Back to top

Pravilnik o posebnih pogojih izobraževanja kategoriziranih športnikov študentov FF v Ljubljani

 

TEMELJNE DOLOČBE

 

1. člen

Pravilnik o posebnih pogojih izobraževanja za kategorizirane športnike – študente Filozofske fakultete (FF) vsebuje podrobna določila o:

 • merilih za uveljavljanje statusa kategoriziranih športnikov na osnovi kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS);
 • njihovih pravicah in dolžnostih v času študija na FF, posebnih pogojih izobraževanja;
 • drugih določbah.

 

 

MERILA ZA UVELJAVLJANJE STATUSA

 

2. člen 

Status kategoriziranega športnika lahko uveljavljajo tisti študenti FF, ki so si na osnovi kategorizacije OKS pridobili enega od naslednjih nazivov:

 • zaslužni športnik Republike Slovenije (status velja doživljenjsko),
 • športnik svetovnega razreda (status traja 4 leta),
 • športnik mednarodnega razreda (status traja 2 leti),
 • športnik perspektivnega razreda (status traja 1 leto),
 • športnik državnega razreda (status traja 1 leto),
 • športnik mladinskega razreda (status traja 1 leto).

Prve tri kategorije spadajo v status A, zadnje tri pa v status B.

 

3. člen

Študenti, ki želijo pridobiti status študenta športnika, morajo zanj zaprositi na predpisanem obrazcu in ob predložitvi ustreznega uradnega potrdila o statusu, ki ga izda pristojni organ OKS. To lahko storijo:

 • ob vpisu, če so do takrat že pridobili status kategoriziranega športnika pri OKS;
 • najkasneje do konca koledarskega leta, če so status kategoriziranega športnika pridobili po končanem vpisu.

 

 

PRAVICE, DOLŽNOSTI IN POSEBNI POGOJI IZOBRAŽEVANJA ZA KATEGORIZIRANE ŠPORTNIKE – ŠTUDENTE FF

 

4. člen 

Pravice in dolžnosti študentov FF, ki uveljavljajo na osnovi pridobljenega statusa posebne pogoje za izobraževanje na osnovi določil 2. člena tega pravilnika, so:

a) obisk obveznega dela pedagoškega procesa:

  • športniki s statusom A vsaj 25 %,
  • športniki s statusom B vsaj 50 %;

Če zmanjšana prisotnost zaradi zahtev pedagoškega procesa ni zadostna, nosilec/izvajalec predmeta pripravi individualni program, ki ga mora športnik izpolniti.

b) glede pogojev za napredovanje se prošnje študentov športnikov obravnavajo individualno;

c) možnost enega podaljšanja statusa (ob predložitvi načrta treningov in tekmovanj).

 

Na osnovi prošnje, ki jo študent športnik vloži, lahko OŠVU v soglasju z oddelkom tudi zmanjša delež obvezne prisotnosti študenta, vendar mora študent prošnji priložiti natančen časovni in vsebinski načrt treningov in tekmovanj.

 

5. člen

Študentom športnikom, ki iz opravičljivih razlogov (poškodbe, tekmovanja, priprave v tujini ...) niso ali pa ne bodo mogli v rednih rokih opravljati izpitov, ki so pogoj za napredovanje, nosilec predmeta v predhodnem dogovoru s študentom določi izredni rok, ki mora biti v tekočem študijskem letu.

 

6. člen

Vsak študent FF, ki so mu priznani posebni pogoji izobraževanja po tem pravilniku, je dolžan obiskati vse izvajalce. Ob tej priložnosti se seznani z učiteljem in se z njim pogovori o morebitnih problemih glede možnosti izpolnjevanja študijskih zahtev pri posameznem predmetu.

 

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

7. člen

O vseh zadevah, povezanih z izvajanjem določil tega pravilnika, odloča na prvi stopnji OŠVU, na drugi pa Senat FF.

 

8. člen

Ta pravilnik je sprejel Senat FF na svoji seji dne 12. 5. 1999 in z dopolnili na svoji seji dne 3. 7. 2013 ter začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani.

 

 

Dekan:

red. prof. dr. Andrej Černe