Back to top

 

Navodila in postopki

Študentske prošnje

Obvestilo za študente, ki odhajajo na študij v tujino

Digitalna identiteta (UL-ID)

Vpis drugih dosežkov študenta v času študija v prilogo k diplomi

Stroški zagovora magistrskega dela

Oddaja elektronske oblike zaključnega dela v VIS - preverjanje podobnosti vsebine

Status študenta

Izdaja dvojnika oz. nove študentske izkaznice

Izpis

Sistematski pregledi

_________________________________

Študentske prošnje

Postopek, roki in navodila za oddajo prošenj so enaki, kot za študente dodiplomskega študija.

  

 Vrsta prošnje OD  DO
     
Prošnja za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov v dodatnem letu 2.7.2018  31.8.2018
 Prošnja za ponovni vpis v letnik (izredni študij)  1.9.2018  19.9.2018
 Prošnja za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov  1.9.2018  19.9.2018
 Prošnja za prehod iz izrednega na redni študij  1.9.2018  19.9.2018
 Prošnja za vpis v višji letnik z manjkajočimi kreditnimi točkami  1.9.2018  19.9.2018

Študenti 2. stopnje prošnje pošljejo na naslov: Filozofska fakulteta, Referat za magistrski študij (2. stopnja), Aškerčeva 2, Ljubljana.

_________________________________

Obvestilo za študente, ki odhajajo na študij v tujino

Študenti, ki odhajate na študij v tujino, obvezno preberite  OBVESTILO ZA ŠTUDENTE, KI ODHAJAJO NA ŠTUDIJ V TUJINO in ravnajte v skladu z zapisanim. V obvestila so tudi povezave na ustrezne dokumente, ki jih boste potrebovali za urejanje dokumentacije pred odhodom na študij v tujino in po prihodu domov.

 

Več informacij je dostopnih tudi na spletni strani Mednarodne pisarne.

___

______________________________

Digitalna identiteta (UL-ID)

Študenti lahko digitalno identiteto UL-ID uporabljate za knjižnice, brezžično omrežje EDUROAM, spletne učilnice, ...

Več

_________________________________

Vpis drugih dosežkov študenta v času študija v prilogo k diplomi

V prilogi k diplomi se lahko zabeležijo naslednji dosežki študenta v času študija:  

• uradne študijske izmenjave in prakse (ERASMUS, CEEPUS …),

• univerzitetna Prešernova nagrada,

• fakultetna Prešernova nagrada,

• sodelovanje v organih Univerze v Ljubljani (predsednik ŠSUL, podpredsednik ŠSUL, član ŠSUL, tajnik ŠSUL, študent senator UL, mesto v komisijah in delovnih skupinah senata UL in ŠSUL, predstavnik študentov v upravnem odboru UL),

• sodelovanje v organih članice UL (predsednik ŠS, podpredsednik ŠS, tajnik ŠS, član ŠS, študent senator, mesto v komisijah in delovnih skupinah, član upravnega odbora/prodekan študent),

• tutor študent, koordinator tutorjev študentov, demonstrator.  

Za vse podatke, ki jih študent želi uveljavljati, mora sam priskrbeti ustrezna dokazila/potrdila.  

Študent se za vpis v prilogo k diplomi odloči prostovoljno. V Referatu za magistrski študij (2. stopnje) odda obrazec »Vloga za vpis drugih dosežkov študenta v času študija v prilogo k diplomi« in priloži dokazila/potrdila. Obrazec morajo študenti drugostopenjskih študijskih programov oddati ob prijavi k zagovoru magistrskega dela. Naknadnih vlog in dokazil/potrdil ne bo mogoče upoštevati.

_________________________________

Stroški zagovora magistrskega dela

V skladu s 7. členom Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani za 2017/18 in v povezavi s 128. členom Statuta UL, oseba brez statusa študenta, ki dokončuje študij po prekinitvi, plača stroške, ki so enaki seštevku zneskov storitev za vse neopravljene obveznosti. Pri tem se upošteva ustrezne postavke tarifnega dela cenika. Študent tako plača tudi stroške magistrskega dela v skladu s cenikom, če delo odda v času, ko nima statusa študenta, pri čemer se ta strošek ne zaračuna študentom, ki so plačali šolnino.

