Back to top

 

Drugi postopki

 

Vpis drugih dosežkov študenta v času študija v prilogo k diplomi  

 

V prilogi k diplomi se lahko zabeležijo naslednji dosežki študenta v času študija:  

• uradne študijske izmenjave in prakse (ERASMUS, CEEPUS …),

• univerzitetna Prešernova nagrada,

• fakultetna Prešernova nagrada,

• sodelovanje v organih Univerze v Ljubljani (predsednik ŠSUL, podpredsednik ŠSUL, član ŠSUL, tajnik ŠSUL, študent senator UL, mesto v komisijah in delovnih skupinah senata UL in ŠSUL, predstavnik študentov v upravnem odboru UL),

• sodelovanje v organih članice UL (predsednik ŠS, podpredsednik ŠS, tajnik ŠS, član ŠS, študent senator, mesto v komisijah in delovnih skupinah, član upravnega odbora/prodekan študent),

• tutor študent, koordinator tutorjev študentov, demonstrator.    

 

Za vse podatke, ki jih študent želi uveljavljati, mora sam priskrbeti ustrezna dokazila/potrdila.    

 

Študent se za vpis v prilogo k diplomi odloči prostovoljno. V Referatu za doktorski študij (3. stopnja) odda obrazec »Vloga za vpis drugih dosežkov študenta v času študija v prilogo k diplomi« in priloži dokazila/potrdila. Obrazec morajo študenti doktorskega študija oddati do zagovora doktorske disertacije. Naknadnih vlog in dokazil/potrdil ne bo mogoče upoštevati.

                                        

 

Izbirni predmeti za študente drugih visokošolskih zavodov

 

  • Študent drugega visokošolskega zavoda se o izbiri izbirnega predmeta dogovori z izvajalcem predmeta.
  • V primeru pozitivnega dogovora študent izpolni in natisne obrazec Vpis zunanjih izbirnih predmetov, pridobi podpis izvajalca in ga odda v Referat za doktorski študij (3. stopnja). 
  • Če izbirni predmet ni temeljni predmet, študent k obrazcu priloži še Učni načrt doktorskega seminarja, ki ga izpolni izvajalec predmeta. Prevod v angleščino ni potreben, razen imena predmeta. 
  • Referat študenta in izbirni predmet elektronsko zavede ter študentu posreduje Obvestilo o opravljenih izpitih (rumena prijavnica k izpitu).
  • Po opravljenem izpitu študent v Referat odda izpolnjeno in podpisano Obvestilo o opravljenem izpitu (rumeno prijavnico k izpitu), na podlagi katerega prejme uradno potrdilo o opravljenem izpitu. 
  • Stroške izvedbe in opravljanja izpita krije fakulteta, na katero je študent vpisan v skladu s cenikom FF UL.