Ptujska gora

Department of History

ICCHS - International Center for Comparative Historical Studies

Cultural Exchange at and beyond the Crossroads of the Venetian Republic and the Holy Roman Empire

Head

prof. dr. Matej Klemenčič
Oddelek za umetnostno zgodovino
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
matej.klemencic@ff.uni-lj.si

Deputy

doc. dr. Dušan Mlacović
Oddelek za zgodovino
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
dusan.mlacovic@ff.uni-lj.si

Address

c/o Art History Department
Faculty of Arts, University of Ljubljana
Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

The ICCHS was established in 2015 and operates under the auspices of the Department of Art History and the Department of History at the Faculty of Arts, University of Ljubljana. The Centre mostly carries out the following activities: 

 • Support of departments' scientific and research activities, mostly in the international arena; 
 • Organization of guest lectures, workshops, seminars, conferences and other activities; 
 • Documenting artistic and other heritage of the Middle Ages and of the early modern period, mostly in Slovenia, Italy, Austria and Croatia; 
 • Managing a documentation portal; 
 • Collaborating on organizing the photo library of the Department of Art History; 
 • Preparing and producing publications relating to its area of activity in book and non-book form. 

Further information on current activities, news and upcoming events is available on the centre's website and on its Facebook page. 

Enrico Lucchese (Trst/Trieste), februar-maj 2018 / February-May 2018

Stefanie Paulmichl (University of Trento), junij-julij 2016 / June-July 2016: Sulle tracce di Giovanni da Brunico/ Auf den Spuren des Hans von Bruneck

Sklep o ustanovitvi ter predlog pravilnika je bil potrjen na dopisni seji sveta Oddelka za umetnostno zgodovino (12.–16. 11. 2015) in na dopisni seji sveta Oddelka za zgodovino (6.–11. 11. 2015).

I. USTANOVITEV

V skladu s Pravili Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani se Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave (v nadaljevanju Center) ukvarja z raziskovalno-razvojno in dokumentacijsko dejavnostjo. Deluje v okviru Oddelka za umetnostno zgodovino in Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: ustanovna oddelka). Eden od ustanovnih oddelkov lahko po odločitvi Sveta tega oddelka kadar koli izstopi iz Centra. V tem primeru se smiselno prilagodi obstoječi pravilnik.

II. IME

Ime Centra je: Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave: Kulturne izmenjave na križiščih in stičiščih Beneške republike in Svetega rimskega cesarstva

Angleška verzija:

International Center for Comparative Historical Studies: Cultural Exchange at and beyond the Crossroads of the Venetian Republic and the Holy Roman Empire

Kratica: ICCHS

III. SEDEŽ

Sedež Centra je v sobi 339 v prostorih Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

IV. ČLANSTVO

Člani Centra so lahko učitelji, sodelavci, znanstveni delavci in tehnični sodelavci ustanovnih oddelkov, ki podpišejo pristopno izjavo o članstvu, ne glede na delež zaposlitve ali upokojitev. Članstvo velja vse do pisnega preklica. V projektih ali dejavnostih Centra lahko sodelujejo tudi zunanji sodelavci in študenti. Zunanji člani centra so lahko inštitucije iz Slovenije in drugih držav, s katerimi fakulteta na predlog Centra podpiše dogovor o sodelovanju, in njihovi sodelavci, ki podpišejo izjavo o članstvu.

V. ORGANI CENTRA

Vodjo Centra in njegovega namestnika na predlog članov Svetov ustanovnih oddelkov imenujeta in razrešujeta Sveta ustanovnih oddelkov, pri čemer oba Sveta odločata o obeh kandidatih. Mandat vodje centra in namestnika je štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. V odsotnosti vodje Centra njegove obveznosti in odgovornosti prevzame namestnik vodje Centra. Vodja Centra in njegov namestnik morata biti zaposlena na ustanovnih oddelkih, eden na prvem in eden na drugem, pri čemer velja pravilo izmenjavanja (vodja je vsak mandat z drugega ustanovnega oddelka). Center ima mednarodni svetovalni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki sodelujočih inštitucij in drugi mednarodno uveljavljeni raziskovalci.

