Back to top

Pravilnik o izrednem študiju na 1. in 2. stopnji

 

1. člen

(Splošne določbe)

 

Ta pravilnik ureja:

  • obseg izvajanja programa za izredne študente študija na 1. in 2. stopnji,
  • časovni razpored izvajanja in prestopne pogoje,
  • ponovni vpis izrednih študentov,
  • načine informiranja študentov o načinu izvajanja izrednega študija in
  • okvir financiranja izrednega študija.

Oddelek lahko razpiše izredni študij, kadar ima za to kadrovske in prostorske možnosti in kadar narava študija dovoljuje, da se del študija izvaja brez navzočnosti študenta, ne da bi trpela kvaliteta študija.

 

Oddelek lahko v razpisu določi, da se izredni študij ne bo izvajal, če se bo v 1. letnik vpisalo manj kot določeno število kandidatov.

 

Izredni študij je po vsebini in zahtevnosti enak rednemu. Izredni študent mora opraviti vse obveznosti, ki se zahtevajo v okviru rednega študija.

 

Študijski program (predmeti, predmetniki, vrste in število zahtevanih študijskih obveznosti) mora biti za redne in izredne študente enak.

 

 

2. člen

(Organizacija in izvedba izrednega študija)

 

Oddelek, ki razpiše izredni študij, je dolžan organizirati njegovo izvajanje tako, da posebej organizirano pedagoško delo obsega najmanj 30 odstotkov pedagoškega dela za redne študente, in sicer pri vsakem predmetu posebej, kadar je potrebno, pa tudi več. Določilo o najmanj 30 odstotni izvedbi študijskega programa kot organiziranega pedagoškega dela velja ne glede na število vpisanih.

 

S študijskim programom se organizacija in časovna razporeditev študijskega procesa (predavanja, seminarji in vaje) lahko prilagodita možnostim izrednih študentov, če narava študija to omogoča.

Ob izidu vsakoletnega razpisa za vpis mora biti v celoti znana izvedba programa za izredne študente za razpisano študijsko leto, znani pa morajo biti tudi pogoji izvedbe celotnega izrednega študija na 1. in 2. stopnji za generacijo, na katero se nanaša razpis.

 

Organizacija in časovna razporeditev izvajanja predmetov na izrednem študiju se uredi z urnikom, praviloma v popoldanskem času in ob koncu tedna.

 

Urniki morajo biti za vsak letnik študija, v katerega so vpisani izredni študenti, izdelani pred pričetkom vpisa.

 

 

3. člen

(Izvajanje programa za 5 ali manj študentov)

 

Če je v posameznem letniku vpisanih 5 ali manj študentov, se pedagoško delo organizira v obliki konzultacij. Konzultacije so praviloma organizirane za celotno skupino.

 

Oddelek je dolžan izdelati individualne urnike konzultacij izrednega študija, ki obsegajo vsaj 30 odstotkov programa po posameznih predmetih glede na redni študij. Individualni urniki morajo biti izdelani in posredovani študentom ter Komisiji za dodiplomski in magistrski študij do 15. oktobra tekočega študijskega leta.

 

 

4. člen

(Prestopni pogoji)

 

Študent izrednega študija se lahko vpiše v višji letnik na redni študij pod naslednjimi pogoji:

  • opravljene mora imeti vse pogoje za vpis v višji letnik;
  • število izrednih študentov, ki se lahko ob izpolnjevanju pogojev vpišejo v višji letnik rednega študija, je določeno z razliko med številom rednih študentov, vpisanih v prvi letnik, in številom rednih študentov, vpisanih v drugi oziroma višji letnik;
  • če je mest na rednem študiju manj kot študentov izrednega študija, ki izpolnjujejo vse pogoje za nadaljevanje študija kot študentje rednega študija, se jih za vpis v višji letnik rednega študija razvrsti po študijskem uspehu (povprečju ocen) iz dotedanjih letnikov izrednega študija.

 

 

 

5. člen

(Ponovni vpis)

 

Študent lahko enkrat v času študija ponavlja letnik.

 

Če oddelek ne izvaja vpisa izrednega študija zaporedoma vsako leto, se lahko delo ponovno vpisanega izrednega študenta organizira z individualnim urnikom.

 

Natančne pogoje dinamike dela študenta, ponovno vpisanega v letnik izrednega študija, predpiše oddelek.

 

 

6. člen

(Pravice izrednih študentov)

 

 

Izrednim študentom morajo biti na voljo pogoji študija, ki so primerljivi s pogoji za redne študente (npr. govorilne ure, konzultacije, študijska literatura, knjižnica, uradne ure pisarne, sodelovanje v študentskem svetu fakultete in pri delu sveta oddelka).

 

S pravili študija (vključno finančnimi) ter z okvirno dinamiko in načinom študija morajo biti kandidati seznanjeni pravočasno - ob prijavi na izredni študij.

 

Z načinom poteka izrednega študija v tekočem letniku (pogoji za prehod v višji letnik, pogoji za prehod iz izrednega v redni študij, informacije o dostopnosti pisarne, knjižnice, govorilne ure ...) morajo biti študenti seznanjeni ob vpisu v tekoči letnik. To velja tudi za študijski urnik, razen v primeru, ko je vpisanih manj kot 5 študentov, ko so individualni urniki javno objavljeni.

 

 

7. člen

(Financiranje izrednega študija)

 

Najvišja šolnina ne sme preseči meje, ki jo vsako leto v ceniku postavi Upravni odbor Univerze v Ljubljani.

 

Šolnina se plača v celoti ob vpisu ali v dveh obrokih.

 

Finančna obveznost ponovno vpisanega izrednega študenta se ovrednoti glede na število manjkajočih obveznosti iz letnika, ki ga študent ponavlja.

 

 

8. člen

(Prehodna/končna določba)

 

Ta pravilnik začne veljati dan za tem, ko ga na seji sprejme Senat Filozofske fakultete.

 

 

 

Prenovljen »Pravilnik o izrednem študiju na 1. in 2. stopnji« je sprejel Senat Filozofske fakultete dne 27. 5. 2003 in 5. 6. 2013.

 

Dekan Filozofske fakultete

 

Red. prof. dr. Andrej Černe, l. r.

 


Moške oblike samostalnikov so v tem dokumentu uporabljene v generičnem smislu kot oblike nezaznamovanega slovničnega spola.