V skladu s Spremembo Statuta UL z dne 14. 10. 2017 se stroškov zaključnega (magistrskega) dela z zagovorom ne zaračuna tudi tistim študentom, ki so v času pred izgubo statusa opravili vse izpite in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, niso pa še oddali zaključnega (magistrskega) dela, če od izgube statusa študenta nista minili več kot dve leti, ob pogoju, da so oddali zaključno delo do 1. 10. 2019.

Študentom, ki so v študijskem letu 2017/2018 brez statusa in bodo do 30. 9. 2018 oddali zaključno (magistrsko) delo in bodo hkrati izpolnjevali tudi pogoj, da od izgube statusa študenta ni minilo več kot 24 mesecev, stroški zagovora zaključnega (magistrskega) dela ne bodo zaračunani. 

Cena je objavljena v ceniku za posamezno študijsko leto.

__________________________________

Oddaja elektronske oblike zaključnega dela v VIS - preverjanje podobnosti vsebine

S 1. 10. 2018 začne veljati nov Pravilnik o magistrskem delu in zaključku študija na programih druge stopnje, v katerem je na novo opredeljen postopek oddaje magistrskega dela. Pravilnik predvideva, da študent elektronsko obliko (s strani mentorja že pregledanega) magistrskega dela odda v študijski informacijski sistem, saj se vsako magistrsko delo (glede podobnosti vsebine z drugimi deli) pred zagovorom preveri s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine.  

Kratka navodila za oddajo elektronske oblike zaključnega dela v VIS za namen preverjanja podobnosti vsebine so na voljo tukaj.

Izčrpna navodila pa so na voljo tukaj.

 

Status študenta

Status študenta se pridobi z vpisom na redni oz. na izredni študij.

Študenti imajo tako na rednem kot na izrednem študiju pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic (npr. prehrana, prebozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, če niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oz. niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov (69. člen Zakona o visokem šolstvu).

Študent lahko enkrat v času študija ponavlja letnik ali spremeni študijski program oz. smer.

 

Status študenta preneha (70. člen ZVIS):

- študentu, ki zaključi študijski program 1. stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij;

- študentu, ki zaključi študijski program 2. stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij;

- študentu, ki zaključi študijski program 3. stopnje;

- če študent ne zaključi študija na študijskem programu 1. ali 2. stopnje v 12 mesecih (=dodatno leto) po zaključku zadnjega semestra (če je študent v času študija ponavljal ali spremenil študijski program, status preneha ob zaključku zadnjega semestra);

- če študent ne zaključi študija 2. stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra;

- če študent ne zaključi študija 3. stopnje v s statutom predpisanem roku;

- če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik;

- če se izpiše;

- če je bil izključen.

 

Status študenta se lahko iz upravičenih razlogov tudi podaljša, vendar samo 1x v času študija na posamezni stopnji. Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

 

_________________________________

Izdaja dvojnika oz. nove študentske izkaznice

Če ste študentsko izkaznico izgubili ali so vam jo ukradli, morate na Referatu za magistrski študij (2. stopnja) zaprositi za izdajo nove.

Študenti, ki so izkaznico prejeli pred 1. 8. 2013, morajo najprej na Uradnem listu (Dunajska 167, Ljubljana) izvesti preklic študentske izkaznice in s potrdilom, ki ga prejmejo, v referatu naročiti izdelavo nove izkaznice.

Za študentske izkaznice, izdane po 1. 8. 2013, preklic v Uradnem listu ni več potreben.

Študent za izdajo dvojnika oz. nove študentske izkaznice izpolni obrazec in ga odda v Referatu za magistrski študij (2. stopnja). Izdaja nove študentske izkaznice je plačljiva v skladu s cenikom.

________________________________

Izpis

Če se želite izpisati iz Filozofske fakultete, to storite osebno na Referatu za magistrski študij (2. stopnja) v času uradnih ur ali dokumentacijo pošljete po pošti. Za izpis potrebujete: študentsko izkaznico in obrazec za izpis, ki ga izpolnete in podpišete. V primeru vaše odsotnosti vas lahko izpiše oseba, ki jo pisno pooblastite.

_________________________________

Sistematski pregledi

Študenti boste o sistematskih pregledih obveščeni preko spletnih strani, oglasne deske referata in tudi preko elektronske pošte.

Zgibanka ZD