Syntax and Stylistics of Polish Language

Syntax and Stylistics of Polish Language

Study Cycle: 1

Lectures: 30

Seminars: 0

Tutorials: 30

ECTS credit: 4

Lecturer(s): asist. Nowak Marta, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Wstęp do nauki o składni. Różne ujęcia opisu syntaktycznego języka. Związki wyrazowe. Związki składniowe (związek zgody, rządu, przynależności). Zdanie i części zdania. Analiza składniowa. Zdanie pojedyncze i złożone. Typy relacji współrzędnych i podrzędnych. Opis wybranych struktur składniowych.
Rodzaje stylów.