VI. DEJAVNOSTI IN PROJEKTI

Center bo izvajal predvsem naslednje aktivnosti:

 • podpora znanstveno-raziskovalnim dejavnostim oddelkov, predvsem v mednarodnem prostoru;
 • organizacija gostujočih predavanj, delavnic, seminarjev, konferenc in drugih aktivnosti;
 • dokumentiranje umetnostne in druge dediščine srednjega in zgodnjega novega veka, predvsem v Sloveniji, Italiji, Avstriji in na Hrvaškem;
 • vodenje dokumentacijskega internetnega portala;
 • sodelovanje pri urejanju Fototeke Oddelka za umetnostno zgodovino;
 • priprava in izdelava publikacij s področja delovanja v knjižni in neknjižni obliki.

VII. POSLOVANJE

Poslovanje Centra, z izjemo stikov z javnostmi, poteka preko skupnih organizacijskih enot in skupnih strokovnih služb Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Če ima Center dovolj lastnih sredstev, se lahko zaposli sodelavca za izvajanje posameznega projekta, dejavnosti ali za administrativne potrebe. Sredstva Centra se stekajo na transakcijski račun Filozofske fakultete. Center ima svoje stroškovno mesto. Vodji Centra in njegovemu namestniku je omogočen vpogled v celotno stanje, stanje na posameznem projektu in posameznih dejavnostih. Sredstva določenega projekta, ki se izvaja kot projekt Centra, se uporabljajo namensko za izvajanje tega projekta.

VIII. FINANCIRANJE

Finančna sredstva Center pridobiva z lastno dejavnostjo, s prodajo publikacij, z opravljanjem dejavnosti za druge naročnike, preko razpisov in pogodb za pridobljene in sprejete projekte ter iz skladov in donacij iz domačih in mednarodnih virov.

V primeru izstopa enega oddelka ali prenehanja delovanja centra bosta ustanovna oddelka poskrbela za dokončanje tekočih projektov in za namensko porabo projektnih sredstev v okviru omenjenih projektov. Morebitna sredstva, ki jih center pridobi s strani enega od obeh ustanovnih oddelkov in niso bila porabljena do izstopa ali ukinitve centra, se vrnejo na oddelek, ki je omenjena sredstva centru zagotovil. Vsa druga sredstva s stroškovnega mesta centra, ki niso sredstva projektov centra  in ki niso sredstva, ki jih je za delovanja centra zagotovil kateri od ustanovnih oddelkov, se ob izstopu ali ukinitvi centra enakomerno razdelijo med oba oddelka.

IX. HONORIRANJE

Vsa plačila so usklajena s cenikom Filozofske fakultete.

X. UVELJAVITEV PRAVILNIKA

Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga potrdi Senat Filozofske fakultete. Pravilnik je dostopen v tiskani in elektronski obliki.

[24]

Vrt kot prizorišče dialogov o lepoti in ljubezni v Dubrovniški republiki 16. stoletja, 21. 4. 2021 ob 17h

Video

[23]
Kultura časti in maščevanja v črnogorskem in albanskem visokogorju v zgodnjem novem veku, 14. 4. 2021 ob 17h
[22]

Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave (ICCHS) bo od 24. do 26. septembra 2020 organiziralo mednarodno konferenco Naročniki, posredniki in beneški umetniki na Dunaju in v cesarskih deželah (1650-1750). Konferenca je del projekta, ki ga na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani vodi dr. Enrico Lucchese. Poziva k sodelovanju sta na voljo v angleški in italijanski verziji:

CFP (angleško/English): Patrons, Intermediaries and Venetian Artists in Vienna and Imperial Domains (1650-1750)

CFP (italijansko/Italian): Mecenati, intermediari e artisti veneziani a Vienna e nei dominî imperiali (1650-1750)

Rok za prijave na naslov Enrico.Lucchese@ff.uni-lj.si je 15. april 2020.

