Izbrane teme iz jezikoslovja 2

Izbrane teme iz jezikoslovja 2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

Vsebina

- Opredelitev teoretičnih temeljev besediloslovja in pragmatike in na splošno in v španskem jezi-ku.
- Predhodniki besediloslovja in pragmalingvistike ter povezava z drugimi disciplinami
- Opredelitev osnovnih pojmov (besedilo, bese-dilnost, kohezija, koherenca, sporazumevanje, sporočanjska veriga ...)
- Teorija govornih dejanj (Austin, Searle)
- Gricevo sodelovalno načelo sporazumevanja in konverzacijske maksime.
- Kontekst in pomen. Implikacije in implikature.
- Teorija relevance (Sperber, Wilson).
- Teorija vljudnosti in vljudnostne strategije (La-koff, Leech, Brown & Levinson)
- Ironija in humor.
- Deiktične rabe jezikovnih sredstev
- Pragmatični vidiki španskih glagolskih oblik in naklonov.
- Medkulturna pragmatika, pragmatika in interdi-sciplinarnost.