Back to top

 

Prestavitev preliminarnih rezultatov raziskovalnega dela pred zagovorom doktorske disertacije

 

Ko je – po presoji mentorija in študenta – raziskovalno delo v zaključni fazi in ko je že mogoče podati sklepe v skladu s postavljenimi hipotezami oziroma raziskovalnimi vprašanji, študent odda delovno verzijo doktorske disertacije članiom Komisije za spremljanje doktorskega študenta (KSDŠ), mentorju in somentorju ter jim predstavi rezultate raziskovalnega dela, s poudarkom na glavnih ugotovitvah in prispevku k znanosti.

 

O predstavitvi se napiše zapisnik, v katerem se navedejo ali priložijo pisna vprašanja članov KSDŠ in sklep o uspešnosti/neuspešnosti predstavitve. V primeru potrebnih popravkov delovne verzije doktorske disertacije KSDŠ študentu določi rok za predložitev popravkov delovne verzije doktorske disertacije, ki ne sme biti daljši od enega leta. Predstavitev je praviloma javna. Zlasti v primeru podatkov zaupne narave lahko mentor, somentor in študent predlagajo, da predstavitev ni javna. V tem primeru je namenjena le članom KSDŠ ter mentorju in somentorju.

 

Predsednik KSDŠ zapisnik o predstavitvi predloži v Referat za doktorski študij.

 

Predstavitev rezultatov raziskovalnega dela, ki je bila neuspešna, se lahko ponovi le enkrat.