Angleški jezik V

Angleški jezik V

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Orel Kos Silvana

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Angleška kontrastivna slovnica 1
b) Angleško tvorjenje besedil – poslovna angleščina

Angleška kontrastivna slovnica 1:
Študentje nadgradijo znanja, usvojena v prvih dveh letnikih, s kontrastivno slovnico angleškega in slovenskega jezika. Seznanijo se z metodami kontrastivne slovnice, ki so še zlasti uporabne za pravajalce. Izbrana poglavja angleško-slovenske kontrastivne analize: samostalniškost angleščine, aspektualnost, indirektni disurz, trpni, živi in neživi osebek, neosebne glagolske oblike, prevajalske strategije pri prevajanju osebnih imen glede na tip diskurza.

Angleško tvorjenje besedil – poslovna angleščina:
Obravnavnje različnih tem, kjer študenti večajo besedni zaklad s teh področij, hkrati pa se učijo idiomatičnega izražanja v angleškem jeziku. Pri ustnem izražanju se študenti podrobneje seznanijo z obliko organizirane diskusije v razredu. Pri pisnem izražanju študenti s pomočjo sinteze znanj pridobljenih v prvih dveh letnikih nadgrajujejo poznavanje procesa pisanja.

- Chesterman, Andrew (1998) Functional Contrastive Analysis. Amsterdam: Benjamins.
- James, Carl (1980, 1998) Contrastive Analysis. London: Longman.
- Klinar, Stanko (1996) Prispevki k tehniki prevajanja iz slovenščine v angleščino. Teorija in praksa slovensko-angleške kontrastivne analize. Radovljica: Didakta.
- Biber, Douglas et al. (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow, Essex: Pearson Education.
- Brook-Hart, Guy (2007) Business Benchmark Advanced. Cambridge: CUP.