Back to top

Pravilnik o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje

 

I. Splošne določbe

 

1. člen

 

Ta pravilnik določa splošni pogoje in postopke ob zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje in ne more posegati v pogoje in način zaključevanja študija, kot jih predvideva besedilo akreditiranega študijskega programa, v katerega je študent vpisan.

 

2. člen

 

Diplomski izpiti in zagovori diplomskih in seminarskih del v študijskih programih prve stopnje so po načinu razpisovanja rokov, prijavljanja, odjavljanja ter drugih vidikov izvedbe izenačeni z ostalimi izpiti. Če študijski program tega ne predvideva, za pristop k zagovoru diplomskega dela ali k diplomskemu izpitu ni potrebno imeti opravljenih vseh ostalih študijskih obveznosti. Študent študij zaključi in pridobi ustrezni strokovni naslov, ko opravi vse študijske obveznosti iz akreditiranega študijskega programa v obsegu 180 ETCS ter ima poravnane vse finančne in druge obveznosti do Filozofske fakultete.

 

3. člen

 

Če tako predvideva študijski program, študent zaključi študij z diplomskim delom. Diplomsko delo je izdelek, s katerim študent dokaže celovito poznavanje področja, s katerega je tema njegovega dela.

 

Diplomsko delo mora biti rezultat samostojnega dela kandidata. Diplomsko delo je lahko tudi rezultat dela dveh ali več kandidatov, pri čemer mora biti iz njega razviden prispevek posameznega kandidata.

 

4. člen

 

Diplomsko delo je javni dokument, katerega izvod je shranjen in dostopen v oddelčni knjižnici.

 

___________________________________________________________________________

 

1 Moške oblike samostalnikov – študent, mentor, somentor, član – so v tem dokumentu uporabljene v generičnem smislu kot oblike nezaznamovanega slovničnega spola.

 

 

 

 

 

II. Izbira in prijava teme diplomskega dela

 

5. člen

 

Študent temo diplomskega dela prijavi v skladu z vpisanim študijskim programom in v soglasju z mentorjem. Študent, ki želi prijaviti skupno diplomsko delo na dvodisciplinarnem študijskem programu, mora pridobiti pisno soglasje mentorjev z obeh vpisanih študijskih programov.

 

6. člen

 

Študent prijavi izbrano temo diplomskega dela v skladu s študijskim programom, oziroma najkasneje do pričetka šestega semestra študija, na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika (obrazec se nahaja na dnu dokumenta). Izpolnjeni obrazec odda v tajništvu oddelka, ki podatek o izbrani temi vnese v študentski informacijski sistem.

 

7. člen

 

V primeru skupnega diplomskega dela na dvodisciplinarnem študijskem programu, ki se izvaja na dveh oddelkih, se mentorja dogovorita, kateri oddelek bo vodil formalne postopke v zvezi z zaključevanjem študija. Izbrani oddelek je dolžan drugi oddelek obveščati o vseh fazah postopka v zvezi z izdelavo in zagovorom diplomskega dela.

 

 

8. člen

 

Če želi študent spremeniti temo svojega diplomskega dela, mora oddati novo prijavo. Temo lahko spremeni le ob soglasju mentorja/mentorjev in predstojnika/predstojnikov oddelka/oddelkov.

 

  

 

III. Izbira mentorja

 

9. člen

 

Študent izbere mentorja (in somentorja) iz vrst habilitiranih visokošolskih učiteljev, ki so vključeni v izvajanje vpisanega študijskega programa. Somentorja diplomskega dela lahko v soglasju z mentorjem in predstojnikom oddelka izbira tudi izven oddelka ali fakultete, ne glede na to, ali je somentor vključen v izvajanje študijskega programa. Mentor (in somentor) je lahko docent, izredni profesor ali redni profesor.

 

10. člen

 

Študent sme zamenjati mentorja ali somentorja v soglasju s predstojnikom oddelka in prejšnjim mentorjem.

 

 

 

IV. Izdelava diplomskega dela

 

 

11. člen

 

Diplomsko delo mora biti napisano v skladu z učnim načrtom, praviloma v slovenskem jeziku.

 

12. člen

 

V tujem jeziku se lahko piše diplomsko delo v okviru študija tujega jezika in književnosti, če tako predvideva študijski program. O jeziku, v katerem se piše skupno diplomsko delo na dveh jezikovnih programih, se dogovorita mentorja.

