Back to top

 

 

Potrjevanje teme doktorske disertacije  

 

Pred obravnavo na Komisiji za doktorski študij (KDRŠ) in Senatu FF morata strinjanje s prijavljeno temo doktorske disertacije s podpisom potrditi mentor in morebitni somentor. 

 

Komisija za spremljanje doktorske študentke (v nadaljevanju: KSDŠ) spremlja študenta od prijave teme doktorske disertacije do ocene in njenega zagovora. Referat za doktorski študij najkasneje v 7 dneh od prejema popolne prijave teme doktorske disertacije pozove predstojnika oddelka, da v dogovoru z mentorjem in koordinatorjem področja predlaga člane Komisije za spremljanje doktorskega študenta (KSDŠ) ter izmed ocenjevalcev KSDŠ določi predsednika, ki koordinira delo članov in pripravi skupno oceno ustreznosti teme. Senat FF v roku 30 dni od prijave teme na predlog Komisije za doktorski študij (KDRŠ) imenuje KSDŠ. Mentor in somentor sta lahko člana KSDŠ, vendar ne sodelujeta pri ocenjevanju.

 

Predstavitev dispozicije doktorske disertacije

Študent članom KSDŠ in raziskovalni javnosti še pred ocenjevanjem ustno predstavi svoje delo: koncept doktorske disertacije, raziskovalna vprašanja in hipoteze, predvideno metodologijo, predvidene vire ter izvedbeni načrt.

Predstavitev organizira predsednik KSDŠ najkasneje v 45 dneh po imenovanju KSDŠ, pri čemer v ta rok ne šteje obdobje od 15. julija do 20. avgusta.  

KSDŠ pripravi zapisnik o predstavitvi, ki vključuje morebitne pripombe ter rok za dopolnitev prijave teme doktorske disertacije. Predsednik KSDŠ zapisnik predloži v Referat za doktorski študij, študentko, mentorja in morebitnega somentorja pa obvesti o pripombah ter roku, v katerem mora študent posredovati popravke oziroma dopolnitve dispozicije doktorske disertacije.

 

Popravki dispozicije doktorske disertacije po javni predstavitvi

KSDŠ lahko že med ocenjevanjem dispozicije doktorske disertacije posreduje študentu morebitne predloge za njeno izboljšanje, vendar lahko to stori le enkrat.

Študent mora popravke oz. dopolnitve oddati v RDrŠ v roku, kot ga je določila KSDŠ.

Tudi če študent na predloge ne odgovori v določenem roku, mora KSDŠ napisati oceno o ustreznosti teme. Rok za pripravo ocene o ustreznosti teme doktorske disertacije se podaljša za čas, ki ga je KSDŠ določila študentu za popravke oziroma dopolnitve.

 

Potrditev ocene o primernosti teme doktorske disertacije

Oceno KSDŠ o ustreznosti teme doktorske disertacije obravnava KDRŠ najpozneje v dveh mesecih po oddaji v Referat za doktorski študij in jo posreduje v potrditev Senatu FF.

Po potrditvi na Senatu FF Referat za doktorski študij temo posreduje v obravnavo na UL.

Senat UL najkasneje v dveh mesecih odloči o predlagani temi in o (ne) soglasju obvesti FF, FF pa obvesti študenta, mentorja in somentorja ter člane KSDŠ.