International Migrations and Diaspora

International Migrations and Diaspora

Study Cycle: 2

Lectures:30

Seminars:0

Tutorials:30

ECTS credit:6

Lecturer(s): doc. dr. Ilc Klun Mojca, doc. dr. Rogelj Boštjan

Content

• opredelitev osnovnih terminov in konceptov s področja selitvenih študij,
• različni pristopi, teorije in modeli pri proučevanju selitev: teorija potiska in potega, teorija človeškega kapitala, teorija segmentiranosti trga delovne sile, teorija odvisnosti, teorija svetovnih sistemov, teorija kumulativne vzročnosti, teorija družbenih mrež, transnacionalni pristopi,
• zgodovina mednarodnih selitev s poudarkom na odseljevanju in priseljevanju v Evropi in Sloveniji po letu 1800,
• sodobni selitveni procesi v Evropi in Sloveniji,
• ekonomske selitve: vzroki, značilnosti in vpliv na prostor,
• prisilne selitve v svetu: vzroki, značilnosti in vpliv na prostor,
• okoljske selitve: vzroki, značilnosti in vpliv na prostor,
• politike nadzora in omejevanja selitev,
• integracijske politike,
• selitve kot varnostno vprašanje,
• priseljenske skupnosti: opredelitev, odnosi, procesi,
• Slovensko izseljenstvo in didaspora zgodovinski razvoj in današnje stanje. • basic terminology and concepts in the field of migration studies,
• theories, approaches and models in migration research: push-pull theory, human capital theory, segmented labour market theory, dependency theory, world-system theory, social networks approach, transnational perspective,
• history of migrations: special emphasis on migration in Europe and Slovenia after 1800
• contemporary migration processes in Europe and Slovenia,
• economic migrations: causes, characteristics and impact on spaces and places,
• forced migration: causes, characteristics and impact on spaces and places,
• environmental migrations: causes, characteristics and impact on spaces and places,
• migration control and restriction policies,
• integration policies,
• migrations as a security issue,
• immigrant communities: definition, relations, processes,
• Slovenian emigration and diaspora: historical development and current situation.