Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti srednjega veka

Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti srednjega veka

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cerkovnik Gašper

Vsebina

Poglobljena obravnava posameznih tem iz zgodovine likovne umetnosti srednjega veka na Slovenskem kot tudi na drugih področjih v povezavi s tekočim znanstveno-raziskovalnim delom nosilca in morebitnih drugih izvajalcev predmeta, s poudarkom na arhitekturi, kiparstvu in slikarstvu. Predavanja poleg slovenske zajemajo tematiko bližnjega alpskega in jadranskega prostora pa tudi širši prostor Srednje Evrope in italijanskih področij, od koder so prihajali vplivi in spodbude. Teme so vsako leto druge in so vselej izbrane tako, da predstavijo specialno strokovno problematiko, v katero se pri preglednih predavanjih na prvi stopnji ni mogoče spuščati, hkrati pa tudi tako, da na konkretnem gradivu prikažejo vpetost dogajanja v razvoju likovne umetnosti na Slovenskem v širši evropski prostor, in sicer ob upoštevanju in kritičnem pretresu najnovejših dognanj v stroki in njenih metodoloških dosežkov.