[21] 
Riccardo Lattuada, An anti-romantic approach to Baroque Art in the ways of Federico Zeri. Remarks on building images' methods in Orazio and Artemisia Gentileschi, Luca Giordano and others / Ne-romantičen pristop k raziskovanju baročne umetnosti na Zerijev način. Opombe k kompozicijskim metodam Orazia in Artemisie Gentileschi, Luca Giordana in drugih, 10. 12. 2019.
[20]
Francesco Bettarini: Notaries and notary services in Late Medieval Adriatic. Professional writers between public and private / Notarji in notarsko poslovanje na Jadranu v poznem srednjem veku. Poklicni pisci med javnim in zasebnim, 8. 10. 2019.
[19]

Umetnost v Gradcu okrog leta 1600, 21. 5. 2019

Susanne König-Lein: "Filled with many rarities": The Kunstkammer in Graz and the cultural exchange in the Habsburg Empire around 1600 / “Poln številnih redkosti”: graški umetnostni kabinet in kulturne izmenjave v habsburškem cesarstvu okrog leta 1600.

Edgar Lein: An almost forgotten Tintoretto in the Parish church of Graz / Skoraj pozabljeni Tintoretto v župnijski cerkvi v Gradcu.

[18]

Vzhodnojadranska obala med Bizancem in Karolingi (750–850), 8. 3. 2019

Neven Budak: Prva renesansa na vzhodnem Jadranu

Miljenko Jurković, Če je politično Bizanc še prisoten, je v umetniškem izrazu izginil davno pred Karolingi

Soorganizacija s Katedro za zgodovino srednjega veka in za pomožne zgodovinske vede Oddelka za zgodovino.

[17]

Benediktinstvo na Rabu: družba, umetnost, glasba. Znanstveni posvet v soorganizaciji s samostanom Sv. Andreja na Rabu in Filozofsko fakulteto Univerze na Reki; Rab, Hrvaška, 31. 1. - 2. 2. 2019.

Četrtek, 31. januar 2019 ob 18.00, Rab, Dvorana mestnega sveta (Gradska vijećnica):

 • Dušan Mlacović, Rabsko benediktinstvo in soline
 • Saša Potočnjak, Regula Otcza S. Beneditta. Obrachiena u jezik hervaski iz samostana Sv. Andreja na Rabu
 • Barbara Španjol Pandelo, Po sledeh Vivarinijevega poliptiha iz samostanske cerkve Sv. Andreja na Rabu

Petek, 1. februarja 2019 ob 17:00, Supetarska Draga, podružnična šola:

 • Marijan Bradanović, Sv. Peter na Rabu in benediktinska dediščina Jadrana
 • Barbat, župnijska cerkev Sv. Štefana ob 19.00:
 • Gordana Sobota Matejčić, Kosi renesančnega poliptiha v cerkvi Sv. Štefana v Barbatu na Rabu

Sobota, 2. februarja 2019 ob 18:00, Rab, cerkev Sv. Andreja

 • Mirko Jankov, Ob "jeku odmeva" benediktinskega liturgično-glasbenega življenja in prizadevanj na otoku Rabu

