Back to top

Na podlagi Pravil Filozofske fakultete v Ljubljani je njen Senat na sejah dne

10. 1. 2001, 7. 11. 2001, 22. 5. 2002, 11. 1. 2006, 4. 7. 2007, 10. 6. 2009 in 5. 6. 2013 sprejel naslednji

 

PRAVILNIK O PODELJEVANJU PREŠERNOVIH NAGRAD ŠTUDENTOM FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI

 

1. člen

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani s podeljevanjem nagrad za najboljša dela spodbuja znanstvenoraziskovalno dejavnost študentov na dodiplomskem in magistrskem študiju.

 

 

2. člen

Ta pravilnik določa postopek in merila za ocenjevanje znanstvenoraziskovalnih del, s katerimi se študentje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani potegujejo za Prešernovo nagrado, in merila za dodelitev nagrade.

 

3. člen

Študentje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v soglasju z mentorjem vsako leto do 25. avgusta predložijo dekanatu Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani znanstvenoraziskovalna dela, s katerimi se želijo potegovati za Prešernovo nagrado študentom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: fakultetno nagrado) ali za Prešernovo nagrado študentom Univerze v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: univerzitetno nagrado), in sicer v dveh natisnjenih izvodih, vezanih v spiralo in kopiranih obojestransko, ter v PDF obliki.

 

Za fakultetno nagrado pridejo v poštev:

- znanstvenoraziskovalna dela, ki so posebej izdelana v ta namen,

- diplomska in magistrska dela,

- seminarske naloge.

 

Dela, ki kandidirajo za fakultetno nagrado, morajo biti izdelana, zagovarjana in ocenjena v času od vključno 15. avgusta preteklega leta do vključno 14. avgusta tekočega leta.

 

Dela, ki kandidirajo za univerzitetno nagrado, morajo biti izdelana, zagovarjana in ocenjena v času od vključno 1. septembra do vključno 31. avgusta tekočega študijskega leta.

 

Predložena dela, ki so izdelana v tujem jeziku, morajo vsebovati izčrpen povzetek po poglavjih v slovenskem jeziku, v skupni dolžini treh do petih strani.

 

 

4. člen

Fakulteta podeli vsako leto do 20 fakultetnih nagrad, ki so si enakovredne.

Študent, ki ga je fakulteta predlagala za univerzitetno nagrado, pa mu ta ni

podeljena, avtomatično prejme fakultetno nagrado. V tem primeru lahko fakulteta podeli več kot 20 fakultetnih nagrad.

 

 

5. člen

Delo strokovno ocenita dva visokošolska učitelja, ki ju imenuje predstojnik ustreznega oddelka, eden je kandidatov mentor. Kandidat, ki se prijavlja z delom, izdelanim na dveh oddelkih, odda svoje delo na obeh oddelkih.

 

Ocenjevalca izdelata vsak svojo pisno oceno na ustreznem obrazcu, ki vsebuje v nadaljevanju  našteta merila.

Če je na oddelku več predlogov za fakultetno nagrado, jih tričlanska oddelčna komisija razvrsti po prioriteti. Mentor praviloma ni član te komisije. Če komisija presodi, da je določeno predloženo delo izjemne kakovosti, ga lahko predlaga za univerzitetno Prešernovo nagrado ter ga na prioritetni listi oddelka posebej označi. Če oddelek ne posreduje prioritetne liste, ga komisija pozove, naj to opravi.

 

Pri ocenjevanju del za fakultetno nagrado morajo ocenjevalci upoštevati zlasti naslednja merila:

  • kakovost, pomembnost dela, stopnjo kandidatove samostojnosti in inovativnosti,
  • metodološko zahtevnost, teoretično utemeljenost in/ali praktično uporabnost ter disciplinarno poglobljenost in/ali interdisciplinarnost,
  • poznavanje domače in dostopne tuje literature ter doslednost pri njenem navajanju,
  • jezikovno in slogovno neoporečnost besedila,
  • primernost dela za objavo v znanstvenem in/ali strokovnem tisku,
  • humanistično in družboslovno relevantnost ter etično občutljivost.

 

Merila za ocenjevanje predlogov za univerzitetne nagrade so določena v Pravilniku o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani in v vsakoletnem Razpisu za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani.

 

Predstojnik oddelka predloži dekanatu vrstni red, ocene in predlagana dela do 10. septembra tekočega leta. Predsednik Odbora za študentske Prešernove nagrade (v nadaljnjem besedilu: Odbor) skliče sejo Odbora. Ta do 25. septembra izbere dela, ki jih predlaga Senatu Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za podelitev fakultetnih nagrad, ter tista, ki jih predlaga za univerzitetno nagrado.

 

Odbor lahko delo, predloženo za fakultetno nagrado, za katero presodi, da je izjemne kvalitete, predlaga za univerzitetno nagrado.

 

 

6. člen

Vsak študent lahko dobi v času do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe oziroma enovitega magistrskega študija praviloma eno nagrado, ne glede na to, ali je delo individualno ali skupinsko.

 

 

7. člen

Fakultetne nagrade podeljuje dekan fakultete v navzočnosti mentorjev in predstojnikov oddelkov vsako leto ob obletnici Prešernovega rojstva in ob tednu Univerze v Ljubljani.

Slovesnost pripravijo strokovne službe Fakultete v sodelovanju z oddelki.

 

 

8. člen

Nagrajenec prejme diplomo z gravirano Prešernovo podobo in denarno nagrado.

Višina fakultetne denarne nagrade znaša 2/3 univerzitetne nagrade.

 

 

9. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi na spletni strani Filozofske fakultete.

 

 

Dekan Filozofske fakultete

Red. prof. dr. Andrej Černe, l. r.

 
Moške oblike samostalnikov so v tem dokumentu uporabljene v generičnem smislu kot oblike nezaznamovanega slovničnega spola.