Back to top

 

 

Prijava teme doktorske disertacije    

 

Rok in način prijave teme

 

Študent mora najkasneje do 21. decembra v drugem letniku študija prijaviti temo doktorske disertacije (velja za vpisane od 2013/14 dalje).

Študent prvega letnika prijavi temo doktorske disertacije do 1. junija tekočega študijskega leta (velja za vpisane pred 2013/14).

 

Študent odda prijavo teme v Referat za doktorski študij (3. stopnja) (RDrŠ).

Prijava teme doktorske disertacije poteka elektronsko, preko portala študentskega informacijskega sistema. Študent v VIS vstopa svojim uporabniškim imenom in geslom ter v levem meniju izbere zavihek »prijava teme«. 

Prijavo teme doktorske disertacije obravnava Senat FF na podlagi predloga Komisije za doktorski študij (KDRŠ).

 

Prijavne listine

 

Študent prijavo teme odda v Referat za doktorski študij (3. stopnja) (RDrŠ).

  Prijava teme doktorske disertacije mora obsegati:

  1. vlogo za sprejem/prijavo teme doktorske disertacije, ki mora vključevati osebne podatke študenta, podatke o mentorju in morebitnem somentorju ter njuno soglasje s prijavljeno temo, ime študijskega programa in področje, na katerem želi pridobiti doktorski naziv ter naslov predlagane doktorske disertacije v slovenskem in angleškem jeziku ter morebitni predlog pisanja doktorske disertacije v drugem jeziku;
  2. priloge:
  • življenjepis študenta, s poudarkom na njegovem delovanju na znanstvenem področju (strokovni življenjepis);
  • bibliografija študenta (seznam objavljenih znanstvenih, strokovnih, projektnih in drugih del);
  • soglasje komisije, pristojne za etiko, če je študent označil na vlogi, da je to potrebno;
  • dispozicija doktorske disertacije.

Celotna dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora biti napisana v slovenskem jeziku. Če gre za študij tujih jezikov in književnosti, je lahko predlog teme (poleg v slovenščini) napisan tudi v tem jeziku.

Če prijava teme ni popolna Referat za doktorski študij študenta pozove, da jo v določenem roku dopolni, pri čemer rok za dopolnitev ne sme biti daljši od  enega leta. Če študent v določenem roku prijave ne dopolni, se prijava s sklepom zavrže.
 

 

Če študentu  ob potrjevanju študijskega programa še ni bil določen zunanji izbirni predmet, ga mora študent s soglasjem študijskega mentorja navesti ob vpisu v 2. letnik študija (velja za študente, vpisane od 2013/2014 dalje).      

Če študentu  ob potrjevanju študijskega programa še ni bil določen zunanji izbirni predmet, ga mora študent s soglasjem študijskega mentorja navesti ob prijavi teme doktorske disertacije študenta (velja za študente, vpisane pred 2013/2014).
 

Struktura, vsebina, obseg in jezik dispozicije doktorske disertacije 

 

Dispozicija doktorske disertacije mora biti napisana in urejena skladno s pravili za urejanje znanstvenih in strokovnih besedil na ustreznem oddelku Filozofske fakultete ter obsegati 3 do 5 tipkanih strani formata A4 (brez virov in kazala).

Dispozicija doktorske disertacije mora obsegati:

  • predlog naslova doktorske disertacije (v slovenskem in angleškem jeziku v skladu s priporočili in navodili za pisanje naslovov
  • znanstveno področje teme doktorske disertacije;
  • pregled ožjega znanstvenega področja in opis vsebine, ki jo bo študent obravnaval,
  • opredelitev raziskovalnega problema, ki obsega:

- prikaz dosedanjih raziskav na področju teme,

- jasno predstavljene hipoteze oziroma raziskovalna vprašanja s kratko obrazložitvijo,

- zasnovo raziskav in opis metod raziskovanja,

- opredelitev pričakovanih rezultatov in izvirni prispevek k znanosti,

- seznam relevantne literature s področja teme.

 

Če je študent ob prijavi teme doktorske disertacije predložil prošnjo za pisanje doktorske disertacije v tujem jeziku, mora biti dispozicija doktorske disertacije napisana tudi v tujem jeziku in prevedena v slovenščino.

 

 

Če je študent ob prijavi teme doktorske disertacije predložil prošnjo za pisanje doktorske disertacije v tujem jeziku, mora biti dispozicija doktorske disertacije napisana tudi v tujem jeziku in prevedena v slovenščino.  

Doktorsko disertacijo lahko študent  piše v angleškem jeziku, če so za to podani utemeljeni razlogi (tuj študent, tuj mentor, somentor ali član Komisije za spremljanje doktorskega študenta - KSDŠ).

V drugem tujem jeziku se lahko piše doktorska disertacija v okviru doktorskega študija tujega jezika oz. književnosti.  

Sklep o pisanju doktorske disertacije v tujem jeziku sprejme Senat UL na predlog Senata FF.  

Če je doktorska disertacija napisana v tujem jeziku, je študent dolžan napisati tudi uvod, zaključek in obsežen povzetek v slovenskem jeziku (v obsegu 10 odstotkov celotnega besedila) z uporabo ustreznega slovenskega strokovnega izrazja z znanstvenega področja doktorske disertacije.

Sklep o pisanju doktorske disertacije v tujem jeziku sprejme Senat UL na predlog Senata FF.

  
Soglasje komisije za etiko

 

Če vsebina in metode doktorske disertacije to zahtevajo, mora študent za izvedbo raziskave v okviru izdelave doktorske disertacije, pridobiti soglasje ustrezne komisije, pristojne za etiko.  

Pridobljeno soglasje komisije, pristojne za etiko, študent odda v Referat za doktorski študij praviloma ob prijavi teme.

Komisija za etiko Filozofske fakultete    

 

Ponovna prijava teme

 

Ponovna prijava teme se obračuna skladno točko 4.3. cenika za študijsko leto 2018/2019. Pri izračunu stroškov opravljanja manjkajočih obveznosti študija se upošteva vrednost kreditnih točk (KT) posameznega predmeta/obveznosti in višino šolnine za letnik študijskega programa. Stroške opravljanja posameznega predmeta/obveznosti se izračuna tako, da se določi vrednost KT glede na višino šolnine posameznega letnika (ena KT se ovrednoti kot ena šesdesetina  šolnine), ki se pomnoži s številom KT predmeta/obveznosti (21. člen Pravilnika o prispevkih in vrednbotenju stroškov na UL)

Informacija oštevilu KT posameznih predmetov/obveznosti je tukaj