 

Izjemoma lahko piše študent diplomsko delo v angleškem jeziku, če se študij izvaja v tujem jeziku, oziroma so za to podani drugi utemeljeni razlogi (tuji študent, tuji mentor ipd.) O tem odloča Senat Filozofske fakutete.

 

Vsa diplomska dela, napisana v tujem jeziku, morajo vsebovati izčrpen povzetek v slovenščini.

 

13. člen

 

Diplomsko delo mora biti oblikovno in jezikovno ustrezno. Tehnična priporočila o izdelavi diplomskega dela so sestavni del tega pravilnika.

 

Oddelki lahko izdelajo natančnejša tehnična navodila (npr. o obveznih poglavjih in standardu citiranja), ki morajo biti objavljena na spletnih straneh oddelka. V primeru skupnega diplomskega dela se oddelka dogovorita, po katerem standardu citiranja mora biti skupna diplomska naloga izdelana.

 

 

 

V. Pregled diplomskega dela

 

14. člen

 

Študent predloži diplomsko delo v pregled mentorju (in somentorju) oziroma obema mentorjema. Če študent ne dobi povratne informacije o svojem delu v roku enega meseca, se lahko pritoži predstojniku, ki mora ustrezno ukrepati. V navedeni rok ne šteje čas od 15. julija do 15. avgusta.

 

 

 

VI. Oddaja diplomskega dela in prijava na zagovor

 

15. člen

 

Študent se na zagovor diplomskega dela prijavi preko študentskega informacijskega sistema. Pred tem študent v tajništvu oddelka predloži diplomsko delo v elektronski obliki in ustrezno število vezanih izvodov (glede na število članov komisije za zagovor). Najmanj 1 izvod diplomskega dela mora oddati v trdi vezavi (knjižnični izvod).

 

Tajništvo oddelka tiskane izvode diplomskega dela posreduje članom komisije za oceno in zagovor diplomskega dela. Roke za zagovor diplomskih del razpiše oddelek na enak način kot roke za ostale izpite.

 

16. člen

 

Če študent diplomskega dela ne odda v dveh letih od prijave teme, tema dela zapade in jo je potrebno ponovno prijaviti.

 

 

 

VII. Zagovor diplomskega dela

 

17. člen

 

Zagovor diplomskega dela lahko v skladu s študijskim programom poteka:

 

  • v okviru seminarja ali
  • pred komisijo za zagovor diplomskega dela, ki jo določi predstojnik oddelka.

Skupno diplomsko delo na dvodisciplinarnih programih se zagovarja pred komisijo, ki so sestavljajo člani z obeh oddelkov, oziroma izvajalci obeh študijskih programov.

 

Zagovor diplomskega dela je javen.

 

18. člen

 

Komisija za zagovor diplomskega dela je sestavljena iz najmanj treh članov. Mentor/mentorja in somentor so člani komisije po svoji funkciji, vendar ji ne morejo predsedovati. Zagovor diplomskega dela pred komisijo lahko traja največ 90 minut.

 

19. člen

 

Po končanem zagovoru mentor v seminarju oziroma člani komisije za zagovor podpišejo zapisnik o zagovoru diplomskega dela, iz katerega je razvidna skupna ocena diplomskega dela in njegovega zagovora. Zapisnik se posreduje v tajništvo oddelka, kjer se ocena vnese v študentski informacijski sistem, zapisnik pa posreduje referatu za dodiplomski študij.

 

20. člen

 

Referat za dodiplomski študij izda začasno potrdilo o zaključku študija, ko je študent opravil vse študijske obveznosti iz študijskega programa v obsegu 180 ETCS. Potrdilo o zaključenem študiju je uradni dokument, ki velja do podelitve diplomske listine.

 

 

 

»Pravilnik o zaključku študija na štud. programih prve stopnje« in »Tehnična priporočila za izdelavo diplomskega dela«, ki so priloga tega pravilnika, je sprejel senat Filozofske fakultete dne 10. 11. 2010 in 3. 7. 2013.

 

 

 

Dekan Filozofske fakultete

 

Red. prof. dr. Andrej Černe, l. r.

  

  

TEHNIČNA PRIPOROČILA ZA IZDELAVO DIPLOMSKEGA DELA