Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti novega veka

Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti novega veka

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Žerovc Beti

Predavanja so povezana s sprotnim raziskovalnim delom nosilca predmeta in odpiranjem vprašanj v stroki in se vsako leto spreminjajo. Zajeta so v sklope tematsko ali drugače zamejenih ciklov ali omejena na posamična poglavja. (npr.: vprašanja ekspresionizma v slov. umetnosti; avantgarde; izvori in oblike abstraktne umetnosti na Slovenskem; vprašanje simbolizma v slovenskem slikarstvu; razmerja med likovno umetnostjo in književnostjo; razmerja med umetnostno zgodovino in kritiko; monografski prikazi osrednjih ali prezrtih ustvarjalcev; možnosti in načini interpretacije portretnega in krajinskega slikarstva v 19. stoletju; metodološki pristopi v slovenski umetnostni zgodovini od Izidorja Cankarja dalje itd.).

- Meščanska slika. Slikarstvo prve polovice 19. stoletja iz zbirk Narodne galerije, ur. Barbara Jaki, Ljubljana: Narodna galerija 2000.
- Tomaž Brejc: Realizem, impresionizem, postimpresionizem, Ljubljana: Narodna galerija 2006.
- Robert Jensen, Marketing Modernism in Fin-de-Siecle Europe, Princeton University Press, Princeton 1994.
- Oskar Bätschmann, Ausstelungskünstler. Kult und Karriere in modernen Kunstsystem, Köln: DuMont 1997.
- Pierre Bourdieu, The Rules of Art. Genesis and Structure of the Literary Field, Cambridge: Polity Press 1996.
- Beti Žerovc, Rihard Jakopič - umetnik in strateg, Ljubljana: Založba *cf. 2002.
- Jure Mikuž, Slovensko moderno slikarstvo in zahodna umetnost; Od preloma s socialističnim realizmom do konceptualizma, Ljubljana: Moderna galerija 1995.
- Do roba in naprej – slovenska umetnost 1975-1985, ur. Igor Španjol, Igor Zabel, Ljubljana: Moderna galerija 2003.
- Razširjeni prostori umetnosti – slovenska umetnost 1985-1995, ur. Igor Španjol, Igor Zabel, Ljubljana: Moderna galerija 2004.
- Teritoriji, identitete, mreže – slovenska umetnost 1995-2005, ur. Igor Španjol, Igor Zabel, Ljubljana: Moderna galerija 2005.
- Beti Žerovc, Umetnost kuratorjev. Vloga kuratorjev v sodobni umetnosti, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010.

Pri predmetu se poleg navedenega uporabljajo različni splošni pregledi umetnosti v obliki knjig ali člankov; na primer Umetnost na Slovenskem; Od prazgodovine do danes, ur. Irena Trenc-Frelih, Ljubljana: Mladinska knjiga 1998. Prav tako pri predmetu redno uporabljamo različne monografske kataloge ali članke o posamičnih umetnikih ali temah.
Temeljna literatura je sicer prilagojena vsakokratni problematiki in posredovana sproti na predavanjih.
The basic literature is adapted to the respective topic and communicated during lectures.