Program znanstvenega posveta v hrvaškem jeziku

[16]
Martin Krummholz: "Artisti dei Laghi" in Bohemia in 16th–18th century, 8. 6. 2018.
[15]
Daniel Premerl: Zagreb u Bolonji – Ikonografija baroknih zidnih slika u refektoriju Ilirsko-ugarskog kolegija u Bolonji, 5. 6. 2018
[14] 
Andrea De Marchi: Santa Maria Novella 1285 e 1312: sistemi di immagini nella basilica in fieri e nella basilica conclusa / Santa Maria Novella 1285 in 1312: sistem podob v baziliki v gradnji in ob zaključku del; Cristina Guarnieri: Le Storie di Santa Lucia di Jacobello del Fiore e la diffusione delle pale ribaltabili a Venezia / Zgodbe svete Lucije Jacobella del Fiore in širjenje oltarjev z zložljivimi krili v Benetkah, 25. 5. 2018.
[13]
Tomaž Lazar: Italijanski vplivi na razvoj vojskovanja in oborožitve v slovenskih deželah od 14. do 16. stoletja, 15. 5. 2018.
[12] 
Sašo Jerše: Oder brez kulise. Deželne hiše, lontovži, notranjeavstrijskih stanov ter njihove stvarne in simbolne razsežnosti, 18. 4. 2018.
[11]
Diego Calaon: “L’Isola che non c’è” (Dežela Nije): pripovedi o Benetkah/Malamoccu 8. stoletja / “L’Isola che non c’è” (Never ever land): Narratives about the 8th Century Venice/Malamocco; Zgodnjesrednjeveške Benetke in suženjstvo: organizacijske strategije trgovanja in prisilnega dela med arheologijo in historiografijo / Early Medieval Venice and Slavery: Trade and Labor Organization Polices between Archaeology and Historiography; Od Ravene do Ogleja: arheologija in zamišljanje zgodnjesrednjeveškega severnega Jadrana / From Ravenna to Aquileia: Re-imaging the Early Medieval Upper Adriatic according to the Archaeology, 20. 3. 2018.
[10]

Arhitekturna zgodovina 5 / Architectural History 5. Mesto v srednjem in zgodnjem novem veku / Towns and Cities during the Medieval and Early Modern Periods.

Posvet / Colloquium. Ljubljana, Filozofska fakulteta / Faculty of Arts, predavalnica / Room 343, 24.–25. 11. 2017
Petek, 24. november 2017 / Friday, 24 November 2017

9.30–10.00: Otvoritev posveta / Inaugural Addresses:

 • prof. dr. Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani /Dean of the Faculty of Arts, University of Ljubljana
 • Jernej Hudolin, generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije / Director General of the Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia

10.00–13.00: Predseduje / Chair Dušan Mlacović

 • Miha Kosi: Ustanovitev mesta – podelitev mestnih pravic realnost ali konstrukt)
 • Predrag Marković: Regnum et sacerdotium: uloga vjere i politike vladara iz dinastije Arpadovića u postanku gradova Zagreba (1094.) i Čazme (1232.)
 • Irena Benyovsky Latin: Utjecaj mletačke vlasti na urbane promjene istočnojadranskih gradova u 13. stoljeću (izabrani primjeri)
 • Ana Plosnić Škarić: Naručitelji i graditeljska djelatnost u Trogiru u 15. stoljeću
 • Laris Borić: Priča o dva grada (i jednoj dvojnoj komuni): Osor i Cres u zoru ranog novog vijeka

15.30–18.00: Predseduje / Chair Robert Peskar

 • Mojca Marjana Kovač: Milje (Muggia): razlike in podobnosti ohranjenih srednjeveških urbanističnih elementov naselbine
 • Fedja Košir: Urejeni sestoji srednjeveških mest na Slovenskem
 • Aleksander Ostan: Kako se paradigmatski kopernikanski obrat na prehodu iz srednjega v novi vek manifestira v podobi in oblikotvorju mest
 • Živa Deu: Stara naselbinska jedra – zapuščina preteklosti in sodoben življenjski utrip

Sobota, 25. november 2017 / Saturday, 25 November 2017

9.30–13.00: Predseduje / Chair Ana Plosnić Škarić

 • Sofija Sorić: Urbanistička transformacija Zadra od »vrtnog grada« do vojne utvrde
 • Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan: Transformacija srednjovjekovnog grada, primjer Varaždina i Osijeka
 • Renata Novak Klemenčič, Tim Mavrič: Srednjeveški Koper v baročni preobleki
 • Matej Klemenčič: Spremenljivke in konstante v urbanistični podobi Ljubljane v zgodnjem novem veku
 • Dubravka Botica: Trgovi na Gradecu. O funkciji i oblikovanju javnih prostora u gradovima 17. i 18. stoljeća u Hrvatskoj
 • Dušan Mlacović: Franciscejski kataster kot vir za urbano zgodovino, primer mesta Rab

15.00–17.00: Urbanistične spremembe Ljubljane (vodstvo / guided tour)

Zbornik povzetkov

Organizator / Organised by: Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave (ICCHS), Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije / Department of Art History, Faculty of Arts, University of Ljubljana, International Center for Comparative Historical Studies (ICCHS), Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia

[9]

Znanstveni posvet ob 300-letnici kronanja podobe Svetogorske Matere Božje / Convegno scientifico per la ricorrenza del 300o anniversario dell´incoronazione dell´immagine della Madonna di Monte Santo.

