Polish in Practice I – Culture and Civilization, Conversation 2

Polish in Practice I – Culture and Civilization, Conversation 2

Study Cycle: 1

Lectures: 0

Seminars: 0

Tutorials: 90

ECTS credit: 4

Lecturer(s): asist. Nowak Marta, lekt. Podržaj Tina

Leksyka:
- rozbudowywanie bazy leksykalnej z tematyki „Ja i mój świat”: człowiek, miejsce pobytu, praca, zdrowie, środowisko naturalne, święta, podróże, wybrane aktualne tematy społeczne i kulturalne,
- rozwijanie umiejętności porozumiewania się w konkretnych, codziennych sytuacjach komunikacyjnych, rozpoznawania i stosowania podstawowych modeli językowej komunikacji, takich jak: wyrażanie opinii i emocji, rozumienie komunikatów niewerbalnych w języku polskim,
- rozumienie autentycznych tekstów mówionych i pisanych oraz tworzenie prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych, takich jak: krótka wiadomość i informacja, rada, list prywatny, ogłoszenie, gratulacje, zaproszenie itp.,
- uzupełnianie wiedzy o związkach frazeologicznych i podstawowych zasadach polskiej ortografii,
- inspirowanie studentów do samodzielnego rozszerzania i doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem polskim i wiedzy na temat polskiej kultury (projekcje filmów i programów opatrzonych słoweńskimi napisami, lektura gazet/czasopism itp.),

Gramatyka: deklinacja rzeczowników, zaimków i przymiotników w liczbie pojedynczej i mnogiej, stopniowanie przymiotników i przysłówków, koniugacja czasowników w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym, aspekt czasowników, czasowniki modalne, liczebniki porządkowe.