Back to top

 

 

Oddaja in zagovor doktorske disertacije

 

Rok za predložitev doktorske disertacije

Študent mora najkasneje v štirih letih od dneva, ko je bila na Senatu UL sprejeta tema doktorske disertacije, fakulteti predložiti izdelano doktorsko disertacijo v 7 izvodih oziroma v 8 izvodih, če je komisija za oceno doktorske disertacije štiričlanska.  

Študent lahko doktorsko disertacijo odda šele, ko ima opravljene vse preostale obveznosti, določene s študijskim programom.  

 

Podaljšanje roka za predložitev doktorske disertacije

Študent, ki iz opravičljivih razlogov doktorske disertacije ne more predložiti v roku iz prejšnjega odstavka, lahko zaprosi za podaljšanje roka za oddajo doktorske disertacije oziorma podaljšanje veljavnosti teme, pri čemer se lahko rok podaljša enkrat, in sicer največ za eno leto.

Rok za oddajo doktorske disertacije oziroma veljavnosti teme se lahko izjemoma podaljša še za največ eno leto, če so za to podani ustrezni opravičljivi (zdravstveni in/aali socilani) razlogi ali če je to izrednega pomena za raziskavo in razvoj stroke.  

O oddani prošnjah na podlagi mnenja Komisije za doktorski študij s sklepom odloči Senat FF.

 

Struktura, obvezni elementi, obseg in oblika doktorske disertacije

Doktorska disertacija vsebuje:

- naslov v slovenskem in angleškem oziroma drugem jeziku v primeru študija tujega jezika in književnosti;

- izvleček v slovenskem in angleškem jeziku (največ 300 besed) ter najmanj pet ključnih besed v obeh jezikih;

- kazala (vsebine, slik, preglednic, okrajšav);

- seznam člankov, ki so bili objavljeni iz vsebine doktorata, vključno z Izjavo o založniških pravicah, kjer je to potrebno;

- uvod s povzetkom teze iz dispozicije doktorske disertacije;

- pregled področja;

- namen in hipoteze oziroma raziskovalna vprašanja;

- raziskovalno metodologijo;

- rezultate;

- razpravo;

- sklepe;

- uvod, zaključek in obsežen povzetek v slovenskem jeziku, če je disertacija pisana v drugem jeziku;

- zahvalo avtorja, ki ni nujna sestavina;

- seznam literature;

- podpisano izjavo študenta o avtorstvu, s katero:

  • potrdi, da je disertacija rezultat njenega samostojnega dela;
  • potrdi, da je tiskana oblika doktorske disertacije istovetna elektronski obliki pisne doktorske disertacije;
  • potrdi, da je pridobila vsa potrebna dovoljenja za uporabo podatkov in avtorskih del v pisni doktorski disertaciji in jih v pisni doktorski disertaciji jasno označila;
  • potrdi, da je pri pripravi pisne doktorske disertacije ravnala v skladu z etičnimi načeli in, kjer je to potrebno, za raziskavo pridobila soglasje etične komisije;
  • soglaša z uporabo elektronske oblike pisne doktorske disertacije za preverjanje podobnosti vsebine z drugimi deli s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine, ki je povezana s študentskim informacijskim sistemom članice;
  • soglaša, da na UL neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenese pravico reproduciranja, vključno s pravico shranitve v elektronski obliki ter pravico dajanja doktorske disertacije na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija UL, razen v primeru zaupne narave doktorske disertacije;
  • potrdi, da je [za zaključna dela na 3. stopnji študija, sestavljena iz člankov] od založnic, na katere je predhodno izključno prenesla materialne avtorske pravice na člankih, pridobila potrebna soglasja za vključitev člankov v tiskano in elektronsko obliko doktorske disertacije;
  • potrdi, da dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v pisni doktorski disertaciji in izjavi ter objavo pisne doktorske disertacije;
  • potrdi, da dovoljuje uporabo rojstnega datuma v zapisu COBISS;

- morebitne druge priloge.

 

Doktorska disertacija mora biti vezana v formatu A4. Platnica, naslovnica in hrbtni naslov morajo biti pripravljeni v skladu s prilogami 1, 2 in 3 Pravilnika o študiju na programu tretje stopnje.

Doktorska disertacija praviloma ne sme biti daljša od 650.000 znakov s presledki (šteje čisto besedilo brez prilog).

Doktorska disertacija mora biti napisana in urejena skladno s pravili za urejanje znanstvenih in strokovnih besedil na ustreznem oddelku FF. Za jezikovno pravilnost disertacije je odgovoren študent, Komisija za spremljanje doktorskega študenta (KSDŠ) pa lahko disertacijo zavrne, če ni pripravljena v skladu z navodili tega člena.

Način oddaje in število izvodov

Pred oddajo doktorske disertacije v ocenjevanje mentor in / ali somentor poda/ta pisno soglasje. Študent lahko predloži doktorsko disertacijo v oceno tudi brez poprejšnjega soglasja mentorja / somentorja, vendar mora/ta mentor / somentor pisno pojasniti, zakaj se ne strinja/ta s predložitvijo.

Študent odda najprej tri (oziroma 4, če ima somentorja) spiralno vezane izvode doktorske disertacije v Referat za doktorski študij, ki preveri, če študent izpolnjuje vse ostale pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pred oddajo doktorske disertacije v ocenjevanje.

 

Ocena doktorske disertacije in mnenje o ustreznosti izvirnega znanstvenega prispevka

 

Člani Komisije za spremljanje doktorskega študenta so dolžni najkasneje v 2 mesecih po prejemu diserttacije predložiti v Referat za doktorski študij, ki se obravnava na Senatu FF.Skupaj z oceno disertacije člani oddajo tudi mnenje ustreznosti objavljenega oziorma v objavo sprejetega izvirnega znanstvenega prispevka.

 

Če Senat FF doktorsko disertacije sprejme, mora študent pred zagovorom doktorske disertacije v referat predložiti 4 trdo vezanih izvodov doktorske disertacije in elektronsko verzijo na zgoščenki v ustreznem formatu, primernem za objavo na spletni strani FF.  

Doktorska disertacija mora vsebovati v vsakem od izvodov na zadnji strani pisno izjavo študenta o avtorstvu doktorske disertacije.

 

Zagovor doktorske disertacije je praviloma v roku enega meseca od sprejema doktorske disertacije na Senatu FF. Od sprejema doktorske disertacije na Senatu FF do njenega zagovora mora miniti najmanj 7 delovnih dni. Termin zagovora doktorske disertaacije določi predsednik Komisije za spremljanje doktorskega študenta v soglasju z ostalimi člani in študentom.

 

Če je študent ob oddaji doktorske disertacije v Referat za doktorski študij oddal dokazilo uredništva, da je bil izvirni znanstveni prispevke sprejet v objavo, mora - po objavi izvirnega znanstvenega prispevka - v Referat za doktorski študij reldožiti tudi potrdilo o dejansko objavljenem izvirnem znanstvenem prispevku, ki je pogoj za promocijo.