Back to top

 

Prejemniki študentske Prešernove nagrade Filozofske fakultete v Ljubljani za leto 2008

 

  Ime in priimek  Naslov dela Mentor
1. 

MARKO HLADNIK

NP-MOVEMENT IN THE FRAMEWORK OF GENERATIVE GRAMMAR

Premik samostalniške besedne zveze v teoretičnem okviru tvorbene slovnice 

red. prof. dr. Milena M. Sheppard
2.  

SARA ARKO

KONSTRUKCIJE IN POLITIZACIJE ETNIČNE IDENTITETE: »TORBEŠI« V ZAHODNOMAKEDONSKI VASI  red. prof. dr. Bojan Baskar
3. 

MONIKA DEŽELAK TROJAR

ENODIJEV PANEGIRIK NA ČAST KRALJU TEODERIKU, STILISTIČNO-RETORIČNI VIDIKI PANEGIRIKA IN NJEGOV ZGODOVINSKI POMEN  red. prof. dr. Matjaž Babič in

red. prof. dr. Rajko Bratož

4.  

BARBARA MEDVED-CVIKL

GEOGRAFSKA ANALIZA VRAČANJA ZDOMCEV IZ NEMČIJE V SLOVENIJO  izr. prof. dr. Jernej Zupančič
5. 

ANDREJA PLUT

SOCIALNI ODNOSI IN PSIHIČNO BLAGOSTANJE DIJAKOV V RAZREDU  izr. prof. dr. Sonja Pečjak

somentorica: doc. dr. Andreja Avsec

6. 

MIRANDA BOBNAR

DENIS DIDEROT: LA MORPHOLOGIE DE L'ÊTRE

Denis Diderot: Morfologija bitja 

red. prof. dr. Miran Božovič
7. 

ALENKA POTOČNIK

RAZVOJ ZAIMKOVNEGA OGOVORNEGA SISTEMA V SLOVENSKIH PISNIH VIRIH DO LETA 1850  izr. prof. dr. Irena Orel
8.  

SARA PALJK

ÜBUNGS- UND AUFGABENMATERIALIEN FÜR ERWACHSENE IN DAF-UNTERRICHT ÜBUNGS- UND AUFGABENANALYSE DAS LEHRWERKS THEMEN AKTUELL I UND II

Vaje in naloge za odrasle pri pouku nemščine kot tujega jezika, analiza vaj in nalog v učbeniškem kompletu Themen aktuell I in  II

izr. prof. dr. Ana Marija Muster

somentorica: lekt. dr. Brigita Kosevski Puljić

9. 

NINA PLANTARIČ

PHRASEOLOGISMEN IN ELFRIEDE JELINEKS ROMAN »DIE KLAVIERSPIELERIN«

Frazemi v romanu Elfriede Jelinek »Učiteljica klavirja« 

doc. dr. Darko Čuden

somentorica: lekt. mag. Urška Valenčič Arh

10. 

ANA BAJŽELJ

SOOČANJE Z MINLJIVOSTJO V ZGODNJI KITAJSKI MODROSTI (POJMOVANJE SMRTI IN UMIRANJA V FILOZOFIJI KONG ZHONGNIJA IN ZHUANG ZHOUA)  red. prof. dr. Maja Milčinski
11. 

DAŠA TEPINA

RADIKALNA LEVICA

OD URBANIH GVERIL DO GLOBALNEGA MNOŽIČNEGA GIBANJA 

red. prof. ddr. Rudi Rizman in red. prof. dr. Marta Verginella
12.

JANI KOZINA

PROMETNA DOSTOPNOST KOT KRITERIJ REGIONALIZACIJE SLOVENIJE   izr. prof. dr. Marijan M. Klemenčič
13.  SIMONA WEISS  POSEBNOSTI IN TEŽAVE V RAZVOJNEM PROCESU DEČKA Z ASPERGERJEVIM SINDROMOM (ŠTUDIJA PRIMERA)  red. prof. dr. Peter Praper

somentorica: doc. dr. Urška Fekonja Peklaj

14. 

JULIJA SARDELIĆ in MIRO SAMARDŽIJA

MODERNOST, IDENTITETA, MANJŠINE:

EVROPSKE RAZSEŽNOSTIPOLOŽAJA ROMSKE SKUPNOSTI V SLOVENIJI 

izr. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat
15. 

JASMINA KODELE

TRADUISIBILITÉ ET TRADUCTION DES JEUX DE
MOTS ET DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DANS LA BANDE DESSINÉE GASTON N°7 – UN GAFFEUR SACHANT GAFFER

Prevedljivost in prevajanje besednih iger in drugih sestavnih elementov v stripu Gaston N°7 - Un gaffeur sachant gaffer

doc. dr. Primož Vitez in izr. prof. dr. Martina Ožbot