Posvet / Colloquium. Frančiškanski samostan Sveta Gora / Convento francescano di Monte Santo. Sobota, 7. oktobra 2017, ob 9.00 / Sabato, 7 ottobre 2017, alle 9.00

Odprtje posveta in pozdravni nagovori / Presentazione convegno e saluti: Matej Klemenčič, p. Simon Peter Berlec

9.30–12.30

Predseduje / Presiede: Renato Podbersič

 • Sergio Tavano: Kulturnozgodovinski spomini na Svetogorsko Mater Božjo in njeno svetišče / Significati (e ricordi) storico-culturali della Madonna di Monte Santo e del suo Santuario
 • Liliana Ferrari, Lucia Pillon: Kulturnozgodovinski oris Goriške na začetku 18. stoletja / Il contesto storico-culturale del Goriziano all´inizio del XVIII secolo
 • Jože Škofljanec: Frančiškani province sv. Križa, varuhi svetogorskega svetišča / I francescani della Provincia di Santa Croce, custodi del Santuario di Monte Santo
 • Vojko Pavlin: Prostor prve svetogorske cerkve / La localizzazione della prima chiesa di Monte Santo
 • Pavla Jarc: Umetnostnozgodovinska podoba cerkve na Sveti Gori / Il quadro storico-artistico della chiesa di Monte Santo
 • Silvin Krajnc OFM: Pomen kronanja svetih podob / Il significato delle incoronazioni delle immagini sacre

14:00-18:00

Predseduje / Presiede: Matej Klemenčič

 • Renato Podbersič: Kronanje Svetogorske Matere Božje in gvardijan p. Romuald Sitar / L´incoronazione della Madonna di Monte Santo ed il padre guardiano Romuald Sitar
 • Anchise Tempestini: Avtor milostne podobe na Sveti Gori / L´autore dell´immagine venerata nel Santuario di Monte Santo
 • Ferdinand Šerbelj: Kopije in variante podobe Svetogorske Matere Božje / Copie e varianti dell´immagine della Madonna di Monte Santo
 • Alessandro Quinzi: Ikonografija zgodbe Uršule Ferligoj / L´iconografia della storia di Ursula Ferligoi
 • Katra Meke: Ana Katarina pl. Schellenburg, darovalka zlatih kron / Ana Katarina Schellenburg, donatrice delle corone d´oro
 • Miha Jeršek: Značilnosti draguljev v kroni Svetogorske Matere Božje / Le carateristiche dei gioielli della corona della Madonna di Monte Santo

Organizator / Organizzato da: Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave (ICCHS) Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Frančiškanskim samostanom na Sveti Gori in Restavratorskim centrom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije / Centro internazionale per la ricerca storica comparata (ICCHS) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell´Università di Ljubljana in collaborazione con il Convento francescano di Monte Santo ed il Centro di restauro della Soprintendenza per i Beni Culturali Slovena.

[8]

Beneško baročno kiparstvo – trenutno stanje raziskav in nove perspektive / Venetian Baroque Sculpture – Current State of Research and New Perspectives / Scultura veneziana del Sei e Settecento – Stato delle ricerche e nuove prospettive. Posvet / Colloquium, 5. 5. 2017 [poster]

Uvodna beseda / Introduction: Matej Klemenčič, Monica De Vincenti
Maichol Clemente: Tra questioni di metodo e nuovi spunti: il caso (quasi risolto) Le Court-Odescalchi  Metodološka vprašanja in novi predlogi: (skoraj razrešeni) primer Le Court-Odescalchi (respondent Damir Tulić)

Matej Klemenčič: Venetian Sculptors of the 18th Century in Habsburg Lands: the case of Francesco Robba / Beneški kiparji 18. stoletja v habsburških deželah: primer Francesca Robbe (respondent Stanko Kokole)

