1. člen

 Zagovor diplomskega dela lahko v skladu s študijskim programom poteka:

•          v okviru seminarja ali

•          pred komisijo za zagovor diplomskega dela, ki jo določi predstojnica oddelka.

Skupno diplomsko delo na dvopredmetnih programih se zagovarja pred komisijo, ki so sestavljajo članice z obeh oddelkov, oziroma izvajalke obeh študijskih programov.

 Zagovor diplomskega dela je javen.

 

 1. člen

Komisija za zagovor diplomskega dela je sestavljena iz najmanj dveh članic. Mentorica/mentorici in somentorica so člani komisije po svoji funkciji, vendar ji ne morejo predsedovati. Zagovor diplomskega dela pred komisijo lahko traja največ 90 minut.

 

 1. člen

Po končanem zagovoru mentorica in članice komisije za zagovor podpišejo zapisnik o zagovoru diplomskega dela, iz katerega je razvidna skupna ocena diplomskega dela in njegovega zagovora. Zapisnik se posreduje v tajništvo oddelka, kjer se ocena vnese v študentski informacijski sistem, zapisnik pa posreduje referatu za dodiplomski študij.

 

 1. člen

Referat za dodiplomski študij izda začasno potrdilo o zaključku študija, ko je študentka opravila vse študijske obveznosti iz študijskega programa v obsegu 180 ETCS. Potrdilo o zaključenem študiju je uradni dokument, ki velja do podelitve diplomske listine.

 

VIII. Končne določbe

 

 1. člen

Pravilnik začne veljati 1. 10. 2018. Do takrat je v veljavi stari Pravilnik o zaključku študija na univerzitetnih programih prve stopnje.

 

Priloge pravilnika: