Seminarium magisterskie i praca magisterska

Seminarium magisterskie i praca magisterska

Study Cycle: 2

Lectures: 0

Seminars: 30

Tutorials: 0

ECTS credit: 15

Lecturer(s): doc. dr. Rezoničnik Lidija, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Przy przedmiocie Seminarium magisterskie i praca magisterska z języka prowadzący zajęcia przedstawia etapy rozwojowe polskiego językoznawstwa, jego metodologię, wyjaśnia jego stosunek do współczesnych metod w ogólnym kontekście badań językoznawczych. Na początku roku akademickiego prowadzący zajęcia przedstawia tematy wyjściowe prac magisterskich na dany rok, objaśnia możliwe podejścia metodologiczne, prezentuje terminy i wykaz obowiązkowej literatury dla wszystkich uczestników zajęć. Tematy mogą być związane z tematyką omawianą na zajęciach w latach poprzednich, przy czym preferowane są tematy z zakresu kontrastywnych badań polsko-słoweńskich, przekładu, stylistyki, frazeologii, możliwe są też tematy z zakresu nowszych dziedzin językoznawstwa (socjolingwistyka, pragmatyka językowa, kognitywizm itd.).
Przy przedmiocie Seminarium magisterskie i praca magisterska z literatury prowadzący seminarium zapoznaje studentów z historycznym rozwojem i metodologicznymi ujęciami w obrębie polskiego literaturoznawstwa na szerszym tle współcześnie obowiązujących tendencji. Następnie proponuje tematy prac, ilustrujące wybrane zjawiska literackie i ujęcia metodologiczne.
Studenci wybierają konkretne tematy i opracowują je w postaci rozdziałów pracy (podstawa metodologiczna, wybrana bibliografia). Później przedstawiają pracę w całości.
Treść pracy magisterskiej determinuje wybrany temat.
Pisząc pracę magisterską student pogłębia wybrany temat, krytycznie posługując się dostępnymi źródłami i literaturą.
Praca magisterska jest oceniana podczas jej obrony.