Damir Tulić: Un motivo e tre scultori: gli angeli di Clemente Molli, Pietro Baratta e Giovanni Marchiori / En motiv in trije kiparji: angeli Clementa Mollija, Pietra Baratte in Giovannija Marchiorija (respondent Simone Guerriero)

Simone Guerriero: La Madonna con il Bambino di Giusto Le Court nella basilica della Salute e la sua fortuna / Marija z detetom v beneški cerkvi Santa Maria della Salute, delo Giusta Le Courta, in njena fortuna (respondent Ruggero Rugolo)

Massimo De Grassi: Francesco Terilli e crocifissi barocchi a Venezia / Francesco Terilli in baročni Križani v Benetkah (respondent Massimo Favilla)

Monica De Vincenti: Il teatro in giardino / Gledališče na vrtu (respondent Nina Kudiš)

Massimo Favilla – Ruggero Rugolo: Per lo studio dello stucco a Venezia: il caso della famiglia Pelli / K raziskavam štuka v Benetkah: primer družine Pelli (respondent Massimo De Grassi)

[7]
Irena Benyovsky Latin: Urbana transformacija Dubrovnika v 13. stoletju / The Urban Transformation of Dubrovnik in the 13th Century, 10. 3. 2017
[6]
Ana Jenko: Mesto in škof v Istri v srednjem veku: Stanje raziskav / Town and Bishop in Istria in Middle Ages: Current state of research, 29. 11. 2016.
[5]

Jezuitska cerkev v Ljubljani / Jesuit Church in Ljubljana. Posvet / Colloquium, 22. 10. 2016 [poster]

Matej Klemenčič: Arhitektura šentjakobskih oltarjev

Katra Meke: Bartolomeo Litterini in njegova dela za jezuitsko cerkev sv. Jakoba v Ljubljani

Kristina Preininger: Šentjakobska cerkev v skicirkah Pavla Künla
Barbka Gosar Hirci: Restavratorska dela na slikah iz šentjakobske cerkve

Okrogla miza / Round Table: Nina Kudiš, Uroš Lubej, Robert Peskar; Nataša Polajnar Frelih; Damir Tulić in predavatelji / and the presenters

[4]
Sašo Jerše: Schutz und Schirm des Reiches kot bucella panis. Dežele Notranje Avstrije in njihova umeščenost v Sveto rimsko cesarstvo nemške narodnosti v 16. stoletju. Predavanje in predstavitev knjige Saša Jeršeta Im Schutz und Schirm des Reiches – Spielräume der Reichspolitik der innerösterreichischen Landstände im 16. Jahrhundert (Wien: Böhlau Verlag 2016). Sodelujeta Marko Štuhec (Ljubljana) in Arno Strohmeyer (Salzburg), 10. 6. 2016. [text] [poster] [book presentation]
[3] 

Poznosrednjeveška Furlanija – Komunikacije, migracije, urbana družba / Late Medieval Friuli – Communication, Migration, Urban Society, 30. 5. 2016 [text] [poster]

Donata Degrassi: Ceste in oblikovanje mreže mest v poznosrednjeveški Furlaniji / The Roads and the Formation of a Network of Cities in the Late Medieval Friuli

Miriam Davide: Migracije v Furlaniji v poznem srednjem veku: Lombardi, Toskanci, Germani, Judje in Slovani / Migrations in Friuli in the Late Middle Ages: Lombards, Tuscans, Germans, Jews and Slavs

[2] 
Lovro Kunčević: Diplomacija in mednarodni status Dubrovniške republike v zgodnjem novem veku / The diplomacy and international status of the Ragusan Republic in the early modern period, 7. 4. 2016. [text
[1] 
Enrico Lucchese: Likovna umetnost, glasba in gledališče beneškega 18. stoletja v albumu karikatur Antonia Marie Zanettija / Arti figurative, musica e teatro del Settecento veneziano nell’album di caricature di A. M. Zanetti, 8. 3. 2016. [text] [poster]