Antična tragedija

Antična tragedija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Senegačnik Branko

Vsebina

- pojem tragedije in tragičnega
- religiozni izvor antične tragedije, njena družbena in religiozna funkcija in angažiranost
- vloga in pomen dramatike, še zlasti tragedije, v družbenem in političnem življenju
- največji grški tragiki Ajshil, Sofokles in Evripid ter njihovi sodobniki, nasledniki in posnemovalci
- tragedija v obdobju helenizma
- predstavniki helenistične tragedije
- vpliv grške tragedije na rimsko
- rimska tragedija in njeni predstavniki
- uprizarjanje tragedij: ozadje nastanka, priprava, razčlenitev, posamezne vloge, uprizarjalne tehnike
- gledališča
- antična tragedija v pozni antiki in v srednjem veku
- vpliv antične tragedije na sodobno dramatiko: odmevi v sodobni dramatiki, motivika
- prevajanje antične dramatike (s poudarkom na tragediji)
- antična tragedija v slovenski literaturi